Väitökset

Väitös: Planned Economies? – Corporations, Tax Avoidance and World Politics

YTM Matti Ylönen väittelee 8.6.2018 kello 12.15 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Planned Economies? – Corporations, Tax Avoidance and World Politics”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 13.

Vastaväittäjänä on Professor of Political Arithmetic Daniel Mügge, University of Amsterdam, ja kustoksena on professori Teivo Teivainen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3314-4).

Väittelijän yhteystiedot:
Matti Ylönen

* * *

Yritysten verosuunnittelu ja siihen liittyvä vallankäyttö on noussut viime vuosina otsikoihin. Tutkin tätä teemaa analysoimalla verosuunnittelun tuomia haasteita talouden globaalille hallinnalle. Luotaan myös tapoja, joilla monikansallisia yrityksiä on käsitelty historiallisesti kansainvälisen poliittisen talouden tutkimuksessa.

Johdantoluvussa keskityn yhtiöiden verosuunnittelun ja yhtiövallan tutkimuksen pitkään ja pitkälti unohdettuun historiaan. Osoitan kuinka jo 1900-luvun alun institutionaalisen taloustieteen pioneerit Thorstein Veblenistä John R. Commonsiin kiinnittivät huomiota näihin teemoihin. Tämän jälkeen yhtiövalta ja verosuunnittelu nousi säännöllisesti keskusteluihin aina 1970-luvun loppupuolelle saakka. 1980-luvulle tultaessa suuri osa näistä edistysaskeleista painui unohduksiin.

Väitöskirjan ensimmäinen artikkeli jatkaa tämän tärkeän historian luotaamista keskittymällä YK:n piirissä 1970-luvulla tehtyyn, nykyään pitkälti unohdettuun verotuksen ja yhtiövallan tutkimukseen. Toinen artikkeli esittää uutta metodologiaa yhtiöiden verosuunnittelun tutkimukseen, ja käsittelee tapaustutkimuksen kautta aineettomien oikeuksien roolia verosuunnittelussa.

Maailman kauppajärjestön WTO:n roolia veronkierron säätelyssä ei juuri ole käsitelty. Kolmas artikkeli tarkastelee, kuinka veroparatiisi Panama on käyttänyt WTO:n riitojenratkaisuelintä puolustaakseen omaa asemaansa veroparatiisina. Artikkeli kehittää edelleen myös uuden konstitutionalismin teoriaa.

Neljäs artikkeli tarkastelee yleisemmällä tasolla yritysten verosuunnittelun yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yritysten suuri valta vaikuttaa maksamiensa verojen määrään, julkisuuteen ja maantieteelliseen jakoon luo edellytyksiä tarkastella yrityksiä poliittisina toimijoina. Yalen yliopisto myönsi tälle artikkelille vuonna 2015 Amartya Sen -palkinnon.

Toiseksi viimeinen artikkeli tarkastelee Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n uusien veronkierron vastaisten linjausten toteutumista kolmen maan kautta. IMF:n työ on keskittynyt enemmän yksityishenkilöiden veronkiertoon kuin yritysten verosuunnitteluun. Tutkimus korostaa myös yksityiskohtaisten tapaustutkimusten merkitystä verosuunnittelun politiikan tutkimuksessa.

Viimeinen artikkeli keskittyy kuntien julkisten hankintojen potentiaaliseen rooliin yritysten verosuunnittelun hillitsemisessä, vertaillen verotukseen liittyviä aloitteita reilun kaupan hankinnoista tehtyihin aloitteisiin.