Artikkelipyyntö

Suomi saarena. Merihistorian Päivät 2017

Suomi saarena. Merihistorian Päivät 2017

Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Suomen meriarkeologian seura järjestävät Merihistorian Päivät Kotkassa Merikeskus Vellamossa 24.–26.3.2017. Yhteistyökumppanina on Suomen merimuseo ja teemana on tällä kertaa Suomi saarena.

 
Kolmipäiväinen Merihistorian Päivät-seminaari kokoaa yhteen merihistoriasta, meriarkeologiasta, merietnologiasta ja laivahistoriasta koostuvat tutkijat ja alan harrastajat. Kansainvälisen seminaarimme aiheena on merellisten yhteyksien merkitys maamme yhteiskunnalliselle, taloudelliselle ja henkiselle kehitykselle. Alustajiksi ovat lupautuneet professori Isaac Land (Indiana State University), professori Robert Lee (University of Liverpool) sekä enhetschef Lars Einarsson (Kalmar Läns Museum).

 
Toivomme esitelmiä hyvin laveasti Suomi saarena -teemasta, muun muassa työnteon ja tuotannon vuosirytmin muutoksen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen näkökulmista, satamista taloudellisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen paikkoina sekä meriliikenteen merkityksestä Suomen ulkomaankaupan tavaravirroille, turismille ja huoltovarmuudelle. Muita Suomi saarena- teeman aiheita voivat olla myös työvoiman liikkeet yli meren sekä salakuljetuksen merelliset mahdollisuudet. Hylyt sekä kalastajien, talonpoikaispurjehtijoiden ja huviveneilijöiden suorat yhteydet muihin maihin ovat myös aiheita, joita toivomme käsiteltävän Merihistorian Päivien esitelmissä. Ymmärrämme päivien teeman hyvin laajasti, ja toivomme ehdotuksia myös muista teemaa sivuavista aiheista ja toivotamme kaikki merellisestä perinnöstä kiinnostuneet tutkijat ja harrastajat mukaan tapahtumaan!

 
Toivomme noin 20 minuutin esitelmää. Lyhyempiä, erittäin vapaamuotoisia esitelmiä (noin 5 minuuttia) ja tutkimusideoita voi lisäksi tulla esittämään perjantai-iltana järjestettävään harrastajatutkija-tapaamiseen. Tässä vaiheessa pyydämme yhden liuskan (noin 2 500 merkkiä) pituisen tiivistelmän ja esitelmän otsikon, jonka pyydämme lähettämään 31.8.2016 mennessä Merihistorian Päivien työryhmän puheenjohtaja Sari Mäenpäälle (). Tähän osoitteeseen voi lähettää myös mahdolliset tiedustelut.

 
Tätä kutsua saa levittää edelleen!

Föredragsinbjudan (call for papers) till Sjöhistoriska dagarna 2017 –  Finland som en ö
Sjöhistoriska föreningen i Finland rf. och Finlands marinarkeologiska sällskap rf. arrangerar tillsammans de Sjöhistoriska dagarna i Maritimcentret Vellamo i Kotka 24-26.3.2017. Finlands sjöhistoriska museum fungerar som samarbetspartner och temat för dagarna är ”Finland som en ö”.
Det tre dagar långa seminariet för samman forskare och amatörer av sjöhistoria, marinarkeologi, marinetnologi och skeppshistoria. Det internationella seminariets tema behandlar de maritima förbindelsernas betydelse för vårt lands samhälleliga, ekonomiska och andliga utveckling. Som inledande talare fungerar professor Isaac Land (Indiana State University), professor Rober Lee (University of Liverpool) och enhetschef Lars Einarsson (Kalmar Läns Museum).

Vi önskar få en bred skala föredrag till temat ”Finland som en ö”, bland annat om årsrytmens förändring i arbete och produktion samt om den kulturella växelverkan inom sjöfarten. Teman som behandlar hamnarna som ekonomiska och kulturella platser för växelverkan, sjöfartens betydelse för Finlands utrikeshandel, turism, varuhandel och försörjningsberedskap är önskvärda. Andra ”Finland som en ö”-teman kunde till exempel vara arbetskraftens rörelse till sjöss och de maritima förutsättningarna inom smuggling. Vrak samt fiskares, bondes- och nöjesseglares förbindelser till andra länder är också teman som gärna kan behandlas under de Sjöhistoriska dagarna. Temat för dagarna är väldigt vitt och vi önskar även förslag till ämnen som tangerar ovannämnda områden. Vi önskar alla intresserade, både forskare och entusiaster, av det maritima kulturarvet välkomna med på de Sjöhistoriska dagarna!

Vi önskar få cirka 20 minuters föredrag. Kortare och fria föredrag (cirka 5 minuter) samt forskningsidéer som kan presenteras under fredag kväll då ett amatörforskarsammanträdande ordnas. I detta skede ber vi att få en ett arks (ca 2500 tecken) lång introduktion över det föreslagna föredragets innehåll och rubrik. Introduktionen ber vi er skicka senast 31.8.2016 till arbetsgruppens ordförande för de Sjöhistoriska dagarna Sari Mäenpää (). Eventuella förfrågningar kan sändas till samma adress.

 Denna inbjudan kan fritt distribueras!