Suomenkielisiä dokumentteja ja kirjoja MIKAEL AGRICOLA: ABCKIRIA Tämä versio Agricolan ABC-kirjasta on muokattu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ATK-tallenteesta WWW-muotoon Agricola-projektin toimesta. Tarkempia tietoja tallenteista saa KKTK:sta. Aineistoa käytettäessä täytyy muistaa, että se on digitoitu suomen kielen tutkimusta varten. Tekstiin on saattanut digitoinnin yhteydessä pujahtaa virheitä, joten tämäkään versio ei vastaa täysin alkuperäistä teosta. KKTK:n Agricola-korpuksen aineistona on ollut Mikael Agricolan teosten 1 - 3 uudistettu näköispainos vuodelta 1987. Alkuperäinen teos ilmestyi vuonna 1543.


Abckiria .

Michael Agricola

Oppe nyt wanha / ia noori /
joilla ombi Sydhen toori .
Jumalan keskyt / ia mielen /
iotca taidhat Somen kielen .
Laki / se Sielun hirmutta /
mutt Cristus sen tas lodhutta .
Lue sijs hyue Lapsi teste /
Alcu oppi ilman este .
Nijte muista Elemes aina /
nin Jesus sinun Armons laina

ENELISET
CAXENELISET
Nein kirioytätan
Nein
Luetan
YNENELISET
VERAT

BOCKSTAVEIN
LITET

Ne Kymenen Käskyt /

Hebrein textin ielkin . Exodi xx .

MIne olen ( ma itze Jumala taiuaasta iocaitzelle
Inhimisille sanopi sinun
Herras Jumalas / wekeue /
kiuas / ia costan Iseiden
ricoxet / iotca minua
wihasit lapsisa / hama colmanden / ia nelienden
Poluen asti . Mutta Hyuestiteen
tuhanten / iotca

minua racastauat / ia minun keskyni piteuet
Ensimeinen kesky .
Ele cumardha weraita Jumaloita .
Toinen
Ele turhanmainitze sinun Jumalas Nime .
Colmas
Pyhite Lepopeiue
Nelies
Cunnioita sinun ises /
ia sinun eites / ettes cauuaneläisit .

Wides
Ele tapa .
Cudes
Ele hooritee .
Seitzemes
Ele warghasta .
Cadhexes
Ele ole wäre todhistaija /
sinun lehemeises
wastan .
Ydhexes
Ele pydhe sinun lehemeises honetta .

Kymenes .
Sinun lehemeises Emende /
Paluelia / Pica /
caria / iucta / ia mite sinun
lehemeiselles onopi /
ele himoitze .

Uscon cappalet .

Ensin Loomisesta

MIne vskon Jumalan päle Isen caikiualtian /
loijan Taijuan /
ia maan .

Lunastuxesta .

Ja mine vscon Jesusen
Christusen / hänen ainoan
Poiansa päle / meiden
Herran . ioca on sikinyt
pyheste hengestä / Syndynyt
neitzeste Mariasta
Pinattu poncius Pilatusen
alla / Ristinaulettu /
coletettu / Ja haudattu .
Alasastui heluetin / colmana
peiuene ylesnousi
coluiasta . Ylesastui taiuasen / Istu Jumalan Isen

caikiualtian oikialla .
Sielte on tuleua domitzeman
eleuet ia colluet .

Pyhytoxesta

Mine wskon pyhen Hengen
päle Pyhen Christitun
seurakunnan / Pyhein
osanottamisen . Syndijen
andexisamisen . Rumin
ylesnousemisen . Ja
ijancaikisen elemen
AMEN

Se Rucus .

Ise meiden

ISe meinen / ioca olet taiuasa .
Pyhetty olkon
sinun nimmes . Lehestulkon
sinun waldacunnas .
Olcon sinun tactos nijn
maasa quin on taiuassa .
Anna miele tenepeiuen /
meiden iocapeiuenen leipen . Ja anna meiden
syndinne andexi / ninninquin

me meiden welgolisten
anname . Ja ele
iodhatta meite kiusauxen .
Mutta päste meite pahasta .
Sille ette sinun on
waldacunda / ia woima /
ia cunnia ijancaikisesta
ijancaikisehen Amen

Engelin teruetus

TErue maria armoitettu Herra on sinun
cansas / Sine olet hyuesti
siugnattu pälen caikeden

waimodhen . Sille ette
hyuestisiugnattu on sinun
rumis hedelme Jhesus
Christus Amen

Casten Sacramenti on
se Ensimeinen / neisse Jumalan
sanois pätetty Meiden Herran
Jesus Christus keski Opetuslapsens
/ sanoden .

MEngette wlgos
caiken mailman / ia
opetaca Euangelium caikille Canssalle . Joca vscopi / ia
castetan / hen tule autuaxi / Joca
tas ei vsco / se cadhotetan . Minulla

on annettu caiki weki / taiuahas
ia maasa . Mengette sijs /
opetaca caiki pacanat / ette he
piteuet caiki mite mine olen teille
keskenyt / castaden heite nimen Isen /
ia Poian / ia pyhen Hengen .
Ja catzo / Mine olen teiden tykenen
iocapeijue maailman loppu'
sahka . Ellei iocu synny wedest
ia hengest / nin ei hen woi Jumalan
waldakundan siseltulle .
Mite Lihasta syndynyt on / se ombi
Liha / Ja mite Hengest syndynyt
on / se ombi hengi

Se . II Sacramenti ombi
Pyhe Rippi / Kircon Auamin /
ia Synnein andexiandamisen /
neisse sanois . Matt . 15 . 18 .
Ioh . 20 . Wahuistettu .

MEiden HERran Jesus
Christus sanoi Opetuslapsillens .
Mine annan teille Taiuan
waldacunnan Auaimet . Caiki
mite te maan päle sidhotta / pite
mös Taiuas oleman sidhottut .
Ja caiki mite te pästet Maan päle /
pite mös Taiuas oleman pästet
Ylesnousemisens ielkin / hen puhalsi
heiden pälens / ia sanoi heille
Ottaca se pyhe Hengi / ioillen te
synnyt andexiannat / nille ne andexiannetan .
Ja ioillen te ne pidhette /
nillen ne ouat pidhetyt

Se III . ombi Christusen
Rumin ia weren Sacramenti /
neise Sanoissa suliettu .

MEiden Herran Jesus Christus
sine öne / iona hen petettin /
otti hen leiuen / ia sijtte quin hen
kijtti Jumalan / mursi ia annoi opetuslapsens /
ia sanoi / Ottaca / sökette /
teme on minun Rumin / ioca teiden
edesten annettan / Sen techkette minun muistoxeni .
Samalmoto ectolisen ielkin /
otti hen mös calkin / kijtti Jumalan /
annoi heille / ia sanoi . Ottaca /
iocatta teste caiki / Teme calki
on se wsi testamenti / minun wereseni /
ioca teiden ia monen theden
wlosuodhatetan / syndijn andexi
andamuxi . Se techkette quin
wsein te iotta / minun muistoxeni .

Roghalle Luku .

CAikein silmet vscaltauat
sinun päles Herra Ja sine
annat helle roan oikialla
aijalla Sine auat sinun kedes /
ia rauitzet iocaitzen hengen sinun
annoilas
Kunnia olcon Isen / ia Poian /
ia pyhen Hengen . Ninquin algusta
on ollut / ia nyt / ia aina / ia ijancaikisesta
ijancaikisen / Amen
Sijte lukekan . Ise meiden . Ja temen lehimeisen lucucaisen .

Rucolcam .

HErra Jumala taiualinen Ise /
siugna meite / ia neite sinun lahioias /
iotca me / rumin rauinnoxi /
sinun laupiuxestas / tyueme
otama / ia anna sinun pyhije armoias /
ette me coctulisesta . ia ilman
sinun mieles ricotusta / nijte
nautitzisimma / Sinun Poias Jesusen

Christusen meiden herran cautta / Amen .

Kytos rogalda .

KItteke HErra / sille ette
hen on andias / ia henen
laupiunsa wluttupi ijancaikisen .
Joca roan andapi
iocaitzen hengen / ioca eleinten
heiden rauinonsa andapi / ia
corpin poille / iotca henen pälense
hutauat . Eij henen tactonsa ole orin
wekeuxesa / eike mös miehen särisse
ombi henen mielennoude . Herralla
ombi mielennoude ninen päle /
iotca hende pelkeuet / ia mös
nijnen pele / iotca wscaldauat henen laupiunsa päle .

Kynnia olcon Isen etc .

Sijte lukecan Ise meiden . Ja tämen
lehimeisen luguisen .

Rucolcam .

ME kijtemme sinnua racas taiualinen
Ise / Jesusen Christusen /
meiden herrana cautta /
caikein sinun hyuenteos tedhen /
ia liaten neiste sinun lahioistas /
iotca me sinun laupiustas / nautinuet
olema / ia rucolema sinun pyhie
armoias / ette ninquin rumis
on rauinonse saanunt / mactas nin
mös sielu sinun pyhein sanais cansa /
aina wiruoitetta / Jesusen Christusen
sinun Poias meiden Herran cautta Amen .

Amun siugnaus .

Homenelta coscas wodehesta ylesnouse /
ensin siugna sinuas pyhen
ristin merkille ia sano .
Nimen Isen ia Poian ia pyhen
Hengen Amen .

Sijtte poluilla / elike seisoden / Ensin
lue wsco / Ja Ise meiden / Jos sine tacto /
nijn lise sihen teme lughuinen .
MIne kijten sinua minun taiualinen
Ise / Jesusen Christusen
sinun rachan poias cautta /
ettes minun tene öenne caikesta
vahingosta / ia tuskasta ketkenyt olet /
Ja rucoilen sinua / ettes mös tenepeiuene /
warielisit minua kaikista synnyste / ja
muista pahoista / etteseke minun elemen /
seke caiki minun tööni / mactas sinun keluata .
Sille mine annan minun itzen / rumin /
ia sielun ja caiki tynni / quin minulla
ombi / sinun haltuus ia kesijs . Sinun
pyhe Engelis olcon minun cansan / ia elken
coskan minusta lopucan / ettei se paha
wihamies Perchele / miteken minusta
woittaisi Amen .
Sijtte rupe wirieste Jumalan nijmen /
sinun töhes .

Ecton siugnaus .

Ensin siugna sinun pyhes Ristin
merkille ja sano .

Nimen Isen / ia Poian / ia pyhe .
Hengen Amen
Sijtte poluilla elike seisoden / Ensin /
lue wsco / Ja Ise meiden . Jos sine tacto
lise sihen teme lughuinen .
MIne kijten sinua minun taiualinen
Ise / Jesusen Christusen / sinun
rachan Poias cautta / ettes
minu' tenepeiuene / laupiasta olet ketkenyt /
Ja rukolen sinua / ette sine antexiandasit
caiki minun syndini / ioilla mine tenepeiuen /
sinun mieles rikoin / Ja mös tene öne /
armolisesta minua warielle . Sille mine
annan itzen / rumin / ia sielun / ia caiki
tynni / quin minulla ombi / sinun haltuus
ia kesijs . Sinun pyhe Engelis olcon
minun cansani ia elken coskan minusta
lopucan / ettei se paha wihamies
Perchele / minusta miteken woittaisi Amen
Sitte pane sinus murhettomast /
Jumalan nimen mata .

Cleppimisen rucuuxet

Ensimeisen Colcauxen alla .

ISe caicki waldias Jumala / anna
meille caikinaisit sielun / ia
rumin tarpet / sinun pyhen Poias
Jesusen Christusen meiden Herran
tedhen / warielle / ia leuitte sinun
sanas ymberi caiken mailman Amen

Toisen Colcauxen alla .

Ise Caikiwaldias Jumala / anna
meille catumus / ia elemen parannus /
teuden vscon / toiuon / ia rackaudhen /
ia ole meiden waldamiesten /
awlinen ia armolinen Amen

Colmane' colcauxen alla .

Ise caikiwaldias Jumala / anna
meille / ia caicken Christikunnan
hywe sowindo / rauha / ia poiseste
caicki meiden syndin ansijot sinun
pyhen Poicas Jesusen Christusen
meiden Herran tedhen Amen

Kijtos olcon Jumalan / Rauha Inhimisten /
lepo coleiden / ia meille
ilosa ijancaikinen eleme / Amen

Somen luku .

Yxi 1 .
Caxi 2
Colme 3
Nelie 4
Wisi 5
Cusi 6
Seitzeme 7
Cadexen 8
Ydexen 9
Kymenen 10
Yxitoista 11 .
Caxitoista 12
Colmetoista 13
Nelietoist . 14
Wisitoista 15
Cusitoista 16
Seitzementoista 17
Cadexentoista 18

Ydexentoista 19
Caxikymen 20
Colmekymen 30
Neliekymen 40
Visikymen 50
Cusikymen 60
Seitzemenkymen 70
Cadexenkymen 80
Ydexenkymen 90
Sata 100
Tuhanen 1000
Tulkittu Somen Turus /
Mutta paynettu Stocholmisa
Amu'd Lauritzen poijalda
Herran syndimen Wodesta .