Artikkelipyyntö

Taidehistoria menee metsään! – Serlachius-seminaari

CALL FOR PAPERS

(för information på svenska, vänligen se nedan / for information in English, please scroll down)

TAIDEHISTORIA MENEE METSÄÄN! – SERLACHIUS-SEMINAARI 15.-16.4.2021

Vuorineuvos Gösta Serlachius keräsi huomattavan taidekokoelman ja perusti nimeään kantavan taidesäätiön vuonna 1933. Säätiö ylläpitää ja kartuttaa kokoelmaa, jota säilytetään ja esitellään Serlachius-museoissa Mäntässä. Kokoelmassa painottuvat vanha eurooppalainen taide, Suomen kultakauden taide sekä nykytaide.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ja Serlachius-museot järjestävät Mäntässä 2021 taidehistorialliseen tutkimukseen keskittyvän, jatkossa joka toinen vuosi järjestettävän Taidehistoria menee metsään! – Serlachius-seminaarin. Ensimmäinen Serlachius-seminaari järjestetään 15.–16.4.2021 yhteistyössä suomalaisten yliopistojen taidehistorian tieteenalojen ja Taidehistorian seuran kanssa. Serlachius-seminaari tuo yhteen asiantuntijoita ja toimii foorumina ajankohtaiselle taidehistorialliselle tutkimukselle edistäen samalla kotimaista taiteentutkimusta ja tiedon saavutettavuutta myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Akateemisten tutkijoiden ohella seminaari palvelee myös museoammattilaisia, alan opiskelijoita ja kaikkia taiteesta kiinnostuneita.

Kaksipäiväinen seminaari koostuu kahdesta keynote-puheenvuorosta ja kahdestatoista lyhyemmästä esitelmästä. Keynote-puhujina toimivat 1500- ja 1600-lukujen alankomaalaiseen taiteeseen erikoistunut saksalainen taidehistorioitsija Ursula Härting ja Helsingin yliopiston taidehistorian professori Ville Lukkarinen.

Vuoden 2021 Serlachius-seminaarin teemana on Lastuja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta. Avausseminaariin toivomme esitelmiä erityisesti säätiön kokoelman painopistealueista (vanha eurooppalainen taide, Suomen kultakauden taide sekä nykytaide), mutta myös muut Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan tai Mänttään ja sen lähitienooseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita. Esitelmien toivottu pituus on 15 minuuttia. Esitelmiä voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Serlachius-seminaarin esitelmistä julkaistaan antologia, joka toteutetaan yhteistyössä Taidehistorian seuran ja Kustannusosakeyhtiö Parvsin kanssa. Antologia julkaistaan Taidehistorian seuran vertaisarvioidussa Taidehistoriallisia tutkimuksia -julkaisusarjassa (Jufo-luokitus 2). Artikkelikäsikirjoitukset toimitetaan vertaisarviointiin elokuussa 2021. Julkaisun on tarkoitus ilmestyä syksyllä 2022. Toivomme esitelmöijiltä sitoutumista julkaisuun ja julkaisuaikatauluun.

Toivomme noin 200–300 sanan pituisia abstrakteja esitelmäaiheista. Abstraktin voi kirjoittaa esitelmäkielellä. Abstraktien oheen liitetään lyhyt esittely esitelmän pitäjästä (nimi, yliopisto, erityisala ja/tai väitöskirjan/pro gradun aihe). Abstraktit tulee toimittaa 1.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen <mailto:>. Lisätietoja seminaarista ja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta antaa Serlachius-museoiden tutkija Tomi Moisio, puh. 040 681 7455.

KONSTHISTORIEN GÅR UT I URSKOGEN! – SERLACHIUS-SEMINARIUM 15.-16.4.2021

Bergsrådet Gösta Serlachius samlade en uppseendeväckande konstsamling och grundade år 1933 en konststiftelse som bär hans namn. Stiftelsen upprätthåller och utökar samlingen som bevaras och visas upp på Serlachiusmuseerna i Mänttä. Samlingens tyngdpunkt ligger på gammal europeisk konst, konst från Finlands guldålder samt nutidskonst.

Gösta Serlachius konststiftelse och Serlachiusmuseerna organiserar år 2021 i Mänttä Serlachius-seminariet Konsthistorien går ut i urskogen! som koncentrerar sig på konsthistorisk forskning och som i fortsättningen kommer att ordnas vartannat år. Det första Serlachius-seminariet ordnas 15–16.4.2021 i samarbete med de finländska universitetens konsthistoriska discipliner och Föreningen för konsthistoria. Serlachius-seminariet sammanför experter och fungerar som ett forum för den aktuella konsthistoriska forskningen genom att samtidigt främja den inhemska konstforskningen och genom att också utanför universitetsstäderna göra kunskapen tillgänglig. Vid sidan av de akademiska forskarna tjänar seminariet också de museiprofessionella, studerandena på området samt alla andra som är intresserade av konsten.

Tvådagarsseminariet består av två keynote-anföranden och tolv kortare föredrag. Som keynote-talare uppträder den tyska konsthistorikern Ursula Härting som är specialiserad på den nederländska konsten under 1500- och 1600-talen, och Ville Lukkarinen, professor i konsthistoria vid Helsingfors universitet.

Temat för 2021 års Serlachius-seminarium är –Spånor ur Gösta Serlachius konststiftelses samling–. För öppningsseminariet önskar vi föredrag speciellt om stiftelsens samlings tyngdpunktsområden (den gamla europeiska konsten, konsten från den finländska guldåldern samt nutidskonsten), men också andra ämnen som hänför sig till Gösta Serlachius konstiftelses samling eller till Mänttä och dess närliggande områden är välkomna. Föredragens önskade längd är 15 minuter. Föredragen kan hållas på finska, svenska eller engelska.

Av Serlachius-seminariets föredrag publiceras en antologi som förverkligas i samarbete med Föreningen för konsthistoria och Förlagsaktiebolaget Parvs. Antologin publiceras i Föreningen för konsthistorias referensgranskade publikationsserie Taidehistoriallisia tutkimuksia (Jufo-klassificering 2). Artikelmanuskripten levereras för referensgranskning i augusti 2021. Publikationen är menad att utkomma på hösten 2022. Vi önskar att föredragshållarna förbinder sig till publiceringen och publiceringstidtabellen.

Vi önskar abstract på ungefär 200–300 ord av föredragsämnet. Abstractet kan skrivas på föredragsspråket. Till abstractet bifogas en kort presentation av föreläsaren (namn, universitet, specialområde och/eller ämnet för doktors-/pro gradu-avhandlingen). Abstractet bör levereras före den 1.11.2020 per email på adressen <mailto:>. Tilläggsuppgifter om seminariet och om Gösta Serlachius konststiftelses samling fås av Serlachiusmuseernas forskare Tomi Moisio, tel. 040 681 7455.

ART HISTORY GOES BACKWOODS! – SERLACHIUS SEMINAR 15-16 APRIL 2021

The industrialist Gösta Serlachius amassed a considerable art collection and in 1933 established the art foundation that bears his name. The foundation maintains and augments the collection, which is preserved and displayed at the Serlachius Museums in Mänttä. The collection–s areas of focus are old European art, the Golden Age of Finnish art and contemporary art.

In 2021, Gösta Serlachius Fine Arts Foundation and Serlachius Museums will arrange in Mänttä a Serlachius Seminar entitled Art History Goes Backwoods!, which will focus on art historical research and will be held in the future every second year. The first Serlachius Seminar will be held on 15–16 April 2021 in cooperation with the art history disciplines of Finnish universities and the Society for Art History in Finland. The Serlachius Seminar will bring experts together and serve as a forum for current art history research, while promoting art research in Finland and also accessibility to knowledge outside the university cities. In addition to academic researchers, the seminar will also serve museum professionals, art history students and anyone interested in art.

The two-day seminar will feature two keynote speeches and twelve shorter presentations. The keynote speakers will be German art historian Ursula Härting, who specialises in 16th- and 17th-century Dutch art, and Ville Lukkarinen, Professor of Art History at the University of Helsinki.

The theme of the 2021 Serlachius Seminar is –Splinters from the Collection of the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation–. For the opening seminar, we are seeking papers on the areas of focus of the foundation–s collection (old European art, the Golden Age of Finnish art and contemporary art), but we also welcome other topics related to the collection of the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation or Mänttä and its surrounding area. The desired length of presentations is 15 minutes. Presentations can be given in Finnish, Swedish or English.

The Serlachius Seminar papers will be published in an anthology, produced in collaboration with the Society for Art History in Finland and Parvs Publishing Ltd. The anthology will be published in the peer-reviewed publication series Taidehistoriallisia tutkimuksia (Art History Research) of the Society for Art History in Finland (Jufo-luokitus 2/Publication Forum classification 2). Article manuscripts will be submitted for peer review in August 2021. The anthology is scheduled for publication in autumn 2022. We expect presenters to commit to the publication and the publication schedule.

We kindly ask for abstracts 200–300 words long on the presentation topics. The abstract can be written in the language of the presentation. The abstracts should be accompanied by a brief description of the presenter (name, university, specialist field and/or topic of doctoral/master–s thesis). Abstracts must be submitted no later than 1 November 2020 by email to <mailto:>

For further information on the seminar and the collection of the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation, please contact Serlachius Museums– curator Tomi Moisio, tel. +358 40 681 7455.

________________________

Susanna Yläjärvi
Tiedottaja | Information Officer
Serlachius-museot | Serlachius Museums
+358 (0)50 560 0156

Joenniementie 47,
35800 Mänttä, Finland
www.serlachius.fi