Artikkelipyyntö

Lähde 2018

Lähde 2018: Joukko – Crowd

Lähteen lähtökohtana on tarkastella valittua teema-aluetta erilaisista näkökulmista. Aikakauskirjan tavoitteena on lisätä tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä toimia laadukkaana julkaisualustana jatko-opiskelijoiden ja jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden artikkeleille. Lähde on sähköinen Open Access –julkaisu, jota julkaistaan Journal.fi palvelussa osoitteessa lahde.journal.fi.

Vuonna 2018 Lähde tarkastelee joukkoa.  Toivomme innovatiivisia artikkeliehdotuksia historiallisista, maantieteellisistä, poliittisista tai yhteiskunnallisista näkökulmista. Joukkoon käsitteenä sisältyy ajallinen sekä tilallinen ulottuvuus. Se on myös ennen kaikkea sosiaalinen käsite. Artikkeli voi määritellä joukon esimerkiksi ryhmänä, jäsenistönä, luokkana, säätynä, kansana tai järjestäytymättömänä väkenä. Myös mm. käsitteellistämistä, sosiaalisia rakenteita, käyttäytymistä ja konfliktia tarkastelevat artikkelit ovat tervetulleita. Hämärärajaisuus sisältyy joukon käsitteeseen mahdollistaen monenkirjavat lähestymistavat.

Yhteisöllisyys kätkee sisäänsä normeja ja toimintamalleja, jotka säätelevät ryhmän ja siihen kuuluvien yksilöiden vuorovaikutusta joukon keskuksessa sekä sen marginaaleissa. Joskus yksilö erottuu joukosta, joskus hän katoaa sinne. Ryhmää tai kansaa rakennetaan myös ulkoa käsin ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Kirjoitukset voivatkin lähestyä teemaa esimerkiksi rakentumisen, jakaantumisen, hajoamisen tai verkostoitumisen dynamiikan kautta.

Kirjoitusehdotus tulee jättää 31.1.2018 mennessä. Ehdotukseen tulee sisällyttää tiivis, korkeintaan 600 sanan pituinen abstrakti, josta käy ilmi artikkelin tavoitteet, aineisto, menetelmät, tutkimuskysymykset tai keskeiset hypoteesit sekä näkökulma teemaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aineiston, menetelmien ja tutkimuskysymysten yhteyden tasapainoiseen ja realistiseen kuvaamiseen. Abstraktit lähetetään sähköpostitse osoitteeseen docx-tiedostona.

Hyväksytyistä abstrakteista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 15.2. mennessä. Alustavan aikataulun mukaan hyväksyttyjen artikkelien deadline on 15.5.2018. Valmiit artikkelit lähetetään puolueettomille arvioitsijoille, jotka antavat palautteensa 15.7. mennessä. Kirjoittajia pyydetään jättämään viimeistellyt artikkelinsa 31.8. mennessä. Aikakauskirja julkaistaan marraskuun loppuun mennessä.  

Lisätietoja julkaisusta, kirjoitusohjeista, sekä aiemmista numeroista löydät kotisivuilta https://aikakauskirjalahde.wordpress.com tai päätoimittaja Jenni Merovuolta sähköpostitse .

 

 

Lähde (Source) 2018: Joukko (Crowd)

The purpose of the journal Lähde (Source) is to approach a chosen theme from different viewpoints. The journal seeks to increase interdisciplinary discussion and to provide a quality platform for early-stage as well as more accomplished scholars. Lähde is an electronic Open Access publication hosted by the Journal.fi service at lahde.journal.fi.

The theme for 2018 is crowd. We wish to receive innovative article proposals approaching the topic from historical, geographical, political or societal perspectives. ‘Crowd’ has a temporal and spatial dimension and – most importantly – it is a social concept. Articles can view Crowd as a group, membership, class, estate, people or unorganised mob. We also welcome articles on conceptualisation, social structure, behaviour and conflict. The concept of Crowd is fuzzy by nature, which makes diverse approaches possible.

Crowds have norms and ways of operating which regulate interactions of groups and their members in the centre and margins of the group. Sometimes an individual is lost in the crowd as another might stand out. Crowd, group and people are also being outlined from the outside and in relation to the surrounding society. Contributions to Lähde can therefore approach the topic through the dynamics of constructing, dividing, scattering or network building.

Proposals for articles must be submitted by 31.1.2018. Proposals should take the form of a concise abstract of at most 600 words. The abstract should state the aims, data, methods, research questions or hypotheses and the link with the theme of the issue. Special attention should be paid to linking source materials, methods and research questions in a balanced and realistic way. Abstracts should be sent as a Microsoft Word compatible file by email to .

Authors of successful proposals will be personally notified by 15.2. The deadline for the submission of accepted articles is 15.5.2018. Finished manuscripts will be sent to independent reviewers who shall give their feedback by 31.8.2018. The journal will be published in November 2018.

Additional information on the publication, writing instructions and previous issues is available on our web page https://aikakauskirjalahde.wordpress.com/ or from Editor-in-Chief Jenni Merovuo at .