Artikkelipyyntö

Kirjoituskutsu Eloren numeroon 2/2025 ”Musiikkiperintö”

KIRJOITUSKUTSU

Musiikkiperintö. Eloren teemanumero 2/2025.

Keskustelu kulttuuriperinnöstä on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvun kuluessa. Keskeinen taustatekijä ilmiölle on Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta vuodelta 2003. Yhteisöllisyyden, kestävän kehityksen, yleisten ihmisoikeuksien ja digitalisaation ristikkäiset ja osin jännitteiset vaateet tekevät aineettomasta kulttuuriperinnöstä moniulotteisen ongelmakentän. Asia on Suomessa erityisen ajankohtainen tuoreen valtiollisen kulttuuriperintöstrategian takia.

Musiikilla ”elävänä perinteenä” on keskeinen rooli osana aineetonta kulttuuriperintöä. Se on vahvasti esillä kulttuuriperintömatkailussa ja paikallisessa brändäyksessä. Lisäksi musiikki on tärkeä osa museosektorin toimintaa. Musiikkiperintöä tutkitaan esimerkiksi etnomusikologian, folkloristiikan, kriittisen perinnöntutkimuksen, musiikkikasvatuksen ja populaarimusiikin tutkimuksen piirissä.

Pyydämme tarjoamaan teemanumeroon musiikkiperintöä tavalla tai toisella käsitteleviä artikkeleita ja katsauksia. Kirjoitukset voivat painottua käytännönläheisesti, käsitteellisesti tai menetelmällisesti. Kannustamme erityisesti etnomusikologian, musiikkitieteen ja muun musiikintutkimuksen ulkopuolelle itsensä asemoivia tutkijoita osallistumaan poikkitieteisen vuoropuhelun nimissä ja musiikintutkimuksen umpioitumista haastaen. Ehdotetut tekstit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

– musiikkiperinnön lajityypit

– museot ja musiikki

– musiikkifestivaalit ja muut perintötapahtumat

– musiikkimonumentit

– perintöturismi ja musiikki

– musiikilliset perintöyhteisöt ja -verkostot

– musiikkiperintö osana kulttuuripolitiikkaa

– digitalisaatio ja musiikkiperintö

– musiikkiperinnön tieteenalat ja poikkitieteisyys

– musiikkiperinnön ja musiikkiperinteiden käsitteellistäminen

– musiikkiperinnön muutokset

– musiikkiperintö menneisyyttä koskevana tiedontuotantona

– musiikkiperintö ja kestävä kehitys

– musiikkiperinnön valtasuhteet

Elore (ISSN 1456-3010) on tiettävästi Suomen vanhin vapaan saatavuuden verkkolehti. Elorea julkaisee Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry, ja lehdessä julkaistaan folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia. Lehti ilmestyy säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, ja sen julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi. Elore käyttää artikkelien toimittamisessa asiantuntija-arvioijia (referoijat). Artikkelit luetteloidaan ARTO-artikkeliviitetietokantaan (hakukäyttöliittymänä Finna.fi), MLA International Bibliography -viitetietokantaan ja EBSCO-tietokantaan. Vuonna 2011 Elore luokiteltiin Julkaisufoorumi-hankkeessa luokan kaksi julkaisuksi (johtava taso).

Vertaisarvioitujen artikkelien suositeltava pituus on 6000–8000 sanaa, katsausten 3000–5000 sanaa. Teemanumeron artikkeleissa noudatetaan Eloren kirjoitus- ja teknisiä ohjeita. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://journal.fi/elore/about.

Eloren teemanumeron ”Musiikkiperintö” taustalla on Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke ”Musiikkiperinnön moninaisuus Suomessa” (2023–2025). Teemanumeron toimittavat Elina Seye (Helsingin yliopisto/Taideyliopisto), Outi Valo (Kansanmusiikki-instituutti/Taideyliopisto) ja AV Villén (Taideyliopisto) yhteistyössä lehden päätoimittajien kanssa.

Teemanumeroon tarjottavien artikkelien tiivistelmät (200-250 sanaa) tulee lähettää 15.8.2024 mennessä Antti-Ville Villénille (). Hyväksynnästä ilmoitetaan 15.9.2024 mennessä. Numeroon valittavien artikkelien määräaika on 15.4.2025. Teemanumero ilmestyy joulukuussa 2025.