Artikkelipyyntö

Lähde 2017: Pelko – Fear

Vuoden 2017 Lähde käsittelee pelkoa. Toivomme innovatiivisia artikkeliehdotuksia moninaisista historiallisista, maantieteellisistä, poliittisista tai yhteiskunnallisista näkökulmista. Artikkeli voi tarkastella pelkoa esimerkiksi tunteena, selviytymisstrategiana, käsitteenä tai kulttuurisena ilmiönä joko yksilön tai yhteiskunnan näkökulmasta.  

Pelko on kontekstisidonnainen ja intensiteetiltään vaihteleva, ja siten haastava määritellä tai rajata. Se ilmenee tulevaisuuteen kohdistuvana huolestuneisuutena tai epävarmuutena. Pelko, kuten myös toivo, on odotus tulevasta, joka ohjaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja jopa globaalia päätöksentekoa ja toimintaa. Pelko voi lamauttaa tai sysätä liikkeelle. Toisinaan pelon kohde on tuntematon tai tiedostamaton, mutta pelko voi ilmetä myös huolena historian tapahtumien toistumisesta tai vastaavasti kehityskulkujen suistumisesta radaltaan. Pelon voi tunnistaa oireena tulevasta konfliktista vasta jälkikäteen.  

Kirjoitusehdotus tulee jättää 31.1.2017 mennessä. Ehdotuksessa tulee olla tiivis, korkeintaan 600 sanan mittainen abstrakti. Siitä tulee käydä ilmi artikkelin tavoitteet, aineisto, menetelmät, keskeiset hypoteesit sekä näkökulma teemaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aineiston, menetelmien ja tutkimuskysymysten yhteyden tasapainoiseen ja realistiseen kuvaamiseen. Abstraktit lähetetään sähköpostitse osoitteeseen Word-tiedostona.

Hyväksytystä abstraktista ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun puoliväliin mennessä. Hyväksyttyjen artikkelien deadline on 15.4.2017. Valmiit artikkelit lähetetään puolueettomille arvioitsijoille. Aikakauskirja julkaistaan loppuvuodesta 2017.

Lisätietoja julkaisusta, kirjoitusohjeista ja aiemmista numeroista löytyy osoitteesta https://aikakauskirjalahde.wordpress.com/labyrintti-ry/ tai päätoimittaja Miika Raudaskoskelta sähköpostitse: .

 

Tietoa aikakauskirja Lähteestä (ISSN 1795-035X)

Lähde on vuodesta 2004 lähtien ilmestynyt tieteellinen aikakauskirja. Julkaisu on painottunut historiatieteisiin, mutta otamme vastaan kirjoituksia myös muilta tieteenaloilta. Vuodesta 2006 alkaen Lähdettä on julkaistu vuosikirjana ja vuonna 2013 ilmestyi ensimmäinen vertaisarvioitu Lähde. Julkaisufoorumiluokituksemme on 1 ja olemme Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tunnustama vertaisarvioitu tiedejulkaisu.

 

Lähteen lähtökohtana on tarkastella valittua teema-aluetta erilaisista näkökulmista. Aikakauskirjan tavoitteena on lisätä tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä toimia laadukkaana julkaisualustana jatko-opiskelijoiden ja jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden artikkeleille. Kriittisen tieteellinen ja laadukas kirjoittaminen yhdistyy Lähteessä monipuoliseen taiteelliseen kuvitukseen.

 

Lehden aiempiin numeroihin voi tutustua kotisivuillamme https://aikakauskirjalahde.wordpress.com/labyrintti-ry/. Voit seurata meitä myös ja Facebookissa (@aikakauskirjalahde) Twitterissä (@Journal_Lahde).

——————————————————

The 2017 issue of Lähde (The Source) will deal with fear. We hope for suggestions for innovative articles presenting historical, geographical, political or societal perspectives on fear. The articles can examine, for example, feelings of fear, fear as a survival strategy, as a concept, or as a cultural phenomenon, either from the individual or societal point of view.

Fear is context-dependent and varied in intensity and is thus difficult to define or delimit. Fear focuses on future concerns and uncertainty. Fear, like hope, looks to the future and thus can control individual, communal and even global decision making and action. Fear can paralyse or serve as a catalyst for action. Sometimes the object of our fear can be unknown or unconscious; fear can also manifest as a concern that history will repeat itself. Fear can derail developments. Fear can be recognised after the fact as a symptom of conflict to come.

Proposals for articles must be submitted by 31.1.2017.Proposals should take the form of a concise, at most 600 words, abstract. The proposal should include the article’s objectives, source materials, methods, key hypotheses, and approach to the theme. Special attention should be paid to linking source materials, methods and research questions in a balanced and realistic way. Abstracts should be sent as a Microsoft Word compatible file by email to

Authors of successful proposals will be personally notified by mid February 2017. The deadline for the submission of accepted articles is 15.4.2017. The finished articles will be sent for peer review. Lähde will be published towards the end of 2017.

More information on publication, further guidelines for writing, and previous issues of Lähde can be obtained by visiting https://aikakauskirjalahde.wordpress.com/labyrintti-ry/ or by contacting Editor in Chief Miika Raudaskoski at