Tapio Onnela
Viestit: 4859
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Museoviraston lausuntoja -tiedote 48/2005

03.01.06 13:32

28.12.2005

Museoviraston lausuntoja -tiedote 48/2005

* Sipoon harjoitusjäähallipäätös kumottava
* Arvokas kulttuuriympäristö otettava huomioon Kyyveden rannan
kaavoituksessa
* Vantaan Myllymäen viheraluesuunnitelma ottaa erinomaisesti huomioon
arvokkaan kulttuuriympäristön
* Hämeenlinnan Raatihuoneenkatu 3:een voidaan rakentaa työhuone- ja
asuintiloja
* Mikkelin kasarmin entinen varusvarasto voidaan kunnostaa päiväkodiksi

Sipoon harjoitusjäähallipäätös kumottava

Museovirasto on 20.12.2005 antanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle
lausunnon Sipoon kunnan tekemästä valituksesta, joka koskee Helsingin
hallinto-oikeuden 31.10.2005 antamaa päätöstä Nikkilän asemakaavan muutoksen
ja jäähallin rakentamisen mahdollistavan asemakaavan lainvastaisuudesta.
Virasto katsoo, että Museoviraston ja Uudenmaan ympäristökeskuksen
valituksissa ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä on osoitettu, että
kaavamuutos ja kaava ovat vakavassa ristiriidassa maankäyttö- ja
rakennuslain kanssa, jonka mukaan alueiden käytön suunnittelussa on
huolehdittava valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteuttamisen
edistämisestä. Museovirasto katsoo myös, että kaavapäätös on vastoin
maankäyttö- ja rakennuslain säännöstä, jonka mukaan kaavoituksessa tulee
vaalia rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonympäristöä eikä niihin
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Huolimatta siitä, että
asemakaavoitus on luonteeltaan eri intressejä yhteen sovittavaa ja
kompromisseja hakevaa suunnittelua, valtakunnallisesti arvokkaassa Sipoon
kirkkomaisemassa suojelu on asetettava muiden tavoitteiden edelle. Sipoon
historiallinen pitäjänkeskus on valtakunnallisesti arvokas toiminnallinen
kokonaisuus ja rakenne, jonka luomiin puitteisiin rakennettu ympäristö on
keskiajalta 1900-luvun loppupuolelle saakka asettunut ja sopeutunut.
Kirkkomaiseman kulttuuriarvojen säilyminen palvelee yleistä kansallista
etua, kun taas tekojääradan paikalle rakennettava Nikkilän harjoitusjäähalli
koskettaa vain paikallisia ja yksityistaloudellisia intressejä.
Harjoitusjäähallin sijoittamispaikkaa ei voi perustella alueella jo 50
vuoden ajan olleella urheilukentällä tai tekojääradalla. Kaavan sallima
Sipoon keskiaikaista kirkkoa massaltaan kookkaampi harjoitusjäähalli on
pysyvä rakennus valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä
pitkälle tulevaisuuteen vääjäämättömästi kasvavine lisätarpeineen ja
toimintoineen. Sen aikaansaamaa ympäristömuutosta tähän asti rakentamatta
säilyneessä vuosisataisessa kirkkomaisemassa eivät pehmennä näköesteeksi
istutettavat puut tai kaavaan sisältyvät määräykset rakennusmassan
jäsennöimisestä, vesikaton korkeudesta ja julkisivumateriaalista. Aiemmin
tehdyillä virheillä ei voi perustella uusien suunnitelmien aiheuttamaa
kulttuuriarvojen menettämistä. Ainoastaan pidättäytyminen harjoitusjäähallin
sijoittamisesta ja rakentamisesta esitetylle paikalle on Museoviraston
käsityksen mukaan se riittäväksi katsottava peruste, joka turvaa
kirkkomaiseman erityisten kulttuuriarvojen säilymisen. Museovirasto toteaa,
että Sipoon kunnan valitus on aiheeton. Julkista intressiä valvovana
viranomaisena Museovirasto vaatii edelleen po. kaavan hyväksymispäätöksen
kumoamista lainvastaisena ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen pitämistä
voimassa.
Lisätietoja: intendentti Johanna Forsius, puh. (09) 4050 9497,
johanna.forsius@nba.fi

Arvokas kulttuuriympäristö otettava huomioon Kyyveden rannan kaavoituksessa

Museovirasto on 20.12.2005 antanut Haukivuoren kunnalle lausunnon Kyyveden
rannan kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suuri osa
kaava-alueesta sisältyy valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Lisäksi kirkonkylä raitteineen ja vanhoine rakennuksineen on luokiteltu
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi. Valtakunnalliset
kulttuuriympäristöä koskevat alueidenkäytön tavoitteet on otettava
kaavatyössä aktiivisesti huomioon. Kaavoituksessa on varmistettava, että
ratkaisut soveltuvat historialliseen ympäristöön. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman alustavat tavoitteet kirkonkylän asemakaavalle ovat
sinänsä oikean suuntaisia. Tavoiteltu uudisrakentaminen tulee kuitenkin
melkoisesti muuttamaan kirkonkylän ilmettä. Mahdollisten uusien ympäristöjen
arkkitehtonisen laadun ja ympäristöön sopivuuden varmistaminen asettavat
kaavatyölle erityisiä vaatimuksia.
Lisätietoja: erikoistutkija Marja Terttu Knapas, puh. (09) 4050 9477,
marjaterttu.knapas@nba.fi

Vantaan Myllymäen viheraluesuunnitelma ottaa erinomaisesti huomioon
arvokkaan kulttuuriympäristön

Museovirasto on 22.12.2005 antanut Vantaan kaupungille lausunnon Länsimäen
Myllymäen viheralueen yleissuunnitelmasta. Suunnittelun pohjaksi laaditut
selvitykset, erityisesti ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoitusalueen
arkeologinen inventointi osoittavat perusteellista paneutumista alueen
historiaan ja kulttuuriympäristön kehitykseen myös varsinaisen
suunnittelualueen ympäristössä.
Viheraluesuunnitelmassa on lähtökohdaksi otettu linnoitusalueen suojelu,
kunnostus ja hoito, jotka on sovitettu viheralueen toimintoihin.
Suunnitelmassa on otettu erittäin hyvin huomioon arvokkaan
kulttuuriympäristön suojelunäkökannat.
Lisätietoja: tutkija Ulla-Riitta Kauppi, puh. (09) 4050 9481,
ulla-riitta.kauppi@nba.fi

Hämeenlinnan Raatihuoneenkatu 3:een voidaan rakentaa työhuone- ja
asuintiloja

Museovirasto on 23.12.2005 Hämeen ympäristökeskukselle antamassaan
lausunnossa puoltanut poikkeusluvan myöntämistä työhuone- ja asuintilojen
rakentamiseksi asemakaavassa suojellulle rakennukselle Raatihuoneenkatu
3:ssa. Rakentaminen kohdistuu rakennuksen toiseen päätyyn, entiseen
elokuvateatterin katsomolehteriin ja wc-tiloihin. Julkisivumuutokset
rajoittuvat ikkunamuutoksiin pihan puoleisella seinällä ja katonlappeella.
Lisätietoja: tutkija Seija Linnanmäki, puh. (09) 4050 9445,
seija.linnanmaki@nba.fi

Mikkelin kasarmin entinen varusvarasto voidaan kunnostaa päiväkodiksi

Museovirasto on 23.12.2005 antanut lausunnon suunnitelmasta, joka koskee
Mikkelin kasarmialueella sijaitsevan entisen varusvaraston kunnostamista
päiväkodiksi. Virasto puoltaa rakennusluvan myöntämistä huomautuksin.
Entinen varusvarasto osoitteessa Jääkärinkatu 8 on suojeltu valtion
omistamien kiinteistöjen suojelusta annetun asetuksen nojalla. Rakennus
selviää päiväkodiksi muuttamisesta suhteellisen vähin muutoksin. Suurimmat
purkutyöt ovat kolmen levennysaukon puhkaiseminen kantaviin hirsiseiniin
yhtenäisten ryhmätilojen aikaansaamiseksi. Menetelmä on hirsirakennuksessa
luonnoton. Hirsirakenne tuottaa luontevimmin pieniä huonetiloja, joita on
vaikea laajentaa saleiksi tai hallimaisiksi tiloiksi. Rakennustekniset
rajoitukset tulisi ottaa huomioon rakennuksen käyttötarkoitusta valittaessa.
Voidaan myös todeta, että mitä suurempia muutostyössä tarvittavat kantavien
rakenteiden ja märkätilojen muutokset ovat, sen kalliimmaksi peruskorjaus
taloudellisesti tulee.
Lisätietoja: tutkija Seija Linnanmäki, puh. (09) 4050 9445,
seija.linnanmaki@nba.fi
Lea Murto-Orava
Tiedottaja/Communicator
Museovirasto/The National Board of Antiquities PL 913, 00101
Helsinki/P.O.Box 913, FI-00101 Helsinki, Finland, puh. (09) 4050 9293,
050 301 7409 / tel. +358 9 4050 9293, +358 50 301 7409, faksi (09) 4050
9300 / fax +358 9 4050 9300, lea.murto-orava@nba.fi, http://www.nba.fi

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”