Työpaikkailmoitus

Forskardoktor/Biträdande professor i nordisk historia (Tenure track)

Forskardoktor / Biträdande professor i nordisk historia (Tenure track)

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt undervisningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och undervisning.

Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som forskardoktor (Assistant professor) eller biträdande professor (Associate professor) i nordisk historia med start 1.8.2018 inom Tenure track karriärsystemet.

Tenure track-befattningen i nordisk historia är placerad vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi i Åbo, Finland.

Ämnet nordisk historia vid Åbo Akademi täcker i sin utbildning och forskning Finlands historia inklusive det svenska i Finland och de övriga nordiska ländernas historia. Inom utbildningen görs en indelning i nordisk respektive allmän historia på magisternivå, medan grund- och ämnesstudierna är gemensamma för alla studerande. Ämneslärarutbildningen av historielärare för de svenskspråkiga skolorna utgör en central del av utbildningsansvaret.

TENURE TRACK

En anställning inom karriärsystemet (tenure track) innebär att den person som rekryteras som forskardoktor (nivå 1) eller som biträdande professor (nivå 2) har möjlighet till tillsvidareanställning och avancemang till en professur, dvs. till karriärsystemets högsta nivå.

Fakultetsrådet har bestämt att den person som rekryteras till den aktuella befattningen i nordisk historia, kan beroende på sin erfarenhet och kompetens antingen placeras på karriärsystemets första nivå och anställas som forskardoktor (Assistant Professor) eller på andra nivån och anställas som biträdande professor (Associate Professor). Personer på tenure track-systemets första respektive andra nivå anställs tidsbundet i arbetsavtalsförhållande.

Ytterligare information om karriärsystemet Tenure Track återfinns i § 14 i Personalinstruktion för Åbo Akademi (12.12.2014) och i redogörelsen för anställningen.

BEFATTNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområdet för befattningen är nordisk historia, med tyngdpunkt på finländsk och nordisk tidigmodern och modern historia. Befattningsinnehavaren ska bedriva vetenskaplig forskning inom uppgiftsområdet samt meddela därpå grundad undervisning förenligt med ämnets utbildningsansvar. Till uppgifterna hör ytterligare att delta i utvecklingen av forsknings- och undervisningsverksamheten, anskaffa forskningsmedel, delta i nationellt och internationellt samarbete inom sitt område och utföra administrativa uppgifter. Undervisningsuppdragen utgör i regel en tredjedel av arbetstiden. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer.

BEHÖRIGHETSKRAV

Av en forskardoktor (Assistant Professor) krävs doktorsexamen, forskningserfarenhet samt pedagogisk kompetens. Tiden från avläggande av doktorsexamen bör i regel inte överskrida fyra år.

Av biträdande professor (Associate Professor) krävs doktorsexamen, gedigen forskningserfarenhet, potential att leda forskargrupper och anskaffa forskningsmedel, erfarenhet av internationell forskning samt pedagogisk kompetens. Tiden från avläggande av doktorsexamen får vara högst tio år.

Vid bedömning av erforderliga kompetenser för befattningen står de vetenskapliga meriterna för 60 % av bedömningen av den sökandes kompetens, medan pedagogisk kompetens står för 30 % och interaktiv kompetens för 10 %.

REDOGÖRELSE FÖR ANSTÄLLNING

Närmare information om befattningen; dess preciserade uppgiftsområde, behörighetskrav, bedömningskriterier och anställningsförfarandet, hittas i redogörelsen för anställning.

LÖN

Lönen för forskardoktorer erläggs enligt kravnivå 5-6, medan lönen för biträdande professor erläggs enligt kravnivå 6-7 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel: https://www.abo.fi/personal/lonetabeller.

SPRÅKKUNSKAPER

Undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi är svenska. För lärarbefattningar krävs utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt förmåga att förstå finska. Av en utländsk eller en icke-infödd finsk medborgare förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång. Fakulteten har beslutat att sökande till befattningen som forskardoktor eller biträdande professor kan befrias från kravet på förmåga att förstå finska och komma i fråga för anställning. Eftersom förmåga att förstå finska (hör- och läsförståelse) möjliggör framgångsrikt deltagande i forskning, undervisning och administrativa uppdrag på sikt, bör den som anställs tillägna sig sådana kunskaper under anställningsperioden om 4 (eller 3) år. Vid evaluering av avancemang till följande nivå beaktas språkkunskaperna i finska. Stöd för språkinlärningen erbjuds av fakulteten.

Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78§ (558/2009) samt Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

ANSÖKAN

Ansökan ska inlämnas elektroniskt senast 29.6.2017 kl. 15.00 i det elektroniska ansökningsformuläret. Till ansökan ska fogas följande bilagor:

    En universitetsportfölj som i tillämpliga delar följer Anvisningar för uppgörande av universitetsportfölj vid Åbo Akademi, dock så att portföljens omfattning kan överstiga den rekommenderade omfattningen. Anvisningarna hittas här:

        http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf Till universitetsportföljen fogas bilagor, publikationsförteckning, kopior av betyg, intyg över meriter och andra avklarade prestationer som styrker den sökandes förmåga att leda forsknings- eller annan verksamhet, erhålla forskningsfinansiering, undervisa och handleda.

    Max. 10 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. I publikationsförteckningen ska dessa publikationer markeras. Publikationerna ska kunna nås genom direktlänk i publikationsförteckningen eller bifogas elektroniskt till ansökan.

    En forskningsplan (max. 12 s.) för perioden som forskardoktor/biträdande professor.

    En beskrivning av sökandes syn på uppdraget samt hur den sökande planerar att sköta uppdraget med framgång samt utveckla ämnesområdet (max. 3 s.)

    Sökandes kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och postadress) och kontaktuppgifter till tre referenspersoner, som beredningsgruppen vid behov kan kontakta

INFORMATION

Frågor kring befattningen kan riktas till dekanus, professor Pekka Santtila (e-post: ), professor i allmän historia Holger Weiss (e-post ), eller personalplanerare Jenni Kronqvist (e-post ).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.