Työpaikkailmoitus

Kulttuuriperinnön tutkimuksen apulaisprofessori (tenure track)

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin ja tieteenalarakenteeltaan ja oppiainevalikoimaltaan suurin humanistisen alan opetuksen ja tutkimuksen yksikkö (www.helsinki.fi/hum/). Se on myös merkittävä kansainvälinen tutkimus-, koulutus- ja kulttuuriyhteisö. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (http://www.helsinki.fi/fhkt/) on humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.
 
Filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee
 
KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUKSEN APULAISPROFESSORIA (TENURE TRACK)
 
Tehtävän ala on kulttuuriperinnön tutkimus.
 
Vakinaistamispolkujärjestelmässä (tenure track) yliopisto palkkaa apulaisprofessoriksi lahjakkaita ja motivoituneita henkilöitä, jotka ovat suorittaneet tohtorin tutkinnon enintään 10 vuotta sitten ja tämän jälkeen hankkineet tieteellisiä ja muita alalla tarvittavia ansioita. Ks. Helsingin yliopiston vakinaistamispolkujärjestelmä.
Kulttuuriperinnön tutkimuksen (cultural heritage) kohteina ovat historialliset jatkuvuudet, ylirajaisuudet ja symboliset merkitykset sekä kielen että aineellisen, henkisen ja visuaalis-auditiivisen kulttuurin alalla. Alaan sisältyy filosofiaan ja kulttuuriteorioihin avautuvia kysymyksiä samanlaisuudesta ja erilaisuudesta, kulttuurin välittymisprosesseista ja muistitiedon sosiaalisuudesta.
 
Kulttuuriperinnön tutkimuksen apulaisprofessorin toimintaympäristö filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella on monitieteinen. Laitoksella toimii kandidaatintasoinen kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, jossa ovat mukana arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, taidehistoria ja etnomusikologia. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu tämän opiskelukokonaisuuden ja sen opetuksen kehittäminen.
 
Apulaisprofessori tekee yhteistyötä lukuisten muistitietoon erikoistuneiden suomalaisten ja kansainvälisten muistiorganisaatioiden (museot, arkistot, kirjastot) sekä säätiöiden ja seurojen kanssa. Digitointi- ja infrastruktuurihankkeet tukevat apulaisprofessuuria.
 
Yliopisto antaa tehtävään valitulle tukea kotimaisessa ja kansainvälisessä verkottumisessa sekä julkaisutoiminnassa kansainvälisillä foorumeilla. FHKT-laitoksella toimii yhteensä n. 125 tutkijaa ja opettajaa, joiden keskuudessa on lukuisia kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja alansa huippuja. Apulaisprofessorin on näin mahdollista saada monitahoista ja kriittistä mentorointia. Hän voi myös kartuttaa opetuskokemustaan ja pätevöityä yliopistopedagogisilla opinnoilla.
 
Valittavalta apulaisprofessorilta odotetaan uutta luovaa näkemystä alan kehittämiseen. Hänen tehtävänään on myös opettaa alaa tieteidenvälisesti sekä hankkia ulkopuolista rahoitusta kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, jotka vahvistavat alaa. Valintaa tehtäessä otetaan huomioon hakijoiden tieteelliset ansiot ja opetuskokemus. Lisäksi arvostetaan kansainvälistä ja tieteidenvälistä kokemusta sekä kokemusta tutkimusrahoituksen hankkimisesta.
 
Yliopistoista annetun asetuksen mukaan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen tai ruotsin kielen, jolla hän antaa opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Lisäksi yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopiston johtosäännön mukaan ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli tehtävään tulee valituksi hakija, joka ei osaa suomea/ruotsia, hänen toivotaan hankkivan kohtuullisen suomen/ruotsin kielen taidon, koska professorin toivotaan integroituvan työyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman hyvin.
 
Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
 
Hakemuksiin pyydetään liittämään englanninkielisenä
 
1)    curriculum vitae, ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/cv.htm
2)    enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta asiantuntijuudesta (opetusajattelu, opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää opetusmateriaalia, muut opetusansiot), ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm
3)    enintään 3 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely) ja siitä, miten hän kehittäisi tehtävässä oman alansa tutkimusta ja tekisi alaa tunnetuksi
4)    numeroitu julkaisuluettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelossa pyydetään noudattamaan tiedekunnan verkkosivuilla olevaa ryhmittelyä, ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/julkaisuluettelo.htm
5)    todistukset kielitaidosta tai kopio tutkintotodistuksesta, joka sisältää todistuksen kielitaidosta.
 
Hakijoita pyydetään varautumaan toimittamaan hakuajan päätyttyä tiedekunnan pyynnöstä 10 valitsemaansa julkaisua lähetettäväksi asiantuntijoille. Hakijoita pyydetään merkitsemään nämä valikoidut julkaisut hakemuksensa julkaisuluetteloon.
 
Hakemus osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle. Hakemus liitteineen lähetetään yhtenä pdf-tiedostona sähköpostitse Helsingin yliopiston kirjaamoon osoitteeseen hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. Hakuaika päättyy 5.12.2014. (Kirjaamo suljetaan klo 15.45.)
 
Lisätietoja antaa professori Hanna Snellman, p. 050 448 0665, hanna.snellman(at)helsinki.fi