Artikkelipyyntö

Hiljainen vastarinta

Kirjoittajakutsu – Hiljainen vastarinta
 
Kutsumme artikkeleiden kirjoittajia hiljaista vastarintaa käsittelevään teokseen. Julkaisu tekee näkyväksi vähän käsiteltyä hiljaisen vastarinnan ilmiötä sekä kokoaa yhteen ja esittelee sitä koskevaa tutkimusta.
Teoksen toimittavat professori Veli-Pekka Lehtola, Oulun yliopisto: sekä postdoc-tutkija Outi Autti, Norges arktiske univesitet, Tromsø: .
 
Valta-asetelmissa ja niihin liittyvissä konflikteissa on usein mukana näkyvää vastarintaa, jota on tutkittu esimerkiksi demokratian toteutumisen, kansalaistottelemattomuuden tai poliittisen aktivismin näkökulmista. Avoimen vastarinnan lisäksi valta-asetelmiin voi liittyä myös äänetöntä tai piiloista vastarintaa, jota ei välttämättä ensin edes huomata tai tulkita vastarinnaksi. Hiljainen vastarinta voi saada monia erilaisia muotoja: se saattaa näyttäytyä esimerkiksi vaikenemisena, ulkopuolelle jättäytymisenä, asioiden välttämisenä, niiden vaikeuttamisena tai huomion siirtämisenä epäolennaiseen. Hiljaista vastarintaa voi syntyä esimerkiksi vähemmistöjä koskevien kysymysten tai ympäristökonfliktien yhteydessä, tilanteissa ja tiloissa, joissa ihmisen toimintaa säädellään, hallitaan tai kontrolloidaan; ylipäätään kaikkialla, missä esiintyy vallan kiteytymiä, vinoutuneita valta-asetelmia tai ristiriitaisia intressejä.
 
Hiljaista vastarintaa on toistaiseksi tutkittu vähän. Julkaisussa pyrimme valottamaan ilmiön esiintymismuotoja ja moninaisuutta. Etsimme aihetta käsitteleviä empiirisiä analyyseja, mutta myös teoreettisiin avauksiin ja metodologisiin pohdintoihin keskittyvät käsikirjoitukset ovat tervetulleita. Tavoitteenamme on, että kirja tarjoaisi erilaisia näkökulmia hiljaiseen vastarintaan.
 
Teokseen tarjottavia tekstejä koskevat abstraktit yhteystietoineen (250–350 sanaa) pyydetään lähettämään 1.3.2017 mennessä osoitteeseen . Abstraktissa tulee esitellä aineisto, johon artikkelikäsikirjoitus perustuu. Teoksen toimittajat neuvottelevat kirjan julkaisemisesta Vastapainon kanssa.  Kirjaan kirjoittavien kesken järjestetään syksyllä 2017 seminaari. Valmiit käsikirjoitukset lähetetään vuoden 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen ne käyvät läpi vertaisarvioinnin. Teos julkaistaan vuoden 2019 alussa.
 
Kutsua saa vapaasti levittää!
 
Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola