Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Museovirasto haluaa turvata Kuopion Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueen historiallisen kokonaisuuden säilymisen

22.09.15 09:52

Museovirasto on 21.9.2015 tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Kuopion kaupunginvaltuuston 31.8.2015 tekemästä päätöksestä hyväksyä Valkeisen sairaalan ja Savonian kampusalueen asemakaavan muutos. Museovirasto vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa hyväksymispäätöksen lainvastaisena siltä osin, kuin päätös mahdollistaa vuonna 1993 valmistuneen oppilaitosrakennuksen purkamisen.

Asemakaavan tavoitteena on nykyisten sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa sekä opetustoimintaa palvelevien rakennusten muuttaminen asuin-, liike-, toimisto ja palvelurakennuksiksi ottaen huomioon Sairaalakadun ympäristön valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot ja ominaispiirteet. Kaavan päätavoite on hyvä, mutta sopeuttamisessa kulttuurihistoriallisiin arvoihin ei ole onnistuttu.

Kuopion entinen lääninsairaala-alue on hyvin säilynyt valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Rakennukset ovat 140 vuoden aikana toimineet vain sairaalana ja myöhemmin alan oppilaitoksena, ja säilyttäneet hienosti arkkitehtuurinsa olennaiset piirteet ja eheytensä.

Lääninsairaalan alue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), jota koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet. Tavoitteiden mukaan alueen käytössä on varmistettava, että sen arvot kulttuuriympäristönä säilyvät eivätkä muutokset ole olennaisesti ristiriidassa kulttuuriympäristön arvojen kanssa. Täydennysrakentaminen on mahdollista, mutta se tulee sopeuttaa ympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.

Arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnitteleman hyväkuntoisen oppilaitosrakennuksen arkkitehtuuri täydentää historiallisista rakennuksista koostuvaa kokonaisuutta. Rakennus on olennainen osa kaupunkikuvaa ja lääninsairaalan alueen historiallista kerroksisuutta. Asemakaavaan olisi tullut ottaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset, oppilaitosrakennuksen ulkoasua koskevat riittävät suojelumääräykset.

Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on MRL 24 §:n vastainen, koska asemakaava ei edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista oppilaitosrakennuksen osalta. Hyväksymispäätös on myös MRL 54 §:n vastainen, koska asemakaavassa ei vaalita rakennettua ympäristöä. Asemakaava mahdollistaa oppilaitosrakennuksen purkamisen, mikä johtaisi Lääninsairaalan alueen kulttuuri- ja rakennushistoriallisten ominaispiirteiden heikkenemiseen.

Museoviraston valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
http://www.nba.fi/fi/File/2679/mvn-vali ... udelle.pdf

Lisätietoja:
Lakimies Juha Maaperä, puh. 0295 33 6034, juha.maapera@museovirasto.fi
Yli-intendentti Petri Halinen, puh. 0295 33 6320, petri.halinen@museovirasto.fi

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”