Artikkelipyyntö

Uusi sotahistoria: Sodan sosiaali- ja kulttuurihistorian nykytila ja tulevaisuus

Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon 3/2018:

Uusi sotahistoria: Sodan sosiaali- ja kulttuurihistorian nykytila ja tulevaisuus

Vuonna 2006 ilmestyivät Ilona Kemppaisen (nyk. Pajari) väitöskirja Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana sekä Tiina Kinnusen ja Ville Kivimäen toimittama artikkelikokoelma Ihminen sodassa: Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Molemmissa teoksissa näkökulma oli ihmisten ja ihmisryhmien kokemuksissa ja tunteissa, niiden yhteiskunnallisessa rakentumisessa ja säätelyssä, sukupuolen ja muiden identiteettien merkityksessä sekä sota-ajan kansakunnan ja nationalismin analyysissa. Näiden eri tutkimussuuntien kirjoa on kutsuttu ”uudeksi sotahistoriaksi” (new military history); yhtä lailla voidaan puhua sotahistorian laajentumisesta sosiaali- ja kulttuurihistorian suuntaan.

Yli kymmenen vuotta jälkeenpäin suomalainen sotahistoria on todellakin monipuolistunut huomattavasti: erityisesti uudessa tutkimuksessa näkyvät sukupuolihistorian, etnologian, nationalismitutkimuksen sekä kokemus- ja tunnehistorian vaikutteet. Samalla on noussut kyseenalaiseksi, onko enää mielekästä vetää rajaa ”uuden” ja ”perinteisen” sotahistorian väliin: useissa tutkimuksissa ne limittyvät saumattomasti toisiinsa, eikä ero välttämättä alun perinkään ollut niin jyrkkä (vrt. esim. Kansakunta sodassa -kirjasarjan aihepiirit jo vv. 1989–92).

Kutsumme Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroon ”Uusi sotahistoria” 3/2018 artikkeleita, jotka käsittelevät sotaa tuorein ja ajankohtaisin menetelmin ja näkökulmin. Mitä on tämän hetken sotahistoria ja mitä sotahistoria voi olla 5–10 vuoden kuluttua? Mitä aiheita on mahdollisesti jäänyt tutkimukselta varjoon? Tarjottavien artikkeleiden teemaa ei ole rajattu mihinkään aikakauteen tai erityiseen aihepiiriin, mutta niiden tulee olla tutkimusartikkeleita, joissa teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä tarkastellaan empiirisen tutkimuksen kautta. Teemanumeron toimittajat kirjoittavat numeroon katsausartikkelin, jossa esitellään uuden sotahistorian lähtökohtia ja suomalaista tutkimusperinnettä.

Pyydämme enintään 500 sanan artikkeliehdotuksia viimeistään 30.6.2017 mennessä. Abstraktista tulee ilmetä artikkelin aihe ja tutkimustehtävä, metodologinen näkökulma, aineisto sekä alustavat tutkimustulokset. Lisäksi abstraktin on vastattava kysymykseen, mitä uutta artikkeli tuo sotahistorian tutkimukseen. Valinnat teemanumeroon tehdään viimeistään 31.8.2017 mennessä, ja artikkelikäsikirjoitusten on valmistuttava vuoden 2017 loppuun, minkä jälkeen ne käyvät läpi normaalin vertaisarviointimenettelyn. Artikkelit noudattavat Historiallisen Aikakauskirjan yleisiä kirjoitusohjeita: http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/ohjeet.

Artikkeliehdotukset lähetetään molemmille teemanumeron toimittajille:

Prof. Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto,

Dos. Ville Kivimäki, Tampereen yliopisto,