Tutkimuspyyntö

Tarjouspyyntö: tekniikan historian alan tilaustutkimus

Tarjouspyyntö: tekniikan historian alan tilaustutkimus

Tilattava tekniikan historian tutkimus on osa Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin Vesivoiman kulttuuriperintö -hanketta, jossa Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat nostetaan esiin teollisena kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana https://veku-vaku.eu/fi/. Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-30.6.2022.

Valittavan asiantuntijan tai työryhmän tulee tehdä tieteellinen tutkimus ja tuottaa julkaisuvalmis raportti.

Tilattavassa tutkimuksessa tarkastellaan Oulujoen vesistön voimalaitosten ja niiden asuinalueiden rakentamista tekniikan historian kannalta. Tutkimuksessa selvitetään vesivoiman rakentamiseen liittyvän teknisen ja arkkitehtonisen kehitystyön saavutukset sekä sen kansallinen ja kansainvälinen merkitys. Tehtävänä on myös arvioida, onko tällä kehitystyöllä ollut sellaista yleismaailmallista merkitystä, että kokonaisuudella olisi potentiaalia päästä osaksi maailmanperintöä.

Tarjoukset tulee jättää 16.03.2021 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen otsikolla ”Tekniikan historian tutkimus”. Tarjouksen hintatiedot tulee toimittaa erillisenä pdf-tiedostona nimellä ”Tekniikan historian tutkimus /Hintatiedot”.

Hakukuulutus kokonaisuudessaan alla.

*

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjoustanne Oulujoen vesistön valjastamiseen liittyvästä tekniikan
historian tutkimuksesta. Tarjouksen tekijöistä käytetään alempana ilmaisua ”tarjoaja”.

Taustatietoa

Tilattava tekniikan historian tutkimus on osa Pohjois-Pohjanmaan ja Region Norrbottenin Vesivoiman
kulttuuriperintö -hanketta, jossa Oulujoen ja Luulajajoen vesistöjen voimalaitokset ja niiden yhdys-
kunnat nostetaan esiin teollisena kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana https://veku-
vaku.eu/fi/. Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-30.6.2022.

Oulujoen vesistön 16 voimalaitosta muodostavat ehyen ja hyvin säilyneen kehityssarjan, jossa ilme-
nee poikkeuksellisella tavalla toisen maailmansodan jälkeisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan no-
pea kehitys.

Oulujoen vesistön voimalaitokset ja niiden asuinalueet ovat kansallisesti erittäin merkittävä teollinen
kokonaisuus. Laajuudessaan se on Suomen mittakaavassa aivan poikkeuksellinen. Koska maailman-
perintökohteiden luettelosta puuttuu vesivoimatuotantoon erikoistunut arkkitehtuurikohde, Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun liitot esittivät vuonna 2018 kokonaisuutta maailmanperinnön kansalliseen
aieluetteloon.

Maailmanperinnön kansallinen aieluettelotyöryhmä piti kohdetta poikkeuksellisena, mutta totesi ra-
portissaan 25.3.2019, että ”kohteen potentiaali osoittaa yleismaailmallista arvoa ei kuitenkaan ole
tällä hetkellä täysin selvä. Vastaavanlaisia voimaloita löytyy esimerkiksi USA:sta, Kanadasta, Venä-
jältä, Kiinasta ja Brasiliasta. Saman tyyppinen kohde, joka on jo maailmanperintöluettelossa, löytyy
myös Norjasta: Rjukan-Notodden. Tällä kohteella vesivoima on yhtenä perusteena.” Työryhmän mie-
lestä Oulujoen [vesistön] voimalaitoksissa on potentiaalia, mutta jos kohde halutaan esittää teolli-
suuskohteena, pitää selvitystyö laajentaa insinööritieteeseen. Standardisointi ja rakennustekniikka
vaatisivat lisätutkimusta osoittaakseen Oulujoen [vesistön] vesivoimaloiden erityistä arvoa. Suomen
laitokset ovat samaa tyyppiä teknisesti kuin mitä muualla maailmalla oli jo käytössä.

Kokonaisuudesta on vuonna 2017 laadittu esiselvitys https://docplayer.fi/63422003-Oulujoen-vesis-
ton-voimalaitosarkkitehtuuri-esiselvitys-maailmanperintoarvoista-humanpolis-oy-veli-pekka-huhmo-
1.html . Siinä arkkitehti Veli-Pekka Huhmo kirjoittaa

Oulujoki Osakeyhtiön tavoitteena oli rakentaa voimalaitokset sarjatuotannon periaatteita
noudattaen. Tehtävästä suoriutuakseen yhtiön oli kehitettävä keskeisimpiä rakennusmenetel-
miä. Pyhäkosken ryhmän painopiste oli betonivalutekniikan kehittämisessä. Jylhämän ryhmä
puolestaan erikoistui louhinta- ja maansiirtotekniikan kehittämiseen.

Rakennuspaikkojen maaperä, muoto ja olosuhteet vaihtelivat suuresti. Nämä lähtökohdat
määrittivät voimalaitoksen sijainnin ja muodon, jolle arkkitehdit antoivat yksilölliset piirteet.
Jokaisesta voimalaitoksesta rakennettiin 1:10–1:50 pienoismalli, jolla simuloitiin joen vir-
tausta.

Pyhäkosken tukikohdan yhteydessä toimi betonirakenteisiin erikoistunut tutkimuskeskus,
jossa kehitettiin valettujen rakenteiden valmistettavuutta, lujuutta, tiiviyttä sekä pakkasen-
kestävyyttä. Sen toiminta jatkui myöhemmin itsenäisenä tutkimuslaitoksena, josta muodostui
valtakunnallinen Betoni- ja geotekniikan tutkimustoimisto. Myös betonirakenteiden elin-
kaarta määrittävä RV-järjestelmä kehitettiin Oulujoki Osakeyhtiössä.

Maaperätutkimuksen ja geologian saralla Oulujoen vesistön voimalaitosten rakentaminen toi
merkittävää uutta tietoa. Erityisesti tutkittiin Pyhäkosken alapuolelta alkavaa peruskallion
vajoamaa.

2

Arkkitehtuurin kehitystyö oli pääosin Aarne Ervin arkkitehtitoimiston vastuulla. Hankkeen
edetessä voimalaitoksissa siirryttiin elementtirakenteisiin ja alettiin hyödyntää keveitä julkisi-
vuelementtejä. Myös voimalaitosten arkkitehtuuri virtaviivaistui ja 1940-luvun monumentaa-
lisuus vaihtui rationaalisempaan tyyliin.

Oulujoella voimalaitosten sarjavalmistukseen luotiin toimiva konsepti, jota Oulujoki Osakeyh-
tiö hyödynsi myöhemmin Emäjoen voimalaitostyömailla. Osaamista siirtyi työntekijöiden mu-
kana myös pohjoisessa toimivien voimayhtiöiden käyttöön ja sieltä edelleen idänkaupan vien-
tituotteeksi aina Lähi-itään asti.

Voimalaitosyhdyskuntien asuntosuunnittelun haasteita olivat korkeat laatuvaatimukset,
tarvittavien asuntojen suuri määrä sekä materiaalipula. Aarne Ervin toimisto valitsi strategi-
aksi standardisoinnin. Oulujoen voimalaitoshankeen aikana kehitettiin asuntotyyppejä,
rakenneratkaisuja ja detaljeja, joita kuhunkin paikkaan ja käyttötarkoitukseen soveltamalla
voitiin muodostaa yksilöllisiä asuntoja ja yhdyskuntia. Kehitystyö ja kokeilut saivat laajempaa
merkitystä, kun niillä kartutettiin Ervin johtaman standardoimislaitoksen ylläpitämää RT-kor-
tistoa.

Tutkimuksen kannalta keskeisiä arkistoja ja joitakin lähteitä on tarjouspyynnön liitteissä.

Tilattava työ

Valittavan asiantuntijan tai työryhmän tulee tehdä tieteellinen tutkimus ja tuottaa julkaisuvalmis ra-
portti.

Tilattavassa tutkimuksessa tarkastellaan Oulujoen vesistön voimalaitosten ja niiden asuinalueiden
rakentamista tekniikan historian kannalta. Tutkimuksessa selvitetään vesivoiman rakentamiseen liit-
tyvän teknisen ja arkkitehtonisen kehitystyön saavutukset sekä sen kansallinen ja kansainvälinen
merkitys. Tehtävänä on myös arvioida, onko tällä kehitystyöllä ollut sellaista yleismaailmallista merki-
tystä, että kokonaisuudella olisi potentiaalia päästä osaksi maailmanperintöä.

Tutkimuksessa selvitetään voimalaitostekniikan, voimalaitosten rakennustekniikan ja arkkitehtuurin
kehittyminen. Voimalaitoksia tarkastellaan sekä yksilöinä että kehityssarjan osina.

Tutkimuksessa kuvataan voimalaitostekniikan kehittämistä Oulujoen vesistön voimalaitoksissa sekä
selvitetään rakennusteknisen kehitystyön vaiheita ja tuloksia betonitekniikan ja maanrakennusteknii-
kan osalta. Yksi kiinnostava tarkastelunäkökulma liittyy voimalaitosrakenteiden sijoittamiseen toisis-
taan poikkeaviin perustamisolosuhteisiin. Esimerkiksi Montta on tehty ainutlaatuiseen hautavaja-
omaan. Koskipaikkojen maaperäolosuhteet vaikuttivat laitosten yksilöllisiin muotoihin, joita arkkiteh-
tuurilla pyrittiin parhaan taidon mukaan sopeuttamaan ympäristöön ja aikakauden ihanteisiin.

Voimalaitosten arkkitehtuurin ja rakennustekniikan osalta tutkitaan elementtitekniikan kehittymistä,
materiaalikokeiluja, sarjatuotantoa sekä niissä saavutettuja tuloksia. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään
voimalaitosyhdyskuntien suunnittelun ja asuntoarkkitehtuurin kansallisen standardisoimisen yhteys.
Tuloksia arvioidaan suhteessa aikakauden kansainväliseen tietotaitoon.

Tutkimuksessa tehdään vertaileva analyysi maailmanperintölistalla ja aielistalla olevien teollisuuspe-
rintökohteiden kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa vertailua tehdään kirjallisia lähteitä hyödyntäen.
Tulosten perusteella tarkennetaan Oulujoen vesistön vesivoima-arkkitehtuurin OUV-tekijöitä ja raja-
taan vertailukohteiden joukkoa. Huolellinen vertailu edellyttäisi vierailua kaikissa valituissa vertailu-
kohteissa. Tutkimustehtävään kuitenkin kuuluu vierailu vain Norjan Rjukanissa.

Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat teemat, jotka sisällytetään tutkimusraporttiin:

3

1. Litteän maan turbiinit ja voimalaitostekniikka Oulujoen vesistön alueella 1910-60 -luvuilla
2. Geo- ja maansiirtotekniikan kehittäminen Oulujoen vesistön voimalaitoksilla.
3. Betonitekniikan kehitystyö Oulujoen vesistön arktisissa olosuhteissa
4. Voimalaitosten sarjatuotannon kehittäminen. Työn organisointi, standardisointi ja elementti-
tekniikan kehittäminen.
5. Standardisointi asuntosuunnittelussa – Voimalaitosyhdyskuntien asuntoarkkitehtuurin mo-
dernit ratkaisut ja niiden vaikutus aikansa asuntosuunnitteluun RT-korttien kautta
6. Oulujoen vesistön vesivoima-arkkitehtuurin maailmanperintöarvot

Tutkimuskokonaisuuteen arvioidaan tarvittavan 0,5-1 henkilötyövuotta. Tutkimuksen tulee olla val-
mis 31.3.2022 mennessä.

Tutkimushanketta ohjaa tilaajan asettama asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu 4-6 kertaan tutkimus-
työn aikana etäyhteydellä. Tarjoaja esittelee työn etenemistä asiantuntijaryhmän kokouksissa.

Valmis työ, tutkimusraportti, toimitetaan tilaajalle word-tiedostona. Tutkimusraportin kieli on suomi.
Tutkimuskokonaisuuden osa 6. kirjoitetaan myös englanniksi. Tutkimuksen tekijä selvittää kuvien ja
arkistoaineiston julkaisuoikeudet. Tutkimusraportti julkaistaan Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusar-
jassa.

Hankintamenettely ja noudatettavat sopimusehdot

Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Tarjouspyyntö lähetetään sähköpostitse Pohjois-Pohjan-
maan liiton valitsemille asiantuntijoille sekä julkaistaan Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla
www.pohjois-pohjanmaa.fi . Asiantuntijalla tai työryhmän jäsenillä tulee olla toiminimi, yritys tai
osuuskunta.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tai kustannustasoa tilaajan edellyttä-
mällä tavalla tai olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat muuten sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyö-
dyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tar-
jouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille kor-
vausta. Tarjousasiakirja on saatavissa suomen kielellä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999). Han-
kinta-asiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi, kun sopimus asiassa on tehty. Tarjoukset on pyrit-
tävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos salaisuuksien sisällyttämi-
nen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava, ja ne on esitettävä erilli-
sessä liitteessä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tar-
joushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Tarjousten avaustilaus ei ole julkinen.

Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Tutkimuksen tekijän perusedellytykset

Tutkimuksen voi tehdä yksittäinen asiantuntija tai työryhmä. Osa tutkimuksesta voidaan tuottaa ali-
hankintana. Asiantuntijan, työryhmän jäsenten tai alihankkijan tulee täyttää seuraavat perusedelly-
tykset:

1) Ylempi korkeakoulututkinto historian, arkeologian, tekniikan tai arkkitehtuurin alalta tai muu so-
veltuva ylempi korkeakoulututkinto,
2) Tutkijakokemusta ja julkaisuja tekniikan historian tai muulta tutkimustehtävään soveltuvalta alalta
3) Sitoutuminen ajankäytön puolesta tutkimukseen ja siihen kohdistettuihin vaatimuksiin

4

Tarjoajan nimetä tutkimuksen vastuuhenkilö. Edellä mainittujen perusedellytysten täyttämisestä tar-
joajan on annettava riittävät selvitykset tarjouksen työohjelmassa.

Tarjouksen sisältö

Tarjous tehdään kirjallisesti suomen kielellä.
Laatuosio
Tarjoukseen sisällytetään työohjelma, jossa esitetään riittävän tarkasti tarjottavan työn suunnitelma.
Työohjelmaan on sisällytettävä esitys
– tutkimuksen toimenpiteistä ja menetelmistä
– tutkimuksen keskeisten tehtävien toteutusajankohdista ja aikataulutuksesta
– tutkimukseen osallistuvan henkilöstön resursoinnista, sitoutumisesta ja vastuista sekä tutki-
muksen laadunvarmistuksesta

Asiantuntijan ja työryhmän perusedellytykset on kuvattu aiemmin tarjouspyynnössä. Työhön osallis-
tuvan henkilöstön osalta työohjelmassa on esitettävä:
– osaaminen, soveltuvuus, kokemus ja pätevyys tehtävään
– kuvaus koulutuksesta ja opintotodistukset jokaiselta asiantuntijalta
– luettelo enintään kymmenestä tämän tutkimuksen kannalta tärkeästä julkaisusta luokitel-
tuna OKM:n julkaisuluokituksen mukaan jokaiselta asiantuntijalta

Hintaosio
Tarjouksen kustannukset on esitettävä kokonaishintana (alv 0 %) KSE 2013 kohdan 5.3. mukaisesti.
Kokonaishinta sisältää palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset ja matka-ajan
veloitukset. Kokonaishinta ei saa ylittää 55 000 euroa.

Mahdollisten lisätöiden varalta tarjouksessa on annettava aikapalkkioperusteinen tuntihinta henkilö-
ryhmittäin. Mahdollisista lisätöistä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Tarjoajan on toimitettava pyydettäessä veroviranomaisen todistus maksetuista veroista, kauppare-
kisteriote ja ennakkoperintärekisteriote sekä eläkevakuutusmaksujen osalta työeläkekassa ja/tai va-
kuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Tar-
joajalla ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä luottokelpoisuusrekistereissä.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällytettävä kaikkia
tarjoajien arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjouskilpailusta sulje-
taan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia.

Alihankinta
Tarjoaja voi tuottaa osan palvelusta alihankintana. Mahdollisia alihankkijoita koskevat samat, tässä
tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin palvelun tuottajaakin. Palvelun tuottaja vastaa alihankki-
joiden työstä kuten omastaan. Kaikki vastaavat tiedot, todistukset sekä selvitykset, joita edellytetään
tässä tarjouspyynnössä tarjoajalta, on pyydettäessä toimitettava myös alihankkijoiden osalta.

Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 30.6.2021 saakka.

Sopimussuhde, työn suoritusaika ja laskutus
On huomattava, että tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä.
Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Työ voidaan
5

aloittaa tarjoajan kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen jälkeen. Työn on oltava valmis 31.03.2022
mennessä. Työn laskutusaikataulusta sovitaan sopimuksessa.

Lisätiedot
Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoittee-
seen . Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Lisätiedot/Tekniikan histo-
rian tutkimus. Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 25.2.2021 mennessä. Saapuneet kysymyk-
set vastauksineen julkaistaan 4.3.2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla www.pohjois-pohjan-
maa.fi/hankinnat. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyk-
siin ei vastata.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset tulee jättää 16.03.2021 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-
pohjanmaa.fi otsikolla ”Tekniikan historian tutkimus”. Tarjouksen hintatiedot tulee toimittaa erilli-
senä pdf-tiedostona nimellä ”Tekniikan historian tutkimus /Hintatiedot”.

Toteuttajan valinta ja tarjousten pisteytys
Asiantuntijapalvelun oston valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksia vertail-
taessa tehdään ensin laatuarviointi ja vasta sitten avataan hintatiedot. Perusedellytykset täyttävien
tarjoajien kesken valintaperusteina käytetään seuraavia pisteytyksiä:

Kokonaismaksimipisteet ovat 10 pistettä. Maksimilaatupisteet ovat 10*0,8=8,0. Laatupisteitä anne-
taan puolen pisteen tarkkuudella. Maksimihintapisteet ovat 10*0,2=0,2.

Laatuosiosta jokainen tarjous voi saada enintään 10 pistettä (p). Saatu pisteluku kerrotaan kertoi-
mella 0,8.

– tarjoajan laatima työohjelma – enintään 4 pistettä
– asiantuntijan ja työryhmän jäsenten koulutustausta ja sopivuus tilattavaan työhön – enintään 2 p
– julkaisuluettelot – enintään 3 p
– Oulujoen vesistön tuntemus – enintään 1 p

Hintaosion pisteet muodostuva siten, että halvinta tarjoushintaa verrataan muihin tarjoushintoihin
näiden saadessa siten suhdeluvun. Halvin tarjous saa 10 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet saa-
daan kertomalla em. suhdeluku halvimman tarjouksen pisteluvulla eli kymmenellä. Saadut hintapis-
teet kerrotaan kertoimella 0,2.

Tarjousta ei hyväksytä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai se on saapunut tarjoajasta johtuvasta
syystä määräajan päättymisen jälkeen. Tilaaja varaa myös oikeuden hylätä kokonaiskustannuksiltaan
liian kalliin sekä työmäärään ja vaativuuteen nähden liian alhaisen tarjouksen. Lisäksi tilaaja varaa mah-
dollisuuden hylätä perustelluista syistä kaikki saapuneet tarjoukset. Samoin varataan oikeus pyytää
lisäselvityksiä ennen päätöksentekoa.

Päätöksenteosta tiedottaminen
Hankintapäätös lähetetään tarjoajille tiedoksi sähköpostilla. Tarjoukseen on merkittävä sähköposti-
osoite, johon päätös voidaan toimittaa.

Oulussa 1.2.2021

Pauli Harju
maakuntajohtaja

6

Liite: Arkistoja ja muita lähteitä

Arkistoja

 Tässä luettelossa on Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) -hankkeen käyttämiä arkistoja
ja muita tietolähteitä, PPL merkinnällä varustetut tietolähteet on ladattu ja tallennettu Po-
hjois-Pohjanmaan liiton omiin tietojärjestelmiin. Tietolähteiden käytöstä tekniikan historian
tutkimukseen sovitaan kyseisen energiayhtiön kanssa.
 Hanketyön aikana on kertynyt suuri määrä valokuvia ja ne on tallennettu Pohjois-Pohjan-
maan omiin tietojärjestelmiin ja siellä käytettävissä.

Merikosken voimalaitos
 Oulun Energian taloushallinnon (yleinen historia) asiakirja-arkisto Toppilan turvevo-
imalaitoksessa
 Merikosken voimalaitoksen suunnitelma-arkisto pääosin voimalaitoksessa
 Valokuva-arkisto Energiatalo, Oulu
o yhteyshenkilö: Passi Anna, henkilöstöpäällikkö
 Piirustus ja asiakirjaluettelot PPL
 Valokuva-arkistoa skannattuna PPL

Fortum voimalaitokset
 Oulujoki Osakeyhtiön / Fortumin taloushallinnon arkisto (runsaasti karttamateriaalia) ELKA
Mikkelissä
o Fortum Oyj on luovuttanut Oulujoki Oy:n aineiston Elkaan ja sopimuksen mukaan aineiston
tutkimisen tarvitaan tutkimuslupa Fortumilta. Lupaa voitte kysyä Fortumin yhteyshenkilöltä
osoitteesta . Luvan voi lähettää osoitteeseen .
o Oulujoki Oy:n 10 ensimmäisen vuoden vuosikertomukset ja muutamia muita lähteitä PPL
 Fortum Oyj:n arkisto, Leppiniementie 565 Leppiniemi 91430 (Muhos)
o Arkisto käsittää käytännössä voimalaitosten kaikki suunnitelmat alkuperäisinä
o Mikrofilmatut suunnitelmat ja mikrofilmin katselumahdollisuus, ei tallennus mahdollisuutta
o yhteyshenkilö Katri Hämäläinen – Ympäristöasiantuntija
o Fortumilta on saatu lupa käyttää arkistoja tähän tekniikan historian tutkimuksen
 Pieni määrä Pyhäkosken ja Utasen suunnitelmia skannattu ja valokuvattu PPL
 Piirustusluettelot kaikista suunnitelmista PPL
 Valokuva-arkistot voimalaitosten ja asuinalueiden rakentamisen ajalta PPL
 Nuojuan Nokkalan asuinalueen kaikki suunnitelmat lainassa ja väliaikaisesti käytettävissä PPL

Kainuun Voiman voimalaitokset, Ämmäkoski, Koivukoski I-II ja Koivukoski III
 Arkistot Kajaani Oy:n entisellä tehtaalla Kajaanissa
o yhteyshenkilö Maarit Rimpiläinen, ympäristö- ja riskipäällikkö
 Piirustusluettelot PPL
 Erä piirustuksia skannattu PPL
 Arkistovalokuvia niukasti PPL

7

UPM Energy voimalaitokset Katerma ja Kallioinen
 Voimalaitosten sähköinen suunnitelma-arkisto käsittää kaikki suunnitelmat ja on luvanvarai-
sesti käytettävissä, sisältää myös asuinalueen suunnitelmia
o yhteyshenkilö Pekka Pollari, vesivoimapäällikkö
 Piirustus- ja asiakirjaluettelot PPL
 Sähköisestä arkistosta rakennussuunnitelmia ladattu ja tallennettu hankkeen käyttöön PPL
 Suunnitelmien mikrofilmit tilapäisesti lainassa PPL (vaikeasti hyödynnettävissä vanhentuneen
tekniikan vuoksi)

Loiste Energia Oy:n voimalaitos Pyhännänkoski:
 Loiste Oy:n arkisto , Kajaanin konttori Ahontie 1 87100 Kajaani
o yhteyshenkilö Antti Lappalainen
 Piirustuksia ja asiakirjoja rajallisesti skannattuna PPL

Kansallisarkisto Oulu, Arkistokatu 6, 90100 Oulu
– haastatteluaineisto teokseen Vesivoimaa Oulujoesta 50v

Arkkitehtuurimuseon valokuva-arkisto, Helsinki:
 Aineisto sisältää Foto Roosin ja joitakin Arne Ervin ottamia kuvia ja niihin liittyviä rakennuspii-
rustuksia voimalaitosten rakentamisen ajoilta.

Kopioituja teoksia

Teokset sisältävät lyhyitä kuvauksia voimalaitosalueiden rakentamisesta ja rakennuksista, valokuvia
ja rakennuspiirustuksia.
 Arkkitehti n:o 11-12 / 1949, Arkkitehtilehden eripainos PPL
 Utbyggnadet av vattenkraften i Ule älv / Niilo Saarivirta / Helsingfors 1951 / Esitelmä, 4. po-
hjoismaiset Insinööripäivät PPL
 Power on the Oulu river / Oulujoki osakeyhtiö / Helsinki 1953 PPL
 Oulujoki voiman lähde / Oulujoki osakeyhtiö / Helsinki 1959 PPL

Sähköisiä lähteitä

Ervi Oulujoella > Oulujokivarren voimalaitosrakentaminen (ymparisto.fi)

Historiaa – Kainuun Voima

https://docplayer.fi/63422003-Oulujoen-vesiston-voimalaitosarkkitehtuuri-esiselvitys-maailmanpe-
rintoarvoista-humanpolis-oy-veli-pekka-huhmo-1.html

https://vekuvaku.eu/fi/

RKY ι Kohdetiedot Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset