Konferenssit ja seminaarit

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät Oulussa

Tapahtumakutsu ja esitelmäpyyntö (scroll down for English)

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät

11.-12.6.2019, Oulun yliopisto

Vuoden 2019 kesäpäivien teema on globaalin ja paikallisen merkitys kasvatuksen historiassa ja filosofiassa.

Kasvatusfilosofian perinne on syntynyt tiettyä yleisyyttä saavuttaneista ideoista. Tällaiset ideat liittyvät esimerkiksi etiikkaan, ihmisoikeuksiin, hyvään elämään ja arvoihin ja ovat pitkälti valtiorajoja ylittäviä globaaleja ideoita. Kasvatusfilosofisessa keskustelussa onkin usein kysytty, missä määrin ja millä perusteilla näitä voidaan puolustaa universaaleina ideaaleina.

Käynnissä oleva globalisaatioprosessi ja siihen liittyvät yhteiset ongelmat kuten ilmastonmuutos, pakolaiskriisi, juurettomuus ja poliittinen populismi ovat luoneet kasvavan tarpeen kouluttaa globaalisti ajattelevia kansalaisia ​​(ks. esim. Nussbaum), jotka kykenevät vapaasti kommunikoimaan keskenään (ks. esim. Habermas). Riippumatta siitä, mikä kanta ideaalien universaaliuden mahdollisuuteen otetaan, globaalit ongelmat ovat olemassa ja niiden ratkaiseminen vaatii yhteistoimintaa ihmisiltä, jotka ovat taustoiltaan ja arvoiltaan erilaisia.

Oppilaitokset, koulutusohjelmat ja -politiikat eri mantereilla ottavat yhä enemmän vaikutteita kasvatuksen ja koulutuksen globaaleista suuntauksista, ja monet koulutukseen  liittyvät käytännöt ovat näin tulleet yhä enemmän samankaltaisiksi. Voimmekin kysyä, ovatko paikalliset tietämisen ja toimimisen tavat tällä hetkellä vaarassa. Toisaalta, kun ääriliikkeet oikealla ja vasemmalla vahvistuvat, täytyy kysyä myös, onko kasvatuksen keinoin mahdollista torjua erilaisia radikalismin muotoja ja samalla ehkäistä juurettomuutta globaalissa maailmassa? Onko (kasvatuksen) historiasta mahdollista oppia jotain, joka auttaisi meitä vastaamaan tämän päivän haasteisiin?

Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät kutsuvat koolle vanhempia ja nuoria tutkijoita, opiskelijoita ja muita uteliaita mieliä tutkimaan globaalin ja paikallisen merkityksiä ja kysymyksiä kasvatuksen historiassa ja filosofiassa. Kutsu on kuitenkin avoin, eikä esitysten tarvitse käsitellä teemaa. Esitykset ovat tervetulleita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kyseessä on Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston tapahtuma (Suomen kasvatustieteellisen seuran SIG-ryhmä).

Määräaika ja esitystapa

Kasvatuksen historian ja filosofian päivät Oulussa Extended Deadline 31.3. asti

Abstraktien määräaika (enintään 1 sivu) on 31. maaliskuuta 2019 mennessä . Päätökset julkistetaan 10. huhtikuuta 2019.

Huomaa: konferenssissa ei ole maksua

 

Call for papers for the annual meeting of the Finnish Society for History and Philosophy of Education (FSHPE).

June 11.-12. 2019, University of Oulu, Oulu Finland.

The theme of the 2019 FSHPE conference is the meanings of global and local in the history and philosophy of education.

On one hand the tradition of philosophy of education is borne out of ideas that have sustained a certain degree of generality. Such ideas relate to ethics, human rights, good life, and values, for example. While such ideas flow across nation borders and thus could be seen as global themselves, can they be defended as substantially universal? And if yes, to what extent and on what grounds?

On the other hand the ongoing process of globalization and shared common problems connected to it (e.g. climate change, refugee crises, rootlessness, and political populism) have created a strengthening need for educating globally-minded citizens (according to e.g. Nussbaum) who are able to communicate straightforwardly with each other (according to e.g. Habermas). This is to say that regardless of the stance one has toward the philosophical question of universalism, these global problems exist and require that individuals with different backgrounds and values work together to solve them.

As a result, educational institutions, programs, and policies in different continents find value in global trends and many school-related practices have become increasingly alike. Are the local ways of knowing and acting endangered at this time? While the right and left wing extremists raise concerns in many public and private arenas, is there a way in education to counteract such radicalism while fostering rootedness in the face of globalism? Furthermore, is there something that can be learned from the history of education that can help us tackle the challenges of today?

The program committee of the annual meeting of the Finnish Society for History and Philosophy of Education invites senior and young researchers, students and other curious minds to explore the meanings and questions of global and local in the history and the  philosophy of education. However, the call is open and submissions do not have to address the theme directly. Presentations are welcome in English, Finnish and Sweden.

FSHPE is a SIG-group of the Finnish Educational Research Association (FERA).

Deadline and Submission Format

Deadline for abstracts (no longer than 1 page) must be submitted by March 15, 2019 to . Decisions will be announced April 10, 2019.

Note : the conference has no fee