Keskustan ja maaseudun arkisto on keskustalaisen liikkeen keskusarkisto. Arkiston kokoelmissa on aineistoa liikkeen syntyhetkestä nykypäivään.

Diatek bestående av ca 80 000 dias. Samlingen inriktar sig på allmän konst- och arkitekturhistoria, både inhemsk och utländsk.
I arkivet finns även omrking 500 arkitekturritningar med tonvikt på Åboarkitektur och en grafik- och teckningssamling bestående av drygt 1 100 grafikblad och originalteckningar. Planschsamling bestående av originalfotografier och reprofotografier. Övrigt forskningsmaterial består bl.a. av konstnärsdokumentationer, Konstakademins urklippsarkiv i mikrofilmsformat och en samling mikroficher med klassiskt ikonografiskt material från 1500-1700-talet.

Arvi on kotiseutuarkistojen tietokanta, johon on tallennettu kotiseutuarkistojen arkistoluetteloita sekä alkuperäistä digitoitua arkistoaineistoa. Arvia ei enää vuodesta 2014 kehitetä, vaan odotetaan sen mahdollista pääsyä osaksi arkistolaitoksen tietokantaa.

Krigsarkivet har en omfattande samling av kartor och ritningar - bortåt 1 miljon objekt. Där ingår en mycket stor mängd handritade kartor från 1600-, 1700- och 1800-talen, som omfattar både nuvarande Sverige och andra delar av världen.

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali on Museoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy tietoa muinaisjäännöksistä ja rakennetusta ympäristöstä.

Rekistereissä on tietoa muinaisjäännöksistä, niiden hoidosta ja niitä koskevista tutkimushankkeista sekä

Kansallinen kulttuurihistoriallinen kuva-arkisto, jossa on maamme laajimmat kokoelmat Suomen kulttuurihistoriasta, kansankulttuurista ja vieraista kulttuureista sekä rakennetun kulttuuriympäristön dokumentoinnista. Museoviraston Kuvakokoelmiin kuuluu myös Journalistinen kuva-arkisto JOKA, joka koostuu suomalaisista lehtikuvakokoelmista.

Sisältää hallinnolliset aineistot, arkeologiset aineistot, rakennetun ympäristön aineistot, kansatieteen aineistot, kuvakokoelmat, muut aineistot. Arkistoaineistot alkavat Muinaistieteellinen toimikunnan perustamisesta 1884 mutta sisältää myös tätä ajankohtaa vanhempaa aineistoa, esimerkiksi kihlakunnan kertomuksia. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto.

Museoviraston esine- ja kuvakokoelmissa on tietoja ihmisistä ja ilmiöistä tuhansien vuosien ajalta. Museoviraston arkistossa on yli sadan vuoden ajan muodostunutta kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön tutkimiseen, hoitoon ja hallintoon liittyvää materiaalia. Kirjasto on maan suurin kaikille avoin museoalan tieteellinen erikoiskirjasto. Sen erikoisaloja ovat mm. arkeologia, historia, kansatiede, museologia, taidehistoria ja rakennussuojelu.

Valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin tai Suomeen liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta

Kokoelma sisältää Kansalliskirjaston Nordenskiöldin kokoelmasta digitoimia historiallisia karttoja.

Oulun Arkki sisältää vanhaa Pohjois-Pohjanmaata käsittelevää kirjallisuutta ja erilaisia pienpainatteita digitaalisessa muodossa. Aineisto on jaoteltu oikeanpuoleisen valikon mukaisiin teemoihin. Pääpaino on kaunokirjallisuudessa ja historiallisissa

Oulun kaupunginarkisto on kunnallinen keskusarkisto, jonka tehtävänä on arkistoaineiston säilyttäminen lainsäädännön sekä sen perusteella asetettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Oulun kaupunginarkiston tietopalvelu kohdistuu myös seuraavien kuntien päätearkistoaineistoihin: Haukipudas, Kiiminki, Oulujoki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki.

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja.

Kiertokirjeet ja kirjelmät ovat keskeinen lähde postihistorian tutkimukseen. Niillä postihallinto ohjeisti postitoimipaikkojen toiminnan koko maassa. Kiertokirjeistä ja kirjelmistä löytyy yksityiskohtaisia ohjeita ja sääntöjä koko postin toimintaketjua varten. Kirjeissä on paljon esimerkiksi postimaksutaulukoita, postinkuljetuksen aikatauluja sekä postitoimipaikkojen perustamis- ja lakkauttamistietoja. Kiertokirjeet ja kirjelmät sisältävät myös henkilöhistoriallisia tietoja. Kiertokirjeiden liitteissä on muun muassa nimitystietoja postin palveluksessa olleista henkilöistä.

Viron elokuva-arkiston tietokanta ääni- ja kuvatallenteista. Osa tallenteista on tarjolla digitoituna versiona.

Sibelius-museon arkiston luetteloitu materiaali on jaettu kolmeen eri tietokantaan, joita voit selata Spegeln-portaalissa. Kuvatietokannasta löytyvät arkiston valokuvat, Äänitteet -tietokannasta äänitteet (levyt, kasetit, kelanauhat) ja Paperiaineisto -tietokannasta muu luetteloitu materiaali (painetut ja käsinkirjoitetut nuotit, julisteet, lehtileikkeet, laulumerkit yms.).

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA) är ett specialarkiv och -bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. Institutets historia går tillbaka till år 1936 då Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi grundades som det första sjöfartsmuseet i Finland. Sjöhistoriska institutet har till uppgift att främja sjöhistorisk och maritimetnologisk dokumentation, forskning, undervisning och information

SKS:n kokoelmissa on aineistoa perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aloilta. Kirjaston keskeisalat ovat kulttuurien tutkimus ja kirjallisuudentutkimus.

ELKAn tarkoitus on turvata suomalaista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan historiatiedon ja -perinteen säilyminen. Elkassa oleva materiaali on tarkoitettu eri tieteenalojen tutkijoiden sekä muiden tiedon tarvitsijoiden hyödynnettäväksi. Elkan yhteydessä toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto.

Urheilumuseon arkisto toimii suomalaisen liikuntakulttuurin valtakunnallisena päätearkistona. Arkistoon siirretään sopimuksen mukaan suomalaisten urheilujärjestöjen, seurojen ja henkilöiden pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Arkisto vastaanottaa, säilyttää, järjestää, luetteloi ja pitää käytettävissä liikuntakulttuurin historiallisesti merkittävät asiakirjat.

Museon kokoelmissa on yli 2 miljoonaa valokuvaa. Valokuvataiteen lisäksi kokoelmissa on myös lehtikuvia, mainoskuvia, muotikuvat, dokumenttikuvia, muotokuvia, albumikuvia, arkkitehtuurikuvia, maisemakuvia ja luontokuvia.

Svenska arkivföreningen r.f. upprätthåller Svenska centralarkivet sedan 1976. Enligt stadgarna är arkivföreningens syfte att upprätthålla ett arkiv av privat karaktär omfattande svensk samhällelig och kulturell verksamhet. Medlemmar i arkivföreningen är Svenska folkpartiet, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet, Svensk Presstjänst, Svenska folkpartiet i Helsingfors, Svenskt Stöd, Svenska Bildningsförbundet och Svensk Utveckling.

SLS:n arkistosta löytyy runsaasti tietoa Suomen ruotsinkielisestä kulttuurista ja aineiston kirjo on laaja. Arkistossa on aineistoa liittyen henkilö-ja kirjallisuushistoriaan, teatterihistoriaan, kansanmusiikkiin ja kansantanssiin, kansankulttuuriin ja -perinteisiin, nimistöön, kieliin, yhteisöihin, seuroihin ja yhteiskuntaan. Aineisto käsittää käsikirjoituksia, piirroksia, karttoja, valokuvia sekä ääni- ja kuvatallenteita. Arkisto kerää, hoitaa ja saattaa käyttöön aineistoaan.

Unik kartskatt från 1600-talet. Omkring 12 000 av Sveriges äldsta storskaliga kartor finns nu tillgängliga via en databas. Förutom själva kartorna är också all text renskriven och registrerad i databasen.

Tampereen kaupungin pysyvästi säilytettävää asiakirja-aineistoa sekä kotiseutuarkisto. Pääosan kokoelmista muodostavat kunnallisten viranomaisten arkistot, mutta niiden lisäksi arkistoon on luovutettu tamperelaisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoja.

Toimihenkilöarkisto on toimihenkilöammattijärjestöjen ja niiden jäsenten yhteinen arkisto. Akavan, STTK:n ja TVK:n keskusjärjestöarkistot ja niiden monien jäsenjärjestöjen arkistot ovat Toimihenkilöarkistossa tutkijoiden käytettävissä. Asiakirjoja arkistossa on lähes tuhannelta järjestöltä yhteensä noin 2600 hyllymetriä. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta, uusimmat 2000-luvun alusta.

Kaupunginarkistossa säilytetään asiakirjoja 400 vuoden ajalta. Arkistokokoelmiin sisältyy: kaupungin organisaatioiden vanhimmat, pysyvästi säilytettävät asiakirjat, toimintansa lopettaneiden kaupungin toimialojen, virastojen ja laitosten asiakirjat, Turun kaupungin liitoskuntien Kakskerran, Maarian ja Paattisten arkistot, Turun maistraatin ja raastuvanoikeuden asiakirjat vuosilta 1624 - 1977, turkulaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen arkistoja

Turun yliopiston keskusarkiston ensisijainen tehtävä on koota ja säilyttää yliopiston pysyvästi tai pitkäaikaisesti säilytettävät asiakirjat. Keskusarkistossa säilytetään yliopiston hallinnollisia asiakirjoja sekä arkistoon luovutettuja henkilöarkistoja ja kokoelmia.