Työpaikkailmoitus

Saamelaismuseo Siidassa avoimia työpaikkoja

Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo ja toimii alueellisena vastuumuseona kulttuuriympäristötehtävissä saamelaisten kotiseutualueella.

Saamelaismuseo Siida hakee kulttuuriympäristöyksikköön vakituiseen työsuhteeseen arkeologia 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan) alkaen.

Saamelaismuseon kulttuuriympäristöyksikkö hoitaa saamelaiseen kulttuuriympäristöön liittyviä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä sekä maankäytön suunnitteluun että toimialan kehittämiseen ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Yksikön ydintehtäviä ovat myös tiivis sidosryhmäyhteistyö, oman toimialan neuvonta- ja asiakaspalvelu sekä museon sisällöntuotantotyö. Haettavan arkeologin lisäksi kulttuuriympäristöyksikössä työskentelee tutkija ja toinen arkeologi.

Arkeologin tehtäviin kuuluu viranomaistyönä lausuntojen valmistelu, arkeologiset tarkastukset ja valvonnat, asiakas- ja neuvontatyö, muinaisjäännösrekisterin päivittäminen sekä erilaiset kulttuuriperinnön- ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyvät tehtävät.

Arkeologin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto (pääaineena arkeologia) sekä perehtyneisyys kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviin, saamelaiskulttuuriin ja museoalaan. Tehtävässä edellytetään saamelaisen kulttuuriympäristön ja siihen liittyvän toimintakentän monipuolista tuntemusta, kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa, alan paikkatietojärjestelmien tuntemusta ja maastotyökelpoisuutta. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Saamen kielen taito ja saamelaiskulttuurin tuntemus katsotaan eduksi.

Palkka määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 20.11.2020 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari tai sähköpostilla 

Tiedustelut: Arkeologi Eija Ojanlatva, , 040 1676 145

 

Saamelaismuseo Siida hakee näyttelyamanuenssia vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan) alkaen .

Näyttelyamanuenssin työtehtäviin kuuluu Saamelaismuseo Siidan näyttelytoiminnan kehittäminen ja vaihtuvien näyttelyiden suunnittelu, toteutus ja viestintä. Lähivuosina keskeinen osa työnkuvaa on Siidan päänäyttelyn uudistamiseen liittyvät tehtävät. Näyttelyamanuenssi toimii osana Saamelaismuseon sisältötiimiä.

Näyttelyamanuenssin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, työkokemus näyttely- ja museotyöstä. Arvostamme kokemusta ja osaamista näyttelyiden tuottamisesta, projektinhallinta- ja viestintätaitoja sekä verkkoviestinnän osaamista. Saamen kielen taito ja saamelaiskulttuurin tuntemus katsotaan eduksi.

Palkka määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 20.11.2020 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari tai sähköpostilla 

Tiedustelut: Museonjohtaja Sari Valkonen, , 040 767 1052

 

Sámemusea lea sámekultuvrra riikkadási vástumusea ja sámeguovllu kulturbirasbargguid guovllu vástumusea. 

Sámemusea ohcá kulturbirasovttadahkii fásta bargui arkeologa. Bargu álgá 1.1.2021 (dahje soahpamuša mielde). 

Sámemusea kulturbirasovttadaga bargguide gullet suorgái gullevaš virgeoapmahaš- ja áššedovdibarggut ja eanageavaheami plánen ja doaibmasuorggi ovddidan- ja dutkanbarggut. Kulturbirasovttadaga vuođđobargun lea maid gulahallat ovttasbargoguimmiiguin, ovttadaga suorgái gullevaš rávven- ja áššehasbálvaleapmi ja sisdoallobuvttadeapmi. Dán bargoalmmuhusa arkeologa lassin kulturbirasovttadagas lea dutki ja nubbi arkeologa.

Arkeologa bargguide gullet virgeoapmahašbargun válmmaštallat cealkámušaid, arkeologalaš dárkkistan- ja gohcinbarggut, rávvet ja bálvalit áššehasaid, beaivádit dološmuitobázahusregistara ja dikšut iešguđetlágan kulturárbái ja -birrasii gullevaš bargguid.

Arkeologa gelbbolašvuođagáibádussan lea bajit allaskuvladutkkus (váldofágan arkeologiija) ja ahte lea vudjon kulturbirrasa áššedovdi- ja viergeoapmahašbargguide, sámekultuvrii ja museasuorgái. Barggus galgá dovdat máŋggabealagit sámi kulturbirrasa ja dan doaibmasuorggi, bastit bargat ovttas earáiguin iešguđetlágan joavkkuin ja fierpmádagain, dovdat suorggi báikediehtovuogádagaid ja johttit meahcis. Ohccis galgá leat vejolašvuohta geavahit barggus iežas biilla. Sámegiela máhttu ja sámekultuvrra dovdamuš gehččo ánsun.

Bálká lea Sámemusea bálkávuogádaga mielde. Barggus lea 4 mánu geahččalanáigi.

Friddja ohcamušat ja CV maŋimustá 20.11.2020 dmu 16.15 čujuhussii: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari dahje e-boastta bokte 

Lassedieđut: Arkeologa Eija Ojanlatva, , 040 1676 145

 

Sámemusea Siida ohcá fásta bargui čájáhusamanueanssa. Bargu álgá 1.1.2021 (dahje soahpamuša mielde). 

Čájáhusamanueanssa bargguide gullet ovddidit Sámemusea Siidda čájáhusdoaimma, plánet ja  duohtandahkat molsašuddi čájáhusaid ja čájáhusaide laktáseaddji gulahallan. Lagaš jagiid guovddáš bargun lea Siidda váldočájáhusa ođasmahttimii laktáseaddji barggut.  Čájáhusamanueansa gullá Sámemusea sisdoallobargojovkui.

Čájáhusamanueanssa gelbbolašvuođagáibádussan leat bajit allaskuvladutkkus, bargovásáhus čájáhus- ja museabarggus. Mii atnit árvvus vásáhusa ja máhtu čájáhusaid buvttadeamis, prošeaktahálddašeamis ja gulahallamis ja maiddái interneahttagulahallamis. Sámegiela máhttu ja sámekultuvrra dovdamuš gehččo ánsun.

Bálká lea Sámemusea bálkávuogádaga mielde. Barggus lea 4 mánu geahččalanáigi.

Friddja ohcamušat ja CV maŋimustá 20.11.2020 dmu 16.15 čujuhussii: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari dahje e-boastta bokte 

Lassedieđut: Museahoavda Sari Valkonen, , 040 767 1052