Apuraha

Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimushaku 2018

Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimushaku 2018

Turun kaupunki julistaa haettavaksi rahoitusta Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttaviin ja tutkimushankkeisiin.  Haun rahoittavat Turun kaupunki, Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hakea voivat poikkitieteelliset tutkimusryhmät, joita johtaa ja mahdollisen konsortion osana on tutkijoita Turun yliopistosta tai Abo Akademista. Konsortioihin voi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.Haussa toivotaan ehdotuksia tutkimushankkeiksi, jotka kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavista neljästä teemasta:

1. Nykyistä merkittävästi nopeampien tietoliikenneyhteyksien (5G jne.) merkitys kaupunkikehitykselle

2. Asumisvaihtoehtojen tarjonta ja houkuttelevuus Turun kaupunkiseudulla

3. Kulttuuri ja kaupunkikulttuuri vetovoimatekijänä

4. Muu, hakijan itse määrittelemä, Turun kaupungin strategisista ohjelmista aiheen ottava kaupunkitutkimushanke

Ohjeet ja lisätietoja: http://www.turku.fi/turku-tieto/kaupunkitutkimus/turun-kaupunkitutkimusohjelman-tutkimushaku-2018 (på svenska & in english too)

Rahoitusta hankkeille myönnetään yhteensä enintään 600.000€. Hausta odotetaan rahoitettavan neljä hanketta, arvoltaan 150.000€ kukin.

Hankerahoitus on Turun kaupunkitutkimusohjelman ehtojen mukaista: Hanketta tai osahanketta johtavan professorin (tmv.) työ katsotaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen omarahoitusosuudeksi, jota ei korvata, mutta josta ei tarvitse esittää työaikalaskelmaa. Hankkeeseen palkattavien tutkijoiden kulut korvataan täysimääräisinä, todellisilla työnantajan kuluilla (ei yleiskustannusmallin kertoimien mukaisesti) laskettuna. Hankkeen rahoitettavalle osuudelle hyväksytään kiinteä 18 prosentin yleiskustannuslisä. Rahoittaja hyväksyy rahoituksen käytön palkkana, apurahana ja tutkimuksen aineisto- ja matkakuluihin. Hankkeiden tulee alkaa vuoden 2019 aikana ja päättyä vuoden 2020 loppuun mennessä. Turun kaupunki asettaa kullekin valitulle hankkeelle ohjausryhmän.

Kaupunkitutkimusohjelmasta rahoitetaan akateemista tutkimusta, jonka oletetaan tuottavan myös kaupungin kehittämisen kannalta kiinnostavaa sovellettavaa tietoa. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomioita tutkimussuunnitelman tieteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, tiedon sovellettavuuteen, ajankohtaisuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu sovellettava tieto koskee kaupungin kehittämiseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksia – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta. Ohjelmasta rahoitettavan tutkimuksen ei tarvitse välttämättä sisältää Turkua koskevaa empiiristä tutkimusta. Sen sijaan tutkimus voi käsitellä yleisemmin jonkin ilmiön muutosta ja sen vaikutusta kaupunkikehitykseen, tai jotain toista kaupunkia tai kaupunkeja, mikäli niistä saatava tieto on perustellusti hyödyllistä Turun kehittämisen kannalta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Turun kaupunki informoi jatkoon päässeitä miten suunnitelmaa toivotaan täsmennettävän tai täydennettävän toisella kierroksella. Toisen kierroksen hakemuksen ei odoteta olevan merkittävästi ensimmäisen kierroksen hakemusta pidempi.

Hakemukset tulee jättää 31.10. klo 14.00 mennessä ja täsmennetyt hakemukset 11.12. klo 14.00 mennessä. Rahoituspäätökset tehdään 31.12.2018 mennessä.
******************************

Dr Sampo Ruoppila

Research Director (urban studies)

University of Turku, Department of Social Research

Turku Urban Research Programme