Perustietoja naisten äänioikeuden satavuotiaasta historiasta ja poliittisista oikeuksista: yleiskielisiä asiantuntijatekstejä, naisten poliittista historiaa käsittelevää alkuperäisaineistoa, vaalitilastoja ja tietoja aihetta käsittelevistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta

Pohtiva-tietovarantoon on koottu suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Varannossa on nyt yhteensä 1453 poliittista ohjelmaa vuosilta 1880 - 2022 kaikkiaan 91 puolueelta. Kokoelmaa pyritään kartuttamaan siten, että se tulee sisältämään mahdollisimman kattavasti eri puolueiden ohjelmat 1800-luvun lopulta nykypäivään.
Ohjelmia voi selata puoluettain tai muin ehdoin rajattuna ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Varannon sisältämät dokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin yleis-, vaali- ja erityisohjelmiin sekä muihin ohjelmateksteihin. (Tietoarkisto)

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja.

Radio- ja tv-arkisto (RTVA) sisältää tallennettuja radio- ja tv-ohjelmia vuodesta 2009 lähtien. RTVAn keräämisestä ja käyttöön asettamisesta vastaa Kansallinen audiovisuaalinen arkisto. Radio- ja tv-arkistoa voi käyttää Kansalliskirjaston ja muiden vapaakappalekirjastojen työasemilta.

Ruotsin kansallisarkiston hakusivusto. Hakea voi sekä digitoiduista aineistoista että kansallisesta arkistotietokannasta.

Kansalliskirjasto on digitoinut kaikki Suomessa vuosina 1771-1929 ilmestyneet sanomalehdet, ja ne ovat vapaasti käytössä tämän palvelun kautta. Uudemmat digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet ovat käytettävissä kaikissa vapaakappalekirjastoissa.

Palvelu sisältää tietokannan Suomen käymissä sodissa vuosina 1939-1945 menehtyneistä suomalaisista.

Suomen sotasurmat 1914-1922 on tietokanta, johon on pyritty kokoamaan eri lähteistä ensimmäiseen maailmansotaan, Suomen sisällissotaan ja heimosotiin liittyvät kuolintapaukset.

Verkkopalvelusta löydät kaikki Suomen ulkomaanedustustojen raportit vuosilta 1918–1945. Raportit olivat tuolloin edustustojen tärkein tapa tuottaa tietoa asemamaan ulkopolitiikasta, sisäpolitiikasta, talouselämästä, yhteiskunnasta ja Suomen kannalta tärkeistä tapahtumista. Edustustot lähettivät raporttien lisäksi sähkösanomia ja kirjeitä, jotka löytyvät ulkoministeriön arkistosta. Palvelussa on noin 14 000 raporttia.

Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön ylläpitämä sivusto vuoden 1918 sisällissodan vaiheista.

Svenska arkivföreningen r.f. upprätthåller Svenska centralarkivet sedan 1976. Enligt stadgarna är arkivföreningens syfte att upprätthålla ett arkiv av privat karaktär omfattande svensk samhällelig och kulturell verksamhet. Medlemmar i arkivföreningen är Svenska folkpartiet, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svensk Presstjänst, Svenska folkpartiet i Helsingfors, Svenskt Stöd, Svenska Bildningsförbundet och Svensk Utveckling.

Toimihenkilöarkisto on toimihenkilöammattijärjestöjen ja niiden jäsenten yhteinen arkisto. Akavan, STTK:n ja TVK:n keskusjärjestöarkistot ja niiden monien jäsenjärjestöjen arkistot ovat Toimihenkilöarkistossa tutkijoiden käytettävissä. Asiakirjoja arkistossa on lähes tuhannelta järjestöltä yhteensä noin 2600 hyllymetriä. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta, uusimmat 2000-luvun alusta.

Tuglas-seuran valokuva-arkisto sisältää tuhansia Viroa käsitteleviä tai seuran toimintaan liittyviä valokuvia.

Kerää, järjestää ja tallentaa sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja kansanliikkeiden asiakirjallista kulttuuriperintöä. Poliitikot, kulttuurivaikuttajat, puolueet, poliittiset järjestöt, ammattiyhdistysliike, työväenperinne ja suomalaisen järjestöelämän koko kirjo kuluttajaliikkeestä sosiaalialan ja kulttuurialan järjestöihin on edustettuna. Muistitietokokoelmiin on talletettu henkilöiden kertomuksista omasta elämästään ja kuinka he ovat sen kokeneet.

Ulkoministeriön arkisto on hallinnonalansa keskusarkisto, jonka ensisijaisena tehtävänä on palvella ministeriötä ja muita viranomaisia. Arkisto on myös tutkijoiden käytössä.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen perusti elokuussa 1970 Tasavallan Presidentin Arkistosäätiön, jonka tarkoituksena on Kekkosen sanoin: ”luovuttamastani ja muusta kirjallisesta aineistosta muodostaa arkisto ja ylläpitää sitä historian tutkimuksen edistämiseksi”.

Urho Kekkosen arkiston sähköisessä arkistossa on digitoituna noin 130 000 sivua ja 10 000 valokuvaa UKK-arkiston aineistoa. Aineisto käsittää UKK:n, ulkoministeriön ja muiden viranomaisten aineistoa sekä noin 70 muun arkistonmuodostajan aineistoa. Aineistoa pystyy hakemaan kirjautumatta, mutta lataaminen vaatii rekisteröitymisen käyttäjäksi.

Kokoelma sisältää Urho Kekkosen eläessään julkaiseman kirjallisen tuotannon sekä Ari Uinon vuosina 1997-2000 toimittamiin julkaisuihin sisältyneet kirjoitukset.

Tietoa Suomen valtioneuvoston toiminnasta ja historiasta. Kakkien hallitusten kokoonpanot ja hallitusohjelmat vuodesta 1917 lähtien.

Vanhan kirjasuomen korpuksessa on Ruotsin vallan aikana (1500-luvulta n. vuoteen 1810) ilmestyneitä eri alojen teoksia, tuolta ajalta säilyneitä laajahkoja käsikirjoituksia (joista suurin osa on myöhemmin ilmestynyt painettuna) sekä yksittäisiä almanakka- ja asetustekstejä, saarnoja ja runotekstejä. (Kotimaisten kielten keskus)

Eduskunnan kirjastoon on tallennettu yli 430 entisen kansanedustajan haastattelukokoelma, joka on luvanvaraisesti tutkimuskäytössä. Haastatteluja on tallennettu vuodesta 1988 lähtien. Veteraanikansanedustajahaastattelut ovat elämäkerrallisia syvähaastatteluja, jotka keskittyvät erityisesti politiikkaan sekä haastateltavien uriin kansanedustajina. Uusia haastatteluja valmistuu vuosittain 10–15 kappaletta.Haastattelujen käyttö tutkimuksen lähteenä edellyttää tutkimusluvan anomista.