Työpaikkailmoitus

Yliopistonlehtori, museologia

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen ajalle 1.9.2015 – 30.4.2017 (sijaisuus). Tehtävän ala on museologia. Museologian opintokokonaisuus kuuluu yhdessä arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen, taidehistorian ja merihistorian kanssa kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen. Tehtävään palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Museologia on koko yliopistoa palveleva opintokokonaisuus, jossa voi suorittaa perus- ja aineopintoja. Museologian yliopistonlehtori toimii tiiviissä yhteistyössä kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden sekä muiden alaa lähellä olevien oppiaineiden ja alojen kanssa. Museologia on tieteenala, joka tutkii museoinstituution historiaa ja käytäntöjä, ja luo uutta teoriaa. Tutkimuskohteina ovat muun muassa institutionaaliset käytännöt, tieto- ja arvoteoriat sekä kommunikaatio instituution ja yleisön välillä. Museologian opetuksen ja tutkimuksen tavoitteena on tukea ja kehittää museoalan ammattilaisuutta, mutta myös selvittää yhden keskeisen instituution merkitystä maailmankuvassa.

Museologian yliopistonlehtorin toimi on opetuspainotteinen, ja hänellä on päävastuu museologian opetuksesta, sen järjestämisestä ja kehittämisestä. Harjoittaessaan oman alansa tutkimustyötä häneltä odotetaan museologian tieteellisen profiilin kehittämistä. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu myös perustaa tutkimusryhmiä ja hakea ulkopuolista tutkimusrahoitusta.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä julkaisuluettelo. Sen lisäksi pyydetään enintään 5 sivun mittainen selvitys (esimerkiksi yliopistoportfolio) opetuksellisesta asiantuntijuudesta (opetusajattelu, opetuskokemus, pedagogiset valmiudet, taito kehittää ja käyttää opetusmateriaalia, muut opetusansiot), ks. http://www.helsinki.fi/hum/hallinto/opetustaito.htm.

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle ja pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse osoitteella . Hakuaika päättyy 5. toukokuuta 2015.

Lisätietoja antavat oppiainevastaava, yliopistonlehtori Pia Olsson, 02941 23309, ja yliopistonlehtori Suzie Thomas, 02941 21766, .

Ystävällisin terveisin
Elina Liikanen

Museologian ja merihistorian amanuenssi
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PL 59 (Unioninkatu 38 D217)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. 02941 23784