Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Avustuksilla tuettiin Suomen maailmanperintökohteiden tutkimista ja kehittämistä

25.01.17 09:55

Museovirasto on myöntänyt 99 000 euroa valtionavustusta Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Avustusta saivat Suomen maailmanperintöalueiden yhdistys ry (50 000 e), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry (33 000 e), UPM Kymmene Oyj / Verlan tehdasmuseo (10 400 e) sekä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos (5600 e).

Suomen maailmanperintöalueiden yhdistys kehittää Suomen maailmanperintökohteiden kävijälaskennan menetelmiä ja avustaa kutakin kohdetta suunnittelemaan ja toteuttamaan omalla alueellaan kävijätutkimuksen yhtenäisellä menetelmällä. Hankkeessa hyödynnetään Metsähallituksen kansallispuistoissa jo 1990-luvulta alkaen kehitettyjä kävijälaskennan ja kävijätutkimuksen menetelmiä. Yhdistämällä kävijälaskennan ja kävijätutkimuksen tietoa voidaan myös laskea arvio kohteen kävijäkunnan aluetalouteen tuomasta rahavirrasta ja työllisyysvaikutuksista.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura kehittää Maailmanperintökasvatuksen askeleet 2017-2018 -hankkeessa maailmanperintökasvatusta ja -opetusta erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, mutta työssä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

UPM Kymmene Oyj teettää historiaselvityksen Verlan koskialueen vaiheista ja merkityksestä niin maisema-arvot kuin kulttuurihistorialliset seikat huomioon ottaen. Selvityksen tuloksista tuotetaan näyttely tehtaan ja suojapadon väliseen tilaan ja tuodaan näin tämän tutkimatta jääneen alueen merkitys myös yleisön saataville mielenkiintoisessa muodossa.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen hankkeen aiheena on Struven ketju monialaisena oppimisympäristönä. Hankkeessa kehitetään Struven ketjun kulttuurihistorialliseen merkitykseen, maanmittauksen ja kartografian matemaattiseen hahmottamiseen, ketjun ympäristön luontoon sekä esteettiseen kokemiseen liittyviä tehtäviä ja materiaaleja. Tehtävät kehitetään eri ikäryhmille ja niitä hyödynnetään Unesco-kouluissa, mutta myös muut koulut voivat soveltaa niitä erityisesti monialaisissa opetuskokonaisuuksissa. Tarkoituksena on myös kehittää kansainvälistä yhteistyötä Struven ketjun varrella sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä vaihtaa kokemuksia ja lisätä ymmärrystä niin luonnon kuin kulttuurien monimuotoisuudesta ja vaihteluista eri leveyspiireillä.

Lisätietoja avustusten myöntämisestä antaa erikoisasiantuntija Stefan Wessman, puh. 0295 33 6256, stefan.wessman@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista antavat
Suomen maailmanperintöalueiden yhdistyksen hanke: Kari Hallantie, puh. 040 562 5555, kari.hallantie@metsa.fi
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanke: Hanna Lämsä, puh. 040 128 0818, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi
UPM Kymmene Oyj:n hanke: Jaana Rannanpää, puh. 040 709 1097, jaana.rannanpaa@upm.com
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen hanke: Marjo Autio-Hiltunen, puh. 040 805 3322, marjo.autio-hiltunen@jyu.fi

Maailmanperintökohteet Suomessa http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kans ... t_suomessa

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”