Artikkelipyyntö

Esitelmäkutsu: Kenen kirkko? Uskonnollisen kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset

Museovirasto, Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos ja Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian oppiaine järjestävät  5–6.3.2020 Kansallismuseon auditoriossa Helsingissä seminaarin, jossa pohditaan uskonnolliseen kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan millaisia käyttöön ja merkityksiin liittyviä muutoksia uskonnollinen kulttuuriperintö, yhtä lailla rakennukset ja niiden ympäristöt kuin kirkkotaide ja kirkollinen esineistö, ovat kokeneet aikaisemmissa historian vaiheissa. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori Heikki Hangan 60-vuotisjuhlasessio.

Kutsumme seminaariin teemaan liittyviä esitelmäehdotuksia sekä ajankohtaista että historiallisista aiheista. Esitelmät voivat käsitellä aineetonta tai aineellista uskonnollista kulttuuriperintöä, perinteitä, rakennuksia tai esineitä ja niihin liittyviä konkreettisia tai merkityksiin liittyviä muutoksia. Lähestymistapa voi olla tieteellinen tai käytännönläheinen. Esitelmäkutsu on avoin kaikille tieteenaloille ja lähestymistavoille. Seminaarin yhteydessä on mahdollista esitellä teemaan liittyviä tutkimuksia, projekteja tai hankkeita myös posterisessiossa.

 

Mahdollisia aiheita:

Kirkkotilan uudistaminen ennen ja nyt

Muutos ja pysyvyys uskonnollisessa kulttuuriperinnössä

Uskonnollisen rakennusperinnön vaaliminen, käyttö ja hoito

Uskonnollisen ja maallisen kohtaaminen

Kulttuuriperintö välittäjänä uskonnollisten ja maallisten yhteisöjen välillä

Aineettoman ja aineellisen suhde uskonnollisessa kulttuuriperinnössä

Uskonnollisten rakennusten, niiden rakentamisen ja niihin liittyvän toiminnan vaikutukset maisemaan

Katoliset esineet evankelis-luterilaisessa kirkossa

Esineellisen kulttuuriperinnön vaaliminen kirkoissa

Uskonnollisen kulttuuriperinnön tuhoutuminen

Ihanteiden muutokset kirkkotaiteessa ja kirkollisessa esineistössä

 

Pyydämme esitelmä- tai posteriehdotuksia viimeistään 30.10.2019.

Esitelmä- tai posteriehdotusten pituus on 200-250 sanaa. Päivien suunnittelutyöryhmä kokoaa saapuneista ehdotuksista sopivia kokonaisuuksia. Seminaarikieli on suomi, mutta esitelmien ja postereiden kieli voi olla myös ruotsi tai englanti.

 

Ehdotukset lähetetään tapahtuman verkkosivujen kautta:

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/kenenkirkko

 

Lisätietoja: erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, Museovirasto