Vertaisarvioijina toimineet asiantuntijat numeroissa 4/2018–4/2020. Kasvatus & Aika kiittää kaikkia vertaisarvioijina toimineita työstään korkeatasoisen tieteen hyväksi. Hyvä, rakentava ja kriittinen vertaisarviointi on laadukkaan tiedelehden toiminnan edellytys. 

Lue lisää

Arvostelu teoksesta: Milligan, Ian 2019. History in the Age of Abundance? How the Web Is Transforming Historical Research. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press. 310.

Lue lisää

Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Lasten itsesäätely lasten kuvaamien hallintakeinojen ja tunneilmaisun näkökulmasta, Helsingin yliopistossa 18.9.2020.

Lue lisää

Lectio praecursoria historian väitöskirjaan Teinikuntatoiminnan sukupolvet. Muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla, Oulun yliopistossa 21.2.2020.

Lue lisää

Näkyykö opetussuunnitelma historian opettajan oppaissa? Viralliset tavoitteet opetukselle asetetaan opetussuunnitelmassa, ja opettajan tulisi pyrkiä tavoitteisiin valitsemillaan keinoilla. Nykyään ajatellaan, että historian opetuksen tulisi keskittyä historian taitoihin, kuten lähteiden tulkitsemiseen ja syy-seuraussuhteiden hahmottamiseen, ei vain sisältöihin. Tämä linja on kirjoitettu selkeästi myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tiedetään, että kustantajien tekemät oppimateriaalit ovat tärkeä työväline monille opettajille ja…

Lue lisää

Opinto- ja uraohjaus on noussut poliittiselle agendalle sekä OECD:n kaltaisten ylikansallisten toimijoiden piirissä että suomalaisissa koulutus- ja työvoimapoliittisissa keskusteluissa. Ohjauksen tarvetta on yleisesti perusteltu koulutuksellisten ja työvoiman kohtaantoa ja nuorten sosiaalistumista koskevien ongelmien lukuisuudella. Artikkelissa analysoidaan opinto-ohjaukselle asetettujen sisältöjen ja tavoitteiden perusteluja peruskoulun opetussuunnitelmateksteissä Suomessa. Aineistona toimivat kaikki peruskoulussa käytössä olleet opetussuunnitelman perusteet (5 kpl…

Lue lisää

Pääkirjoitus numerolle 4/2020.

Lue lisää