Tilan dynamiikkaa

Maantieteen tutkija ja teoreetikko Doreen Masseyn ajatuksilla tilan ja ajan problematiikasta on ollut laaja merkitys eri tieteenaloille, erityisesti sosiaalitieteille ja kulttuurintutkimukselle. Teoksessa Samanaikainen tila on kyse Masseyn tuotannon eräänlaisesta läpileikkauksesta ja Masseyn käyttämän peruskäsitteistön sitomisesta samaan yhteyteen. Teos tarjoaa näkökulmia tilan dynamiikkaan ja erityisesti paikallisuuden suhteesta globalisaation kehitykseen

Massey, Doreen: Samanaikainen tila. Käännös: Janne Roivio. Vastapaino, 2008. 240 sivua. ISBN 978-951-768-206-0.

Artikkelikokoelma sisältää niin teoreettisia pohdintoja kuin empiirisen tason analyysiä. Teos käsittää kahdeksan Masseyn kirjoittamaa artikkelia, jotka on valittu yhteistyössä kirjan toimittajien kanssa. Doreen Massey kertoo artikkeleiden olleen suunnattu vaihtelevalle yleisölle. Osa artikkeleista on esimerkiksi kirjoitettu poliittiselle yleisölle ja osa akateemiselle.  Julkaistu teos koostuu siis Masseyn kirjoittamista hieman erityyppisistä teksteistä. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi globaali paikan tuntu, poliittinen tila-aika ja sukupuolierityinen tila. Artikkelit ovat eri vuosikymmeniltä ja edustavat samalla myös Masseyn ajattelua ja sen kehitystä. Poliittisuus on selvästi läsnä varsinkin varhaisimmissa teksteissä. Huomattavaa on, että Massey tuo analyysinsä kohteeksi paikan historian sekä historiallisuuden ja sitoo teesinsä myös yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin kuten globalisaatioon tai ylikansallisen talouden mekanismeihin. Teoreettisten pohdintojen tukemiseksi Massey esittää varsin monipuolisia empiirisiä esimerkkejä kuten karttoja, kuvia ja kertomuksia arkisista tapahtumaketjuista.

Toimittajien mukaan Masseyn tuotanto on jaettavissa neljään toisiinsa liittyvään aihepiiriin, jotka näkyvät artikkeleidenkin sisällöissä. Näitä ovat sukupuolen merkitys tilallisissa suhteissa, paikan teoretisointi, tila-ajan käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että tilaa ja aikaa tulisi käsitteellistää yhtenä kokonaisuutena ja yhtä aikaa, koska tilalla on historiansa ja ajallisuus on osa maantiedettä. Neljäs Masseyn kiinnostuksen kohteista liittyy tilan problematiikkaan suhteessa globalisaatioon ja sen paikallistason ilmiövaihteluihin. Varsinkin globaalistumisen tematiikka nousee teksteissä hyvin esille. Ajatuksena on, että globalisaatiokeskusteluissa tulisi entistä enemmän huomioida paikallisuus ja tiladynamiikka. Globaalistumisen ymmärtäminen yhtenäisenä ajallisena ja sisällöllisenä kehityskulkuna kätkee alleen alueellisia eroja.

Masseyn keskeinen argumentti on tilan ja paikan ominaisuuksien käsittäminen merkitykseltään ja olemukseltaan liikkuviksi määreiksi. Tilallisuus halutaan käsittää ajassa punoutuvaksi ja perustaltaan sosiaaliseksi. Tila ei ole staattinen vaan muotoutuu ajassa ja prosesseissa. Esimerkiksi maantieteelliset alueet eroavat Masseyn näkemyksen mukaan toisistaan siksi, että tuotannon tilallinen järjestyminen tuottaa eroja, ei siksi, että erilaisuus olisi lähtökohtaisesti alueiden ominaisuus. Sinänsä keskustelu tilan muodosta ja olemuksesta on jatkanut vuosikymmenten kuluessa omia latujaan, mikä näkyy myös artikkeleiden aihepiiriasetteluissa. Masseyn teksteistä riittää ammennettavaa tilallisuuden tutkimukseen ja kyseessä olevalla teoksella on hyvin perusteltu paikkansa.

Massey haluaa tuoda ajatuksen tilasta yhdeksi yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä. Kirjoittajan sanoma vaikuttaa olevan tärkeä. Tämä näkyy esimerkiksi tavassa puhutella sympaattisella tavalla lukijapersoonaa ja pyytää tätä välillä hyvin konkreettisin esimerkein eläytymään johonkin tiettyyn näkökulmaan. Samat teesit kertautuvat paikka paikoin eri artikkeleissa. Artikkelikokoelma tarjoaa mielenkiintoisia teoreettisia näkökulmia tilan ja paikan dynamiikasta sekä toisaalta tarjoaa mahdollisuuden tutustua Doreen Masseyn tuotantoon ja kirjoituksiin niistä kiinnostuneille tutkijoille ja muille lukijoille.

Kommentoi

Vain omalla nimellä kirjoitetut kommentit julkaistaan. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *