Agricolaverkko

Agricolaverkon vintti

Suomenkielisiä dokumentteja ja kirjoja

KUSTAVI I VAASAN KIRJE SAVONLINNAN LÄÄNIN ASUKKAILLE ASEIHIN TARTTUMISESTA VENÄLÄISIÄ VASTAAN. (21.11.1555 HELSINKI)
AGRICOLA


Teoksesta: Acta Historica Fennica Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja. Ruotsin vallan ajalta (vuosilta 1548-1809) Julkaissut Kustavi Grotenfelt. Helsinki 1912. Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia 130 osa. Sivut 5-7.

Acta Historica Fennica teoksen esipuhe: "Savonlinnan isännän Ture Pedersson Bjelken kopiokirjassa Ruotsin valtioarkistossa. Samanaikainen kopio tavataan toisessakin Bjelken kopiokirjassa (B), jonka tärkeimmät poikkeukset alempana merkitään. [puuttuvat digitaalisesta versioista, toim. huomautus] Edellinen painettu Arwidsson, Handlingar tll upplysning I Finlands häfder, III osa, s. 266.MEe Gustaff Jwmalan Armon Kansa, Rodzin Götin Wendin &c Kuningas, Mee tyghö sanonmee teille Meiden rackadt Alamaiset Wapahat mieheth, Papit, Nijmitys miehet, Luckarit, Neliennes miehet, Lwcumiehet ia kaicki mwdt Meiden Crwnun weroliset Talonpoijat. Samalla moto kaicki Lambodit, iotca elewet ia Asuuat Wdhen Linnan Länisz Meidhen Szosijomme ia Armomme ennen &c Ja tegemme teillen tämen kansa tiettewexi, Ette Mee Meillemme aijattellemme, ette Meiden ia kaickeden teiden Wahingolliset ia haijgiat wiholiset, ne Armottomat ia Ristimättömät Wenhäleiset Aijatteleuat sijselle langetta, tähen Somen Makundahan, Röffwemähän, Mwrhamahan ia Polttamahan kaicken tämen Makunnan Aswuaiset, Mutoin ioseij Jwmala Caickiwaldias sen modoista heiden paha Wägytystensz Armolisest poijs este ia tyhijäxi tege. Ja Mee kaicken sen woijman kansa, quin enimest taijdamme edes sada, Meidenme hangitzemme ia wahwistamme heiddä wastan estemähen, Sen modoista heiden paha tahtonsa ia aijwotusstansa &c. Sen tietä Jwmala, ette Mee olemma ottanehet sen syyn kyllä mielehemme. Ja nyt Itze tullehet tähen Somen Mahan swren Sotawäghen kansa, hewoisten, Pyssyden, Aswden, Rwstin ia muunn enemmen kansa, Mijngä kansa tarwitahan vastata Makunda ia Rijkiä. Ja ombi tämä wagellus Meillen ia Meiden Alimaisten Rodzist enemmen kuluttanut, quin Mee taidamme sada kaickest Somen Maast kahtena kymmennä Aijastaikana. Ja Mee toijffuomme ette te quin tesse Makunnasa Asutta, tahdoiste tee mös sen modoiste mielehenne otta, Ette see enimeste teiden itze päellenne langepi. Ja Arwatte sen swren kwlutuxen ia waijwan, quin Mee kaickeden teiden hyffuexenne pitänehet olemma. Ja sijta wastan andakate teittenne löytte kijtoliset, kwlijaiset ia hyffuemieliset, Nijn quin vskolisten Alamaisten tule tehde. Ja coska nijn tarweh on, itze awttaden poijs toriuden teiden omanne wahingotanne ia cadotustanne, Hengen, Rijstan tauaran ia kaicken modon kansa, quin tee woitt edes sadatta &c. Nijn Mee taidamme aijatella, ette coska wenhäleijset tahtowat sijselle langetta tähen Makundahan, Nijn hee twleuat swren wäghen kansa. Ja nijlle Rinda tekehen tarwitahan swri luku kanssa ia Rahwasta. Sijlle Mee olemme Meillemme nijn aij[a]ttellehet, Ette swrij ioucko Rahwasta iokahitzest Pitäiest ylitze kaicken Somen Maan pidäis wlgos tehtemen hyffwein Aswden kansa. Ja nijn palio kustia quin hee auttausit itzense kaxi kwcautta eli enenmen, sen ielken quin Aijcka sano ia asia itzense anda. Ja Mee tahdomme ette ennen kijrioittetust Wden Linnan Länist pitä kaicki ne iotca Asua likutta taijdauat oleman walmisza coska heille sana annetahan, ja tarwitahan wastan seijso ennen kijrioitettuija Wenhäleijsä : Coska ia kwsta hee ylitze Raijan tahtouat sijsella langetta &c. Mutta wapahat miehet, Papit, Nijmitys miehet ia mudht Ammatus miehet, ioilla parembi woijma ia wara on, quin muilla talonpoilla, Nijn pitä wlgos tekemen hoomiehen, hewoijssen, harniskan, pyssyn, keijhähen, ia muden hyffueden Asuden kansa, quin parahittain heuoisellen sopiath. Ja pitä iokaijtzen vlgos tekemen nijn monda hyffuisti hangittua miest heuoiszen kansa quin kullakin enin väke ia woijma ombi. Joka eij sijta tege, sen pitä Lwettaman Rikin förrädärixi ia pettäiexi, Ja rangaijstaman ilman kaicketa Armota. Nijn pitä mös kaicki vlgos tehdyt miehet aijna oleman walmisza sinne menemehen cuhunga heiddä tarwitahan Ja pita Meiden Fougdimme wisusta warin ottaman, ette tämä Meiden käskymme kaickin modoin teuttetehen. Samalla moto ensin quin mahdolinen on, ette hee tekeuet Meille tietteuexi, quin palio wäke wlgos tehdehen iokahitzest Pitäiest. Jos hee edes päin tahtouat wälta Meiden wihanme ia Rangaistoxenne. Jonga ielkehen itzen kukin mahta henensse oijetta. Datu~m~ Helssingfors 21 Nouembri~s~ Anno &c 1555.

Agricolaverkon vintti