Työpaikkailmoitus

Arkeologian yliopisto-opettajan sijaisuus (3v) Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston Humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö.

Humanistisen tiedekunnan kulttuurien osastoon haetaan

YLIOPISTO-OPETTAJAA
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2020-31.7.2023 (sijaisuus).
Tehtävän ala on arkeologia.

Yliopisto-opettajan pääasiallisena tehtävänä on opettaa kandi- ja maisterivaiheen opintoihin kuuluvia, kenttätyö- ja
dokumentointimenetelmiin painottuvia kursseja. Kurssit koostuvat sekä luento- että pienryhmäopetuksesta, josta osa tapahtuu maasto-olosuhteissa (opetuskaivaus-, inventointi- ja kaivausprojektikurssit). Tehtäviin kuuluvat myös kenttä- ja jälkitöiden organisointi ja lupa-asioiden hoitaminen, sekä erilaisiin kenttätutkimushankkeisiin osallistuminen, sekä Suomessa että ulkomailla.
Tehtävään ei kuulu itsenäistä tutkimustyötä.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa arkeologiasta ja hyvää opetustaitoa. Hänen tulee hallita sekä perinteiset kenttätyömenetelmät että yleisimmät tekniset dokumentointivälineet (takymetri, RTK-GPS, GPS, digivalokuvaus). Valittavan edellytetään osallistuvan opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittämiseen yhdessä muun henkilöstön kanssa sekä opintojen ohjaukseen. Lisäksi tehtäviin sisältyy tiedotus-, valmistelu- ja hallintotehtäviä sekä tiedekuntaa laajemmin palvelevan tutkimusinfran kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa kokemusta arkeologisista kenttätöistä, hyviä yleisiä tietotekniikkataitoja (Microsoft Office, Adobe CS, GIS-ohjelmistot), hyviä vuorovaikutustaitoja, järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan kaikki arkeologiseen
dokumentointiin ja prospektointiin liittyvä erityisosaaminen (esim. fotogrammetria, laserkeilaus, 3D-mallinnus, geofyysiset menetelmät, kokemus metallinilmaisimen käytöstä, 3D-tulostuksesta tai droonin
käytöstä, jne.), arkeologian ja/tai humanistisen tieteenalan toimintaympäristön tuntemus, sekä julkaisutoiminta ja muut akateemiset meriitit.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja kuvatun
tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa
oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Tehtävän hoitajalla
tulee olla vähintään B-ajokortti

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopisto-opettajalta vaaditaan,
että hän hallitsee suomen kielen. Hänellä tulee olla ruotsin kielen
vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai
Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut
koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman
erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Tehtävään otettavan palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän
opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 4 ? 5.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
Tehtävään otettavaan sovelletaan yliopistojen yleiseen
työehtosopimukseen kokonaistyöaikaa koskevia määräyksiä. Tehtävään
palkataan kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemukseen liitetään pdf-tiedostoina:
1) ansioluettelo (CV)
2) enintään viiden sivun mittainen selvitys hakijan opetuksellisesta
asiantuntijuudesta (ml. pedagoginen koulutus ja kuvaus tuotetusta ja
julkaistusta oppimateriaalista ja opetuksen kehittämistä varten
hankitusta rahoituksesta)
3) luettelo mahdollisista julkaisuista

Ks. ohjeet
https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-opetus-ja-tutkimustehtaviin-hakeville
Hakijoita pyydetään valmistautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää
hakuajan päätyttyä kärkihakijoita saapumaan haastateltavaksi sekä
antamaan opetusnäyte.
Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen
rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon
työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR
-portaalin kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopistonlehtori Antti Lahelma
antti.lahelma(at)helsinki.fi ja rekrytointiprosessista
henkilöstöasiantuntija Maria Colliander maria.colliander(at)helsinki.fi

Haku päät­tyy
15.05.2020 23:59 EEST

Hakuilmoitus alla ja tämän linkin takana:
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/yliopisto-opettaja-arkeologia

Antti Lahelma
University lecturer in archaeology
Director of the MA program in Cultural Heritage
Vice-director of ANEE (http://www.helsinki.fi/ancient-near-eastern-empires)
Department of Cultures
PO Box 59 (Unioninkatu 38F)
FI-00014 University of Helsinki, Finland
+358 40 7412436,