Työpaikkailmoitus

Lediga tjänster som överantikvarie inom arkeologi och inom byggnadsarv vid kulturbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår ordinarie tjänster som

överantikvarie inom arkeologi och inom byggnadsarv vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå. Tjänsterna är placerade vid kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning.

Till verksamhetsområdet för överantikvarien i arkeologi hör myndighetsarbete inom arkeologi och kulturmiljö, bl.a. genom tillsyn av LL om fornminnen och LL om skydd av det maritima kulturarvet. Som överantikvarie kommer du att:

  *   bereda och föredra ärenden inom ansvarsområdena kulturmiljö och kulturarv
  *   granska och avge utlåtanden som berör kulturmiljö, samhällsplanering och kulturarv
  *   informera om fornminnen och kulturmiljöer
  *
Till verksamhetsområdet för överantikvarien i byggnadsarv hör myndighetsarbete för kulturmiljö, byggnadsarv, samhällsplanering och kyrkligt kulturarv. Som överantikvarie kommer du att:

  *   handlägga, föredra och fatta beslut i myndighetsärenden enligt gällande lagstiftning
  *   granska och avge utlåtanden som berör kulturmiljö, samhällsplanering och kulturarv
  *   förmedla kunskap inom verksamhetsområdet
  *
Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för båda tjänsterna är avlagd examen vid universitet eller högskola som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Tillträde den 2 januari 2018 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön i enlighet med löneklass A 24.

Ansökan
Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 1 november 2017 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

<mailto:> eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som överantikvarie
Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax<http://www.regeringen.ax/>.

Direktlänkar till annonserna:

http://www.regeringen.ax/nyheter/overantikvarie-vid-kulturbyran-0

http://www.regeringen.ax/nyheter/antikvarie-vid-kulturbyran

Närmare information om tjänsterna lämnas av enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning.

Telefon +358 18 25 448
<mailto:>

_______________________________
Mikko Helminen
Enhetschef

Ålands landskapsregering
Kulturbyrån, Enheten för kulturarvsförvaltning
PB 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland