Työpaikkailmoitus

Forskardoktor / Biträdande professor i konstvetenskap

Forskardoktor / Biträdande professor i konstvetenskap, med start från 1.1.2019

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering.

Åbo Akademi ledigförklarar en tenure track-anställning som forskardoktor (Assistant Professor, nivå 1) eller som biträdande professor (Associate Professor, nivå 2) i konstvetenskap med start 1.1.2019.

Tenure track-befattningen i konstvetenskap är placerad vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi i Åbo, Finland.

TENURE TRACK
En anställning inom tenure track-systemet innebär att den person som rekryteras tidsbundet som forskardoktor eller som biträdande professor har möjlighet till tillsvidareanställning och avancemang till en professur, dvs. karriärsystemets högsta nivå. Fakulteten har bestämt att den person som rekryteras till den aktuella befattningen i konstvetenskap, kan beroende på sin erfarenhet och kompetens antingen placeras på karriärsystemets första nivå och anställas som forskardoktor (Assistant Professor) eller på andra nivån och anställas som biträdande professor (Associate Professor). Personer på tenure track-systemets första respektive andra nivå anställs tidsbundet i arbetsavtalsförhållande.

Ytterligare information om karriärsystemet Tenure Track återfinns i § 14 i Personalinstruktion för Åbo Akademi (17.8.2017) och i redogörelsen för anställningen.

BEFATTNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Ämnet konstvetenskap är ett av de äldsta vid Åbo Akademi. Med sitt kulturbärande ansvar även för det svenska i Finland är ämnet unikt och stöder i sin utbildning de discipliner som har anknytning till konstens och konsthistoriens områden. Se ämnets webbsida: https://www.abo.fi/amnen/konstvetenskap/

Forskningen i konstvetenskap vid Åbo Akademi är huvudsakligen inriktad på konst och visuell kultur i deras historiska, materiella, ideella och sociala sammanhang. Medvetenheten om vår visuella omvärld och konstvetenskapens möjligheter utvecklas i samarbete med andra forskare och forskningsfält både inom och utanför landet.

Befattningsinnehavaren ska bedriva vetenskaplig forskning i konstvetenskap samt meddela därpå grundad undervisning förenlig med ämnets utbildningsansvar. Till uppgifterna hör att delta i utvecklingen av forsknings- och undervisningsverksamheten, som även har innefattat utbildningen i visuella studier. Ytterligare hör till uppgifterna att anskaffa forskningsmedel, delta i nationellt och internationellt samarbete inom sitt område, delta i ledningen och upprätthållandet av det konstvetenskapliga arkivet och bidra till fakultetens forskningsmiljö och -profil. Undervisningsuppdragen utgör i regel en tredjedel av arbetstiden. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer.

REDOGÖRELSE FÖR ANSTÄLLNING
Av forskardoktor (Assistant Professor) krävs doktorsexamen, forskningserfarenhet samt pedagogisk kompetens. Tiden från avläggande av doktorsexamen bör i regel inte överskrida fyra år. Av biträdande professor (Associate Professor) krävs doktorsexamen, gedigen forskningserfarenhet, potential att leda forskargrupper och anskaffa forskningsmedel samt erfarenhet av internationell forskning. Ytterligare krävs pedagogisk kompetens.

Närmare information om befattningen; dess preciserade uppgiftsområde, behörighetskrav, bedömningskriterier och anställningsförfarandet, hittas i redogörelsen för anställning: http://web.abo.fi/befattningar/2018/Konstvetenskap_TT1_TT2.pdf

LÖN
Lönen för forskardoktorer erläggs enligt kravnivå 5-6, medan lönen för biträdande professor erläggs enligt kravnivå 6-7 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel: http://web.abo.fi/befattningar/Lonetabell122016.pdf.

SPRÅKKUNSKAPER
Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78 § (558/2009) samt Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utländsk eller en icke-infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång.

ANSÖKAN
Ansökan inlämnas elektroniskt i det elektroniska ansökningsformuläret via länken nedan (ÅA:s webbsidor www.abo.fi/jobb). Ansökan bör lämnas in senast torsdagen den 19 april 2018 kl. 15.00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor:En universitetsportfölj som i tillämpliga delar följer Anvisningar för uppgörande av universitetsportfölj vid Åbo Akademi, dock så att portföljens omfattning kan överstiga den rekommenderade omfattningen. Anvisningarna hittas här: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf
Till universitetsportföljen fogas bilagor såsom fullständig publikationsförteckning och kopior av betyg.
En separat lista på max. 10 publikationer, som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. Publikationerna ska sedan tillhandahållas elektroniskt på förfrågan.
En forskningsplan (6-10 s.) för perioden som forskardoktor/biträdande professor.
En beskrivning av sökandes syn på uppdraget, d.v.s. hur den sökande planerar att sköta uppdraget med framgång samt utveckla ämnesområdet (max. 3 s.).
En kort pedagogisk självreflektion (max. 1 s.).
Eventuell övrig dokumentation som styrker den sökandes kompetenser.
Sökandes kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och postadress) och kontaktuppgifter till tre referenspersoner, som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.

INFORMATION
Frågor kring befattningen kan riktas till dekanus, professor Mikael Lindfelt (e-post: ), eller HR-specialist Jenni Kronqvist (e-post ) 02-215 3447.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.