Työpaikkailmoitus

Museolehtori Tornionlaakson maakuntamuseoon

Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens museum sijaitsee Torniossa Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä. Museo on Tornionlaakson ja sen rajanylisen kulttuuriperinnön asiantuntija. Museo tutkii ja säilyttää yhteistä kulttuuriomaisuutta sekä tuottaa ja välittää tietoa Tornion ja Haaparannan sekä koko Tornionlaakson kulttuuriperinnöstä.

Museolehtorin työkenttänä on erityisesti Haaparanta ja läntinen Tornionlaakso. Museolehtorin pääasiallisena tehtävänä on museon ja sen kokoelmien hyödyntäminen opetustyössä. Opetuksessa korostetaan Tornionlaakson historiallisia juuria ja identiteettiä. Museolehtori edistää monin eri tavoin kulttuuriperintöön liittyvän tiedon saavutettavuutta. Erityisenä painopisteenä on lapsille ja nuorille suunnattu pedagoginen toiminta unohtamatta muita ryhmiä ja kaiken ikäisiä ihmisiä.

Museolehtori työskentelee yhdessä museon muiden työntekijöiden kanssa. Lisäksi yhteistyötahoja ovat koulut, oppilaitokset, museot, yliopistot.

Museolehtorilta edellytetään museoalan aineyhdistelmällä suoritettua korkeakoulututkintoa (kansatiede, arkeologia, kulttuurihistoria, historia ja kasvatustiede) sekä perehtyneisyyttä pedagogiikkaan ja yleisöpalvelutehtäviin.

Toimen haltijalta edellytetään yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta, erittäin hyvää ruotsin ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hallintaa. Muiden kielten taito luetaan eduksi.

Tehtävän voi aloittaa heti, kun valinta saa lainvoiman.

HAKEMUKSET: Tornion elämänlaatulautakunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan ruotsiksi ja suomeksi täytettynä ja sähköisesti www.kuntarekry.fi/sv välityksellä 15.11.2019 klo 12.00 mennessä.

PALKKAUS: määräytyy KVTES 02MUS020 mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

MUSEIPEDAGOG TILL TORNEDALENS MUSEUM

Tornedalens museum -Tornionlaakson maakuntamuseo finns i Torneå, alldeles nära svenska gränsen. Museet är specialiserat på Tornedalen och dess gränsöverskridande kulturarv. Museet forskar och bevarar gemensam kulturegendom samt producerar och förmedlar kunskap om Haparandas och Torneås samt hela Tornedalens kulturarv.

Museilektorns arbetsområde är speciellt Haparanda och västra Tornedalen. Den huvudsakliga uppgiften är nyttjandet av museet och dess samlingar i undervisningsarbetet. I undervisningsarbetet betonas Tornedalens historiska rötter och identitet. Museipedagogen främjar på många olika sätt tillgängliggörandet av kunskaper som tillhör kulturarvet. Särskild tyngdpunkt är pedagogisk verksamhet för barn och ungdom men också andra grupper och människor i olika åldrar.

Museipedagogen arbetar tillsammans med de övriga museianställda. Andra samarbetspartners är skolor, institutioner, museer och universitet.

Museipedagogen förutsätts ha högskoleexamen med ämneskombination från museiområdet (etnologi, arkeologi, kulturhistoria, historia och pedagogik) samt ha färdigheter i pedagogik och vara serviceinriktad.

Museipedagogen förutsätts även vara samarbetsvillig och initiativrik, äga mycket bra kunskaper i svenska språket samt kunskaper i finska både skriftligt och muntligt. Övriga språk är en merit.

Arbetet kan startas så fort beslutet om tillsättningen har vunnit laga kraft.

ANSÖKNINGAR: Digitalt på finska och svenska till Torneå stads livskvalitetsnämnd www.kuntarekry.fi/sv senast den 15 november 2019 kl. 12.00.

LÖN: enligt KVTES 02MUS20 i Finland. Före mottagande av tjänsten bör sökanden lämna läkarintyg om sitt hälsotillstånd. I tjänsten tillkämpas sex månaders provanställning.