Työpaikkailmoitus

Amanuenssi Länsi-Uudenmaan maakuntamuseossa

AMANUENSSI
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu 8 kaupunkia ja kuntaa Länsi – Uudellamaalla Hangosta lännessä Kirkkonummelle idässä ja Karkkilaan pohjoisessa. Maakuntamuseo tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueen ammattimuseoiden kanssa.
Nyt museo hakee osaavaa amanuenssia vakinaiseen työsuhteeseen.  Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolla on mittava arkisto, johon kuluu noin 800 000 kuvaa käsittävä kuvakokoelma sekä asiakirja-, käsikirjoitus- ja kartta-arkisto. Amanuenssin keskeisin tehtävä on vastata kuva- ja muiden arkistojen hallinnosta, säilytyksestä, luetteloinnista, digitalisoinnista, keruusta ja asiakaspalvelusta. Amanuenssi koordinoi vastuualueensa toimintaa Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon toiminta-alueella. Amanuenssin tehtäviin kuluu lisäksi valokuvaaminen ja nykydokumentointi sekä museon markkinointi ja tiedotus yhdessä museojohtajan kanssa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa museoalan ylempää korkeakoulututkintoa, jonka pääaine on joku seuraavista: historia, kulttuurihistoria, taidehistoria, kansatiede, folkloristiikka, arkeologia, museologia. Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta luettelointi- ja kuvankäsittelyohjelmien käytöstä, valokuvaamisesta ja molempien kotimaisten kielten hyvää taitoa. Työkokemusta vastaavista tehtävistä museoissa painotetaan erityisesti.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemukset careers.raasepori.fi – ohjelman kautta viimeistään perjantaihin 28.10.2016 klo 16.00

Tiedusteluihin vastaa museonjohtaja Dan Lindholm puh. 0400 347 187 tai sähköpostitse
<mailto:>

AMANUENS

Västra Nylands landskapsmuseums verksamhetsområde omfattar 8 städer och kommuner i västra Nyland från Hangö i väster till Kyrkslätt i öster och Högfors i norr. Landskapsmuseet samarbetar aktivt med de övriga proffsmuseerna i regionen.

Nu söker museet en kunnig amanuens till ordinarie arbetsförhållande. Västra Nylands landskapsmuseum har ett omfattande arkiv med en bildsamling på ca. 800 000 bilder samt dokument-, handskrifts- och kartarkiv. Amanuensens främsta uppgift är att ansvara för bildarkivet samt övriga arkiv vad gäller administration, förvaring, katalogisering, registrering, digitalisering, insamling och kundservice. Bildamanuensen koordinerar verksamheten inom sitt ansvarsområde inom Västra Nylands landskapsmuseums verksamhetsområde. Till amanuensens uppgifter hör även fotografering och samtidsdokumentation samt att tillsammans med museichefen ansvara för museets marknadsföring och information.

För uppgiften krävs högre högskolexamen med en ämneskombination vars huvudämne är något av följande ämnen; historia, kulturhistoria, konsthistoria, etnologi, folkloristik, arkeologi, museologi. Uppgiften kräver erfarenhet av katalogiserings och bildhanteringsprogram, fotografering samt goda kunskaper i båda inhemska språken.  Arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter i museum betonas speciellt.

Lön och övriga avtalsvillkor enligt AKTA.

Ansökningarna senast fredagen den 28.10.2016 kl. 16 via careers.raseborg.fi
På förfrågningar svarar museichef Dan Lindholm tfn. 0400 347 187   eller per e-post  <mailto:>