Väitökset

Queer Politics of Memory – Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts

VTM, FM Riikka Taavetti väittelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa poliittisen historian tieteenalalla. Väitöskirja  otsikko on ”Queer Politics of Memory – Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts” (Kuriton muistin politiikka: Queer-seksuaalisuus suomalaisten ja virolaisten menneisyyksien välähdyksissä ja fragmenteissa).

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 5.10.2018 kello 12 Helsingin yliopiston päärakennuksen uudella puolella salissa 12 (os. Fabianinkatu 33). Vastaväittäjänä on professori Tone Hellesund, University of Bergen, ja kustoksena on professori Pauli Kettunen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja.

 

****

Kuriton muistin politiikka: Queer-seksuaalisuus suomalaisten ja virolaisten menneisyyksien välähdyksissä ja fragmenteissa

Väitöstutkimus käsittelee kurittoman, eli queerin, seksuaalisuuden rakentumista suomalaisten ja virolaisten henkilökohtaisissa ja kulttuurisissa muistoissa 1990-luvulta nykypäivään. Tutkimuksen teoreettiset tulokset keskittyvät queer-käsitteen historiallistamiseen ja paikantamiseen Suomen ja Viron, puoliperifeerisellä alueella, ja queer-historian tutkimuksen sekä kulttuurisen muistin tutkimuksen yhtymäkohtien etsimiseen. Tutkimuksen metodologiset tulokset yhdistävät muistitietotutkimuksen suomalaisia ja virolaisia kirjoitetun muistamisen tutkimuksen traditioita queer-historialliseen keskusteluun tutkimuksen lähteistä ja niiden merkityksestä tutkimukselle.

Tutkimus käyttää queer-käsitettä historiallisen analyysin kategoriana yhdistämällä Joan Scottin ja Laura Doanin teoretisointia ja kysyy, miten muistoja tutkittaessa voidaan hyödyntää queerin käsitettä teoreettisena työkaluna. Tutkimus etsii queer-kokemuksia myös sellaisista lähteistä, jotka eivät ensisilmäykseltä vaikuta lainkaan kuvaavan kuritonta seksuaalisuutta ja pyrkii näin tavoittamaan queerin marginaaleja. Michel Foucault’n genealogian käsitettä hyödyntäen tutkimus käsittelee nykyisyyden ja menneisyyden suhdetta historiallisessa tutkimuksessa sekä kulttuurisen muistin tutkimuksessa. Tutkimus analysoi, miten kulttuuriset käsitykset menneisyydestä sekä henkilökohtaiset seksuaalisia kokemuksia ja tunteita koskevat muistot kietoutuvat yhteen ja tuottavat seksuaalisuutta koskevia käsityksiä.

Tutkimuksessa kehitetyt välähdyksen (glimpse) ja fragmentin (fragment) käsitteet auttavat ymmärtämään, miten menneisyyttä hyödynnetään nykyisten kurittomien seksuaalisuuksien rakentumisessa. Välähdyksen käsite kattaa yhtäältä identifikaatioihin, haluihin ja kulttuurisiin queer-seksuaalisuutta koskeviin käsityksiin liittyviä muistoja, joita muistitietolähteiden kertojat käyttävät oman seksuaalisuutensa ymmärtämiseen. Toisaalta käsite kattaa välähdykset kurittomista seksuaalisuuksista sellaisten kertojien muistoissa, jotka ovat ainakin näennäisesti eläneet seksuaalisuutta rajaavien normien mukaisesti. Fragmentin käsite viittaa dokumentteihin ja materiaalisiin jäämistöihin, joita on säilynyt nykyisyyteen queer-menneisyydestä. Toisaalta fragmentteja voidaan tuottaa nykyajassa, kun queer-menneisyyttä kuvitellaan taiteen piirissä. Tutkimus kehittää kolmikerroksista ajan ymmärtämisen tapaa ja analysoi välähdyksiä ja fragmentteja muistellun ajan (Time Remembered), muistelemisen ajan (Time of Remembering) ja tutkimuksen ajan (Time of Researching) näkökulmista.

Väitöstutkimus koostuu kolmesta julkaistusta tutkimusartikkelista, kahdesta vielä julkaisemattomasta artikkelikäsikirjoituksesta sekä laajasta johdanto- ja yhteenveto-osiosta. Tutkimusartikkelit käsittelevät arkistoja, elämäntarinoita, elämäntarinakokoelmia sekä julkista keskustelua queer-menneisyydestä taiteessa ja mediassa. Yhdessä nämä viisi artikkelia valottavat moninaisia näkökulmia muistojen tuottamiseen ja käyttämiseen niin queer-seksuaalisuuksiin identifioituvien ihmisen kuin myös niiden osalta, jotka käyttävät queereja ”toisia” oman soveliaan heteroseksuaalisuutensa tuottamiseen. Samalla artikkelit analysoivat, miten nykyisiä queeria koskevia käsityksiä heijastetaan menneisyyteen.

Väitöstutkimus osoittaa, miten henkilökohtaiset ja kulttuuriset muistot ovat yhteenkietoutuneita ja tuottavat toisiaan. Yhtäältä queer-menneisyyden välähdykset ja fragmentit ovat ymmärrettäviä ainoastaan nykyisten nimitysten, identifikaatioiden ja kulttuurisesti tunnistettavien queer-käytäntöjen avulla. Toisaalta vain näiden menneisyyden välähdysten ja fragmenttien avulla on mahdollista ymmärtää, millaisia queer-elämän mahdollisuuksia voi olla nykyisyydessä ja on voinut olla menneisyydessä. Tätä yhdistelmää tutkimus kutsuu queer-muistin politiikaksi. Tutkimus väittää, että menneisyyden välähdysten ja fragmenttien tutkimus identiteettiylpeiden liikkeiden ja yksilöiden historioiden kirjoittamisen ohella monipuolistaa ja historiallistaa queerin käsitettä. Loppupäätelmissä tutkimus kurottaa queer-menneisyyksiä laajemmalle ja tarkastelee queer-menneisyyden käyttämistä nykyisessä muistin politiikassa sekä arvioi välähdyksen ja fragmentin käsitteiden käyttökelpoisuutta historiantutkimuksessa yleisesti.