haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


European Treasury Browser, yhden luukun eurooppalainen palvelu korkealaatuiselle verkko-oppimismateriaalille
AGRICOLA


ETB (European Treasury Browser) on Euroopan-laajuinen verkkopohjaisen oppimismateriaalin metatietopankki, joka yhdistää parhaat palat olemassa olevista opetusalan tietovarannoista. Ydinkäsitteitä ovat homogenisointi, standardit, laatu sekä monikielisyys.

Eurooppalainen Kouluverkko on 23 eurooppalaisen opetusministeriön yhteenliittymä. Melkein jokaisella opetusministeriöllä on oma kansallinen verkko-oppimismateriaalia sisältävä tietopankki. Käytännöt vaihtelevat paljon Euroopan maasta toiseen. Joissakin maissa, kuten esim. Italiassa , Tanskassa , Ruotsissa ja Ranskassa , nämä tietopankit ovat viitetietokantoja, joissa on tietty yhdenmukainen tallenteiden kuvailuformaatti. Uusia aloitteita on myös koko opetussuunnitelmaan liittyvään aineiston laittamisesta verkkoon, kuten Curriculum Online Britanniassa. Toisissa maissa on kerätty verkko-opetusmateriaalia ilman että siihen on johdonmukaisesti liitetty metatietoa. Ongelmaksi ajanmittaan muodostui tiedon löydettävyys eurooppalaisella tasolla, erimaiden opettajat eivät olleet tietoisia toisten maiden tietovarannoista ja niitä ei osattu lähteä etsimään oikealta taholta.

Tällaisesta asetelmasta noin kolme vuotta sitten syntyi eurooppalainen projekti nimeltään European Treasury Browser eli ETB . Haluna oli rakentaa eurooppalainen yhden luukun palvelu, josta käyttäjät voisivat omalla kielellään etsiä korkealaatuista verkko-oppimismateriaalia, jonka tasoon he voivat luottaa. Projektin rahoitus hoitui Euroopan Komission viidennen puiteohjelman "Käyttäjäystävällinen Tietoyhteiskunta" ohjelmasta. Pelikumppaneina ETB:ssä on 12 eurooppalaista instituutiota, projektin koordinaatiosta vastaa Eurooppalainen Kouluverkko.

ETB:n ydinkohdat ovat homogenisointi ja standardit, laatu sekä monikielisyys.

ETB:n perusajatus on siis toimia Euroopan-laajuisena verkkopohjaisen oppimismateriaalin metatietopankkina, joka yhdistää parhaat palat olemassa olevista opetusalan tietovarannoista. ETB palveluja tarjotaan kahdelle eri käyttäjäkunnalle:

 • kansallisille tietopankeille uuden verkkomateriaalin saantiin sekä oman lähettämiseen muille
 • rajapinta opettajille, oppilaille sekä muille kiinnostuneille, josta voi etsiä monikielistä verkko-oppimismateriaalia.

  ETB systeemi pohjautuu metatietoon, joka lähetetään ETB-verkkoon. ETB-verkko käyttää NNT-protokollaa, (News Network Transfer Protocol). Metatieto opetusmateriaaleista lähetetään verkkoon RDF (Resource Description Format) muodossa, joka on XML johdannainen ja hyvin sopiva verkkomateriaalin metatiedon kuvaukseen.

  ETB partnerit, jotka pitävät yllä kansallisia opetusalan tietovarantoja, ovat yhteydessä ETB-verkkoon API:n välityksellä. Tämän avulla he voivat :

 • lähettää metatietoa omista oppimateriaaleista ja
 • automaattisesti hakea haluamiansa oppimateriaaleja tiettyjen kriteereiden (aihe, kieli, yleisö,..) mukaisesti ETB-verkosta.

  Etuna siis on, että kansalliset tietopankit saavat omilta "vertaisryhmiltään" eli Euroopan muilta koulutusalan ammattilaisilta opetusalan materiaalia eri kielillä. ETB:n suositusten mukaisesti jokainen partneri saa itse määrätä omasta julkaisupolitiikastaan eli siitä mitä he haluavat lähettää ETB-verkkoon ja mitä saada sieltä takaisin. ETB:llä on kuitenkin joitain vaatimuksia, ennen kuin kukaan voi ryhtyä käyttämään sen palveluja hyväkseen. Tärkeimpiä ovat yhtenäisen mallin mukainen kuvaus tietovarannoista, laatuun ja sen tarkastukseen liittyvät seikat sekä monikielisyys.

  Homogenisointi ja standardit

  Kantavana ajatuksena ETB-verkossa on yhtenäisen mallin mukainen tallenteiden kuvailuformaatti, joka perustuu ETB datamalliin. Se koostuu kahdesta osasta, jotka viittaavat kahteen eri tasoon eli sillä on kaksi eri "Application Profilea". Toinen viittaa yksittäisen oppimateriaalin tasolle ja on nimeltään "Resource Level Application Profile", ja toinen liitetään tietoon koko kokoelmasta opetusmateriaaleja ja sitä kutsutaan "Collection Level Descriptorsiksi" (CLD Application Profile).

  ETB kuuluu Dublin Core perheeseen, joten Resource Level Application Profile koostuu Dublin Coren viidestätoista kentästä, joita on jatkettu neljällä muulla kentällä. Näistä kaksi ovat ETB:n "omia" eli ETB.Audience (yleisö) ja ETB.UserComments (käyttäjien kommentit). Lisäksi on yksi Gateway to Educational Material-kenttä "GEM.LearningSituation" ja toinen "IMS.Aggregation Level" . CLD tasolla on 12 pakollista kenttää.

  Koska opetusalan tietopankeissa on hyvin erilaisia datan kuvailuformaatteja, on sovittu yhteisestä pienimmästä nimittäjästä yhteensopivuuden takaamiseksi. ETB kuvailuformaatissa on kuusi (6) pakollista kenttää. Nämä ovat Nimeke, Aihe ETB Thesauruksesta, Kuvaus, Identifikaatiotunnus (URI), Kieli, ja Yleisö. Lisäksi on kontrolloituja sanastoja, joiden käyttöä ETB suosittelee Eurooppalaisen Kouluverkon jäsenministeriöille ja laajemmallekin yleisölle.

  Laatu

  Voidaan yksinkertaistaen sanoa, että laaduntakeena ETB:n palveluissa on jo se, että kansallinen tietopankki on päässyt jäseneksi ETB-verkkoon. Jokainen halukas opetusmateriaalin tietopankki joutuu tekemään Collection Level Description-selvityksen (CLD metatietoa) ennen kuin voi liittyä ETB palveluihin. Tällä pyritään keräämään tietoa mm. laaduntarkkailuun ja -arviointiin liittyviä seikkoja sekä millaisilla kriteereillä oppimateriaali on valikoitu. Keskeistä on että paikallinen laaduntarkastus toimii ennen datan lähettämistä ETB-verkkoon.

  ETB suosittelee, että valintakriteereihin ja laadunarviointiin liittyvät tiedot ovat kaikille nähtävillä verkossa, jotta jokainen palvelun käyttäjä voi aina halutessaan lukea millainen "auktoriteetti" on tiedonlähteenä sekä millaisin kriteerein aineisto on valittu. Tämä metatieto kulkee nimellä "Quality Assurance Policy" eli tietoa paikallisesta laadun arvioinnista ja tarkastuksesta. On hyvä muistaa, että Euroopassa käytännöt vaihtelevat suuresti, joissakin maissa opetussuunnitelma määrää tarkasti millaista oppimateriaalia voidaan käyttää opetuksen tukena, kuin taas joissain maissa opettajilla on suuri vapaus valita. Nämä usein heijastelevat suuresti myös kansallisten opetusmateriaalien saatavuuteen, sen tyyliin ja etenkin sen siirrettävyyteen toiseen opetuskulttuuriin ja kielelliseen asetelmaan.

  Jos kansallinen tietopankki toimii ETB suositusten mukaisesti, siitä voi tulla jäsen ETB-verkkoon. Collection Level Description-selvityksestä (CLD) laitetaan metatietoa ETB-verkkoon, johon jokainen opetusmateriaali aina viittaa. Tähän pohjautuu ETB:n ajatus "luotettavasta lähteestä" (Trusted source). ETB on myös kirjoittanut suosituksia laadun vakuudelle ja materiaalin valinnalle ETB palveluihin jäsentietopankkien pitäjille sekä opettajille.

  Monikielisyys

  ETB Thesaurus eli eurooppalainen opetusalan sanasto on kehitelty projektin puitteissa ja sitä käytetään avainsanojen määrittämiseen ja materiaalin indeksointiin. Tällä hetkellä tämä opetusalan sanasto on olemassa kahdeksalla kielellä, jotka ovat englanti, ranska, saksa, italia, espanja, ruotsi, tanska ja kreikka. Heprean- ja puolan kieliset käännökset ovat myös työn alla.

  Tämän monikielisen sanaston käyttö materiaalin indeksoinnissa mahdollistaa sen, että käyttäjä voi tehdä hakuja ETB-verkosta omalla kielellään (olettaen että se on yksi edellä mainituista) ja löytää laadukasta aineistoa eri kielillä. Samoin monikielisten kontrolloitujen sanastojen käyttö takaa sen, että käyttäjä voi valita oikean yleisön mukaista materiaalia ETB-verkosta.

  Etuna Thesauruksen käytölle indeksoinnissa on myös se, että käyttäjä voi verkossa selailla Thesauruksen hierarkista rakennetta ja näin etsiä aineistoa, vaikka ei olisikaan varma juuri oikeasta hakusanasta. Erona Yahoo-tyyppiseen luokitteluun on joustava post-retrieval metodi, jonka vain jäykästä luokitusrungosta luopuminen ja Thesauruksen käyttöönotto voi taata. Tästä saa parhaiten käsityksen käymällä kokeilemassa ETB:ia.

  Tällä hetkellä ETB:ssä on käynnissä pilottivaiheen arviointi. Kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan ETB palveluja ja täyttämään arviointilomakkeen, joka löytyy projektin websivuilta samoin kuin ETB käyttäjäopas .

  Riina Vuorikari

  Riina Vuorikari työskentelee European Schoolnetissä Internetin pedagogisen käytön asiantuntijana

  Agricolan Tietosanomien pääsivulle
  Lehden arkisto
  Lehden toimituskunta
  Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


 • Agricolaverkon vintti