Artikkelipyyntö

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero: Historiantutkimus ja moderni länsimainen esoteria.

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 2/2017 : Historiantutkimus ja moderni länsimainen esoteria

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kansainvälisessä historiantutkimuksessa on tehty runsaasti uutta tutkimusta moderniksi länsimaiseksi esoteriaksi (modern western esotericism) kutsutusta ilmiöstä. Esoteria pakenee tarkkoja määritelmiä, mutta sillä tarkoitetaan usein salatun tiedon tavoittelua. Taustalla vaikutti historiallinen virtaus, jonka tunnetuimpiin ilmiöihin kuuluvat spiritualismin, teosofian ja antroposofian kaltaiset ylirajaiset liikkeet.

Yhtenä modernin länsimaisen esoterian kenttää yhdistävänä tekijänä on nähty pyrkimys tuottaa synteesejä kristillisen tradition ja tieteellisen rationalismin välille. Esoteria on mielletty usein marginaaliseksi, mutta nykytutkimus näkee sen 1800- ja 1900-lukujen aate- ja uskontohistoriaan, sukupuolihistoriaan sekä sekularisaation käsitteeseen oleellisesti kytkeytyvänä ilmiönä. Antoine Faivren, Wouter J. Hanegraaffin ja Alexandra Owenin mukaan modernilla länsimaisella esoterialla oli keskeinen merkitys 1800- ja 1900-lukujen kulttuurissa, jossa etsittiin uusia näköaloja paitsi taiteeseen ja tieteeseen myös uskonnollisuuteen, sukupuoleen ja yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen.

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeron 2/2017 tarkoituksena on käsitellä Suomessa tehtävää modernin länsimaisen esoterian historiantutkimusta. Haemme artikkeleita, jotka käsittelevät ilmiötä, siihen kytkeytyviä liikkeitä ja toimijoita niin kansainvälisestä kuin kotimaisesta aineistosta käsin 1800–1900-lukujen kontekstissa. Olemme kiinnostuneita uusista avauksista modernisoituvaa Suomea koskevassa historiakuvassa ja siitä, kuinka kansainvälinen esoteria kytkeytyi osaksi paikallisen kulttuurin eri ilmiöitä ja kerroksia. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

– esoteria ja kansallinen historia
– esoteeristen liikkeiden ylirajaisuus
– sukupuolittunut esoteria
– esoterian suhde taiteeseen
– esoteria ja modernisoituva yksilökäsitys
– esoteria ja uskonnollisuuden murros
– esoteria, luokka ja työväenliike
– esoterian monitieteiseen tutkimuskenttään liittyvät metodologis-käsitteelliset kysymykset

Artikkelien abstraktit lähetetään 20.5.2016 mennessä teemanumeron toimittajille Maarit Leskelä-Kärjelle ja Antti Harmaiselle osoitteisiin ja . Valinnoista ilmoitetaan kesäkuun alussa, ja ensimmäiset käsikirjoitusversiot artikkeleista pyydetään 30.10.2016 mennessä. Artikkelit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin, minkä jälkeen teemanumeron toimittajat tekevät julkaisupäätöksen yhdessä Historiallisen Aikakauskirjan toimituksen kanssa. Viimeistellyt ja korjatut artikkelit toimitetaan maaliskuun lopussa 2017, ja teemanumero ilmestyy kesäkuussa 2017.