Konferenssit ja seminaarit

Klimat och anpassning/Climate and Adaptation -symposium

Höstens symposium om klimat och anpassning

Välkommen på symposiet Klimat och anpassning den 28 september 2023 på Vetenskapernas hus i Helsingfors. Symposiet arrangeras av Finska Vetenskaps-Societetens Biovetenskapliga sektion. Språket för symposiet är svenska eller engelska och symposiet är av karaktären aktuell diskussion. Evenemanget kommer att streamas så att man kan följa diskussionerna även på distans. Symposiet är avgiftsfritt men kräver anmälning via följande länk: https://forms.gle/tjkoJhPSa6L79qDj
Sista anmälningsdag är 20.9.2023.

Programmet är preliminärt och exakta rubriker meddelas närmare tidpunkten för symposiet.
För ytterligare information, kontakta Erik Bonsdorff:  +358405363539

PROGRAM:

08:30-09:00 Registrering och kaffe

 

09:00-09:15 Välkomstord av Finska Vetenskaps-Societetens ordförande professor Hannu Koskinen

Biovetenskapliga sektionens ordförande professor Dan Lindholm

 

09:15-10:15 Globala klimataspekter och anpassning:

Ordförande: professor Erik Bonsdorff

Professor Timo Vesala (Helsingfors universitet; generella klimataspekter)

Professor Magnus Nyström (Stockholm Resilience Center; cross-system aspekter ekologi/samhälle)

10:20-12:00 Ekosystemeffekter i tid och rum:

Forskningsprofessor Johanna Tamminen (Finlands Meteorologiska Institut; atmosfärfrågor)

Professor Mikael Fortelius (Helsingfors Universitet; paleoaspekter)

Associate professor Anna Törnroos-Remes (Åbo Akademi; hav, klimatanpassning och tipping points – Arktis)

Professor Alf Norkko (Tvärminne Zoologiska Station, CoastClim; kusthav och klimat)

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:20: Försörjning och hållbar utveckling

Ordförande: Professor Kristina Lindström

Professor Kristina Lindström (Helsingfors universitet; matproduktion & planetära gränser)

Professor John Sumelius (Helsingfors universitet; tryggad livsmedelsförsörjning globalt)

Filosofie doktor forskningschef Mila Sell (LUKE; HealthyFoodAfrica)

Agronom, doktorand Juuso Joona (Helsingfors universitet; kolsänkor i jordbruket)

14:30-15:30 Klimat och hälsa:

Ordförande: professor Dan Lindholm

Specialforskare Aki Sinkkonen (LUKE & Helsingfors Universitet; ekosystem och miljöaspekter)

Associate professor Tarja Sironen (Helsingfors universitet; biomedicin, virologi)

Professor Tari Haahtela (HUS, inflammation Center; biodiversitet, allergier)


15:30-15:45 Kaffe & frukt


15:45-16:45: Klimat och samhälle:

Ordförande: professor Vineta Fellman

Professor Eeva Furman (Statsrådets kansli; klimat och hållbarhet)

Professor Markku Ollikainen (Helsingfors Universitet och ordförande i Finlands nationella klimatpanel)

Professor Mikael Hildén (Finlands Miljöcentral)


16:45-17:30 Sammanfattande diskussion:

Ordförande och moderator: professor Erik Bonsdorff

Medverkande: professor Magnus Nyström, professor Johanna Tamminen, professor Kristina Lindström, professor Eeva Furman, professor Mikael Hildén, professor Markku Ollikainen

 

Climate and Adaptation Symposium

Welcome to attend the Climate and Adaptation symposium on September 28, 2023 at Tieteiden talo in Helsinki. The symposium is organized by the Finnish Society of Sciences and Letters Biosciences Section. The language of the symposium is Swedish or English and topical discussion is on the agenda. The event will also be streamed, so the discussions can be followed remotely. The symposium is free of charge, but registration is required via the following link: https://forms.gle/tjkoJhPSa6L79qDj6 The last day of registration is September 20, 2023. The program is preliminary and the exact titles will be announced closer to the time of the symposium. For further information, contact Erik Bonsdorff:  +358405363539
PROGRAM:

08:30-09:00 Registration and coffee

09:00-09:15 Welcome speech by the chairman of the Finnish Society of Sciences and Letters professor Hannu Koskinen, chairman of the Biosciences section professor Dan Lindholm

09:15-10:15 Global climate aspects and adaptation:

Chairman: Professor Erik Bonsdorff

Professor Timo Vesala (University of Helsinki; general climate aspects)

Professor Magnus Nyström (Stockholm Resilience Center; cross-system aspects ecology/society)


10:20-12:00 Ecosystem effects in time and space:

Research professor Johanna Tamminen (Finland’s Meteorological Institute; atmospheric issues)

Professor Mikael Fortelius (University of Helsinki; paleo aspects)

Associate professor Anna Törnroos-Remes (Åbo Akademi; oceans, climate adaptation and tipping points – Arctic)

Professor Alf Norkko (Tvärminne Zoological Station, CoastClim; coastal oceans and climate)


12:00-13:00 Lunch


13:00-14:20: Supply and sustainable development

Chair: Professor Kristina Lindström

Professor Kristina Lindström (University of Helsinki; food production & planetary boundaries)

Professor John Sumelius (Helsinki University; global food security)

Doctor of philosophy research director Mila Sell (LUKE; HealthyFoodAfrica)

Agronomist, PhD student Juuso Joona (University of Helsinki; carbon sinks in agriculture)

14:30-15:30 Climate and health:

Chairman: Professor Dan Lindholm

Special researcher Aki Sinkkonen (LUKE & University of Helsinki; ecosystems and environmental aspects)

Associate professor Tarja Sironen (University of Helsinki; biomedicine, virology)

Professor Tari Haahtela (HUS, inflammation Center; biodiversity, allergies)

15:30-15:45 Coffee & fruit


15:45-16:45: Climate and society:

Chair: Professor Vineta Fellman

Professor Eeva Furman (State Council Office; climate and sustainability)

Professor Markku Ollikainen (University of Helsinki and Chairman of Finland’s National Climate Panel)

Professor Mikael Hildén (Finland’s Environmental Center)


16:45-17:30 Final discussion
:

Chairman and moderator: Professor Erik Bonsdorff

Participants: (Professor Magnus Nyström, Professor Johanna Tamminen, Professor Kristina Lindström, Professor Eeva Furman, Professor Mikael Hildén, Professor Markku Ollikainen)