Artikkelipyyntö

Det 30:e Nordiska historikermötet i Göteborg

Call for papers

Det 30:e Nordiska historikermötet i Göteborg, 9–12 augusti 2021

Den 9–12 augusti 2021 genomförs det 30:e Nordiska historikermötet i Göteborg. Huvudarrangör är Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, Svenska historiska föreningen och Nordiska historikerkommittén i samarbete med Avdelningen för ekonomisk historia och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Konferensen är organiserad i såväl plenarföreläsningar som rundabordssamtal, tematiska sessioner och enskilda presentationer. Keynote-talare är professor Maya Jasanoff, Harvard University (USA) och professor Poul Holm, Trinity College Dublin (Irland).

Huvudtemat för 2021 års möte är ”Globalt och lokalt”. Genom valet av tema vill vi betona de förbindelser som funnits och finns mellan det globala och lokala och hur dessa påverkat och påverkar varandra. Det senaste dryga decenniet har globala perspektiv och frågeställningar fått en alltmer framskjuten roll inom de historiska vetenskaperna, parallellt med att forskningen i sig också fortsatt att genomgå ett slags globaliseringsprocess. Globala skeenden är emellertid alltid förankrade i lokala förhållanden och sådana förhållanden påverkas i sin tur av globala faktorer, varför perspektiv som knyter ihop dessa nivåer – eller som på andra sätt utforskar relationen mellan olika skalor i studiet av det förflutna – är både historiografiskt och politiskt angelägna. Det är en relevans som fått förnyad aktualitet av de senaste årens växande motreaktion(er) mot globaliseringen både som realitet och som retorik, vilket dessutom väcker frågor om vart forskningen om relationen mellan det globala och det lokala är på väg när vi blickar framåt.

Vi vill inbjuda till fyra dagars vetenskapligt utbyte där såväl empiriska resultat som teoretiska och metodologiska frågor med anknytning till det valda temat presenteras och diskuteras. Vid sidan av huvudtemat kommer konferensen också att ge betydande utrymme för presentationer av annan forskning producerad av nordiska historiker eller utomnordiska historiker som forskar kring nordisk historia.

Förslag till papers, tematiska sessioner och rundabordssamtal lämnas via Nordiska historikermötets hemsida på adressen https://www.nordiskahistorikermotet2021.se. Deltagare bör som regel inte medverka aktivt som ordförande, presentatör, kommentator e.d. i mer än två (2) programinslag. Deadline för inlämning av abstracts är den 1 oktober 2020 och besked om vilka förslag som antagits lämnas senast den 30 november 2020.

Välkomna till Göteborg i augusti 2021! Organisationskommittén

Call for papers finns här (pdf) – anmäl ditt bidrag senast den 1 oktober här. Abstracts ska vara på engelska, danska, norska eller svenska.