Tapio Onnela
Viestit: 4894
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Suomen Akatemian myönsi rahoitusta ihmistieteiden digitaaliselle tutkimukselle

Suomen Akatemia on päättänyt rahoittaa kuusi hankekokonaisuutta Digitaaliset ihmistieteet -akatemiaohjelmassa. Digitaalisissa ihmistieteissä hyödynnetään uutta teknologiaa humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.

Akatemiaohjelman alueeseen kuuluvat erilaiset uudet menetelmät ja tekniikat, joissa digitaalista teknologiaa ja modernin datatieteen menetelmiä hyödynnetään humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineistojen keruussa, hallinnassa ja analyysissä. Yhteensä rahoitettavia tutkimusryhmiä on 19. Hankkeet saavat rahoitusta yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Rahoitusta saivat muun muassa seuraavat hankkeet:

Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910

Hannu Salmi Turun yliopistosta johtaa konsortiota Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910. Hankkeessa selvitetään digitaalisen historiantutkimuksen avulla julkisuuden muutosta Suomessa vuosina 1640–1910. Konsortio perustuu neljän partnerin, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan, Turun yliopiston kulttuurihistorian ja informaatioteknologian ja Kansalliskirjaston Digitointikeskuksen yhteistyöhön.

Hanke tutkii ja arvioi uudelleen suomalaisen julkisen keskustelun laajuutta, luonnetta ja ylirajaisia kytkentöjä vuosina 1640–1910. Hanke yhdistää kaksi toisiaan täydentävää lähestymistapaa, ja pohjautuu toisaalta kirjastojen metadatan, toisaalta digitoitujen suomalaisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstinlouhintaan. Konsortio analysoi, miten kielirajat, eliittikulttuuri ja populaari keskustelu, tekstien uudelleen käyttö ja julkaisujen kanavat olivat vuorovaikutuksessa keskenään.

Uutena merkittävänä metodologisena innovaationa ihmistieteissä esitellään avointen, tutkimusongelman erityispiirteet huomioivien tieteellisten laskentakirjastojen käsite ja toimivuus digitaalisen historian keskeisenä tutkimusmenetelmänä.

Esimodernien auktoreiden tekijäntunnistus

Marjo Kaartisen ja Sampo Pyysalon hankkeessa tutkitaan esimodernien auktoreiden tekijäntunnistusta. Konsortio hyödyntää ja kehittää uusia koneoppimiseen pohjautuvia metodeja tutkiakseen useita tärkeitä mutta ratkaisemattomia kysymyksiä koskien antiikin ja keskiajan tekstien kirjoittajia ulottuen roomalaisista grammaatikoista paavin kuuriaan ja inkvisiittoreiden kirjoituksiin.

Huolimatta latinan kiistattomasta kulttuurisesta merkityksestä useiden keskeisten tekstien kirjoittajat ovat edelleen tuntemattomia. Toinen toistaan muistuttavien ja jäljittelevien kirjoittajien tunnistaminen edellyttää suuren tekstimassan tutkimusta.

Tietokoneavusteiset mallit ja koneoppiminen voivat olennaisesti muuttaa näkemystämme esimoderneista kirjoittajista mahdollistaessaan paljon yksittäistä tutkijaa ja perinteisiä menetelmiä laajemman luotauksen teksteihin.

Konsortio tarjoaa uusia, perusteltuja vastauksia aiemmin ratkaisemattomina pidettyihin kysymyksiin tekstien kirjoittajista sekä luo suuntaviivoja esimodernien tekstien tunnistukseen
tulevaisuudessa

Kansakunnan mielenliikkeet – sosiaalisten, emotionaalisten ja nationalististen liikehdintöjen tunnistaminen sosiaalisesta mediasta

Jussi Pakkasvirran johtama konsortio Kansakunnan mielenliikkeet – sosiaalisten, emotionaalisten ja nationalististen liikehdintöjen tunnistaminen sosiaalisesta mediasta, joka toteutetaan Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä. Hanke käynnistää digitaalisten ihmistieteiden alueella monitieteisen tutkimusrintaman sosiaalisen median aineistojen analysoimiseksi. Kohteena on Suomi24-verkkoyhteisö.

Hankkeessa on tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä. He kehittävät uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta.

Aineistoa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: tutkimalla sosiaalisen median keskustelukulttuuria, kehittämällä tilastollisia ja kieliteknologisia menetelmiä sekä visuaalisia työkaluja, sekä kysymysten kautta, kuten minkälaisia vuorovaikutuksen lajeja aineistosta löytyy, miten kiihkeät keskustelut muuntuvat poliittisiksi liikkeiksi, ja miten voitaisiin tunnistaa tunneaaltoja.

* Suomen Akatemian Digitaaliset ihmistieteet ohjelman rahoitusta saaneet hankkeet

* Suomen Akatemia: Digitaaliset ihmistieteet(DIGIHUM)

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”