haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


J@rgonin tarina
AGRICOLAJ@rgon on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen etnologiatieteiden opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteistyöprojekti. Viime vuosina on etnologiatieteiden alalla verkkojulkaiseminen ja erilaisten materiaalien digitalisoiminen lisääntynyt, mutta kokoava foorumi on puuttunut. Etenkin kansatieteen ja antropologian alan kansainvälisiä verkkoresursseja hyödynnetään huonosti, vaikka Internetin käyttö onkin erityisesti uusille sukupolville yhä tärkeämpi ja keskeinen tiedonhankkimisen tapa.

J@rgonin synty liittyy Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarjan Kampus Kustannuksen piirissä syntyneeseen ideaan kehittää Laura Aron & al. toimittamaa Jargon kulttuuriantropologian englanti-suomi oppisanastoa (Kampus Kustannus 1992). Aluksi tarkoitus oli tehdä tästä suuren suosion saavuttaneesta hakuteoksesta CD-rom, mutta lopulta päätettiin tuottaa kirjalle lisäarvoa ja uusia sisältöjä Internetissä saatavilla olevia resursseja hyödyntäen. Johtoajatuksena oli koota portaaliin kriittisesti arvioiden ja valikoiden yhteen etnologian, antropologian ja folkloristiikan alan verkkoresursseja.

J@rgon on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen etnologiatieteiden opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteistyöprojekti. J@rgon haluttiin toteuttaa avoimena projektina, johon voisivat osallistua opintojensa eri vaiheissa olevat opiskelijat ja tutkijat. Ensimmäisellä J@rgon-kurssilla keväällä 2002 ideoitiin portaalin rakennetta, kuunneltiin alustus tekijänoikeudesta ja tutustuttiin jo tuotettuihin portaaleihin. Projektityökaluna kokeiltiin elektronista oppimisympäristöä, WebCT:tä, jonka käyttö tosin osoittautui hieman ajateltua hankalammaksi.

Syyslukukaudella 2002 portaalin työstämistä jatkettiin itsenäisemmin. Hankkeen teknisestä toteutuksesta siirtyi vastaamaan Tero Leponiemi.

Portaalista tehdään tietokantapohjainen ja sen päivitettävyyttä sekä käytettävyyttä kehitetään. Kehittämistyötä on tarkoitus tehdä myös jatkossa vastaavanlaisten periaatteiden mukaisesti - niin, että J@rgonin ympärille muodostuu avoin asiasta kiinnostuneiden verkosto.

J@rgon nyt

Nyt portaalin runko on valmis ja J@rgonin käyttö kytketään jo perusopintojen opetukseen: se on yksi väylä tutustua omaan tieteenalaan ja saada sellaista ajantasaista tietoutta, jota kirjoissa ei ole vielä tarjolla. Myös portaalin kehittämiseen on mahdollisuus kaikissa opintojen vaiheissa. J@rgon-ympäristöön kehitetään myös julkaisufoorumi J@rgonia erityyppisille teksteille, esimerkiksi tasokkaiden proseminaaritöiden, tutkijoiden haastattelujen ja kirja-arvioiden julkaisemiseen. Tämän kautta opitaan jo varhaisessa vaiheessa tekemisen kautta tieteellistä kirjoittamista.

Opetuksen ja tutkimuksen kannalta verkossa olevat solmukohdat ovat keskeisiä, sillä verkossa oleva tieto on hajanaista ja sen luotettavuus on vaikeasti arvioitavissa. Viime vuosina on etnologiatieteiden alalla verkkojulkaiseminen ja erilaisten materiaalien digitalisoiminen lisääntynyt, mutta vastaavanlainen kokoava foorumi on puuttunut. Etenkin kansatieteen ja antropologian alan kansainvälisiä verkkoresursseja hyödynnetään huonosti, vaikka Internetin käyttö onkin erityisesti uusille sukupolville yhä tärkeämpi ja keskeinen tiedonhankkimisen tapa. Materiaalin saatavuus ei yksistään riitä, vaan informaation prosessointi ja kokoaminen edellyttää kykyä aktiivisesti valikoida, arvioida ja välittää eteenpäin. Tarkoituksemme on tuoda opiskelijoiden ja tutkijoiden ulottuville sellaisia tiedonlähteitä, jotka muuten jäisivät saavuttamatta.

Tulevaisuuden tuulia

Prosessi jatkuu. J@rgonia kehitetään ja se kehittyy. Syksyllä 2003 liittyy J@rgoniin myös maaseutuopintojen osakokonaisuus. Tämä on ensimmäinen suurempi ulkopuolinen opintokokonaisuus, jossa hyödynnetään J@rgon-ympäristöä oppimisen ja keskinäisen kommunikaation apuna. Verkko tarjoaa loistavat mahdollisuudet kehittää oppimista, joka ei ole sidoksissa paikan ja ajan kanssa.

Verkko asettaa samalla myös haasteita - solmut on löydettävä. Se, että olemme koonneet tiedon valtamereen pienen solmukohdan, ei tarkoita vielä sitä, että itse solmu olisi näkyvillä ja helposti saatavilla. Usein siis hyvätkin projektit hukkuvat tähän valtamereen. Pelastusrenkaana on aktiivinen solmujen keskinäinen linkittäminen, joka muodostaa uudenlaisia kytköksiä ja rikkoo totuttuja rajoja samalla tarjoten uusia näköaloja tiedon järjestymiseen.

Tero Leponiemi
Jargon-portaalin projektikoordinaattori
tero.leponiemi@jyu.fi

Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Tämän numeron pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti