Artikkelipyyntö

Marginaaleista museoihin

Etsimme kirjoittajia Marginaaleista museoihin -kirjahankkeeseen

Kirjan toimittavat akatemiatutkija Anna Rastas (Tampereen yliopisto) ja yleisen historian professori Leila Koivunen (Turun yliopisto).

Vaikka uusi museologia ja kriittinen perinteentutkimus ovat muuttaneet museoita ja niiden tutkimusta monin tavoin, vaatimukset vähemmistöjen ja marginalisoitujen ryhmien olemassaolon ja näkökulmien huomioimisesta ovat kasvaneet jatkuvasti. Eri ryhmien asemaa koskevien keskustelujen ja identiteettipoliittisten kamppailujen myötä monet museoiden tuottamat kuvaukset ”meistä ja muista” koetaan nykyään vanhentuneiksi ja poissulkeviksi.  Museoiden tehtävä kulttuuriperinnön vaalijoina sekä asioiden esittämisen ja uuden tiedon tuottamisen paikkoina asettaa niille erityisen vastuun reagoida näihin uusiin haasteisiin. Museoilta edellytetään uudenlaisia, erilaiset yleisöt mukaan ottavia työtapoja. Tämä koskee niin eri kansoja ja paikallisyhteisöjä esitteleviä kuin taide- ja muitakin museoita. Teoksessa tarkastellaan näitä museologian, museotyön ja identiteettipoliittisilla kentillä tapahtuvia muutoksia. Miten ne ovat alkaneet vaikuttaa museoiden kokoelmatyössä, näyttelytoiminnassa, kuratoinnissa ja museopedagogiikassa? Kyseessä on ensimmäinen näitä kysymyksiä laajasti tarkasteleva suomalainen teos. Aihepiiriä käsitellään kirjassa paitsi eri tieteenalojen myös käytännön museotyön sekä taiteen ja aktivismin näkökulmista.

Etsimme ensisijaisesti vertaisarvioitavia tutkimusartikkeleita, joiden on kaikilta osin täytettävä tieteellisen artikkelin kriteeerit. Abstrakteissa (max. 1 sivu sisältäen kirjoittajan/kirjoittajien lyhyet esittelyt) tulee kertoa artikkelin aiheen lisäksi tutkimuskysymykset, aineistot ja jotain analyysimenetelmistä. Toivomme lisäksi lyhyttä kuvausta tutkimuksen teoreettisista  lähtökohdista ja siitä, mihin tutkimuskeskusteluihin artikkeli erityisesti kontribuoi.

Vertaisarvioitavien artikkeleiden lisäksi teokseen etsitään lyhyitä katsauksia, joissa kuvataan teoksen aihepiiriä koskevia ajankohtaisia museo- ja näyttelyhankkeita. Näitä artikkeleita ei vertaisarvioida. Katsausehdotusten (max. 1 sivu kirjoittajaesittelyn kanssa) tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta ja siitä, millaisia näkökulmia hankeen esittely tarjoaisi tähän teokseen.

Aikatalu:

Abstraktit Word-tiedostona molemmille toimittajille 2.2.2020 mennessä osoitteisiin ja .

Tieto valinnasta ilmoitetaan viimeistään 14.2.2020, jolloin lähetämme myös tarkemmat kirjoitusohjeet.  Käsikirjoitusten ensimmäiset versiot palautetaan toimittajille 27.4.2020 mennessä. Artikeleiden maksimipituus tulee olemaan noin 12 sivua kirjallisuusluetteloineen, katsausten pituus noin 4 sivua. Toivomme myös, että kirjoittajat voivat osallistua yhteiseen kirjoittajaseminaariin toukokuun alussa 2020 Tampereella. Tuolloin käsittelemme yhdessä käsikirjoitusten ensimmäiset versiot. Viimeisteltyjen versioiden on oltava valmiina toimittajilla 8.6.2020 mennessä. Lopullinen julkaisupäätös tehdään valmiiden artikkelikäsikirjoitusten vertaisarvioinnin jälkeen.

 

Lisätietoja: Anna Rastas () ja Leila Koivunen ( ).