Kaavamaisten lähteiden ongelmat


Nanno Kärlingin yhteiskunnallisen statuksen määrittely ei ole ollut helppoa. Tämä johtuu siitä, että hänen ja hänen poikansa perimysoikeudesta käydyn pitkän oikeudenkäynnin tulkinta on ollut vaikeaa, koska tietomme perustuvat suurimmaksi osaksi kirkollisten viranomaisten laatimiin kaavamaisiin asiakirjalähteisiin.

Voimme olettaa taloudellisten motiivien olleen ensisijaisia myöhemmässä perintöriidassa niin luostarin jättäneen Nannon kuin hänen sukulaistensa kohdalla, mutta myös asiaan sekaantuneiden tai vedettyjen kirkollisten instituutioiden voi tulkita ottaneen kantaa tapaukseen omista etunäkökohdistaan käsin.


Kirkon kannaltahan kyse oli muodollisesti luostarilupausten sitovuudesta
, mutta vauraan perheen sisäisisiin asioihin puuttuminen lienee samalla tarjonnut kirkollisille instituutioille mahdollisuuden kasvattaa omistuksiaan odottamalla kiisteleviltä osapuolilta lahjoituksia tukensa myöntämiseksi. Eräänä merkkinä tästä voidaan mahdollisesti pitää sitä, että vaikka kirkolliset toimijat Skaran piispan Johanneksen 14. kesäkuuta 1476 laadituttaman yhteenvedon perusteella pyrkivät tasapuolisuuteen siinä, että osapuolia luonnehdittiin heille heidän yhteiskunnallisen asemansa perusteella kuuluvien asiallisten titteleiden kera (esim. nobilis viri Nannonis Kerlingh bone memorie, ärligh ok velbyrdogh man her Erik Holmstensson riddare pa twna), paavi Nikolaus V otti omassa bullassaan selvimmin kantaa Nannon puolesta kuvaamalla hänet "köyhäksi ja orvoksi maallikoksi" (laicus pauper orphanus), jolle jalosukuinen mies Erik Holmstensson oli tehnyt vääryyttä.

Asiakirja laadittiin Nannon Rooman-matkan aikana, ja mahdollinen Nannon tai hänen tuekseen asettuneen Varnhemin luostarin tekemä lahjoitus on saattanut vaikuttaa bullan sisältöön. Oikeusprosessin eri vaiheissa esitettyjen väitteiden todenperäisyyden ja tasapuolisuuden määrittämisen kannalta merkittävin ongelma piileekin juuri siinä, että meillä ei ole käytössämme Nannon langon ja kiistakumppanin Erik Holmstenssonin tuottamaa lähteistöä, joka valaisisi tarkemmin hänen tavoitteitaan ja näkemyksiään.
Marko Lamberg

Sisältö