Väitökset

Väitös: Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries

FM Sofia Lahden väitöskirja taidehistorian alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa perjantaina 20.9.2019.

Väitöskirjan otsikkona on Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries.

Reliikkien eli pyhäinjäännösten merkitys ja vaikutus keskiajan uskonnolliseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään perustui ajatukseen siitä, että pyhimys oli konkreettisesti läsnä jokaisessa reliikissään. Käytännössä tuon läsnäolon silminnähtäviä ja käsin kosketeltavia välikappaleita olivat relikvaariot, joiden sisällä reliikkejä säilytettiin. Taitavasti ja kallisarvoisista materiaaleista valmistetut relikvaariot pyhine sisältöineen olivat aikansa arvokkaimpia esineitä. Niiden historia Pohjoismaissa on tähän asti ollut varsin tuntematon.

Väitöskirjassa on tutkittu, miten relikvaariot keskiajalla koettiin ja ymmärrettiin. Tämä tarkoitti yhtäältä niiden visuaalisten ominaisuuksien ja kuvasisältöjen ja toisaalta niihin liittyvien liturgisten ja maallisempien käytäntöjen sekä niihin viittaavien sanallisten ilmausten selvittämistä. Lähteenä olivat Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa säilyneet keskiaikaiset relikvaariot sekä keskiajan kirjallisista lähteistä, esimerkiksi ihmekokoelmista, testamenteista, tilikirjoista ja kronikoista löytyneet viittaukset satoihin, sittemmin kadonneisiin relikvaarioihin.

Tutkimuksen tuloksena on ensimmäinen kattava yleiskuva relikvaarioiden historiasta Pohjoismaissa. Relikvaariot ovat keskeinen elementti keskiajan taiteessa ja uskonnollisessa elämässä, mutta niistä tiedetään nykyisin verrattain vähän, koska suurin osa itse relikvaarioista sekä niistä kertovista kirjallisista tai kuvallisista lähteistä on tuhoutunut. Ne olivat olemassa sisältöään varten, mutta niitä ei kuitenkaan määritä vain sisällön ja ulkokuoren suhde. Relikvaarioiden merkitykset rakentuivat vuorovaikutuksessa erilaisiin toimijoihin – pyhimyksiin, relikvaarion tilaajaan, valmistajaan, käyttäjiin ja yleisöön.