haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri W,Y,Ä
AGRICOLA


Waaga: catzo mitta.
Wahdit: mahtawat itze walansa päälle todista sijtä, cuin heille sn alla tapahtu, O. C. 17:11.

  jos wahtimies wangin irti päästä, Pah. C. 19:3.
Wahingolliset eläwät: mahta jocainen ambua, ja mitkä ne owat, Rak. C. 23:1.
  mitä se nautitze joca muutoin cuin jahdisa nijtä käsittä, Rak. C. 23:6. catzo metzän eläwiä.
Wahingo walkia: huolimattomudesta, Rak. C. 24:1.
  catzomattomudesta walkian canssa, Rak. C. 24:1.
Waihetta: waihetus on laillinen saando, M. C. 1:1.
  maa mahta maata wastan maalla waihetettaa, waan ei mahda perindö maa maalla waihetettaa huonetta ja maata wastan caupungisa, M. C. 3:1.
  huone mahta huonetta wastan caupungisa waihetetta, M. C. 3:1.
Waihettaa: mahta maanmies calua caluun, C. C. 6:3. waan ei wierat, C. C. 7:4.
Waihetus kirja: sen oikeus ja etu, C. C. 17:14.
Waimo: nijn naitu cuin naimatoin mahta todistusta candaa, ehkä he salawuoteuden eli yxikerraisen huoruden tähden rangaistetut owat, O. C. 17:10.
  se cuin tuomion cautta on awiowaimoxi selitetty, nautitcon naimisen oikeuden miehen pesäsä, N. C. 10:7.
  carjanpaimendamiseen pitä waimowäke pidettämän, cusa se tapahtua taita, Rak. C. 11:2. <360> cuinga ne rangaistan jotca andawat haureuteen itzens pidettää, nijsä huoneisa joisa irstaisutta harjoitetan, Pah. C. 57:2.
  jos waimon canssa himo wäkisin täytetän, Pah. C. 22:1.
  cosca hän mahta sen ylitze candaa, Pah C. 22:2.
  jos hän wäkisin pois wiedän, Pah. C. 22:3, 4.
  jos rascas waimo tapetan, Pah. C. 22:7. Lucu 29:5.
Waimo: seura miehens säätyä ja tilaa, N. C. 9:1.
  jos waimo ihminen on tuomion cautta awiowaimoxi selitetty, N. C. 10:7.
  cuinga waimon omaisus mahta myytää ja pantixi pantaa, N. C. 11: cuinga hän mahta cauppaa päättä, N. C. 11:6. C. C. 1:8.
  jos hän on rascas silloin cuin mies cuole, Per. C. 5:2.
  jos hän wäkiwallalla pois wiedän, Pah. C. 22:3.
  tule sen oikeuden ala cuin hänen miehens, O. C. 10:1.
  jos mies lyö waimoans eli waimo miestäns, Pah. C. 36:1.
Waiwasta eli rasituxesta: jonga naburi toiselda kärsimän pitä, cusa sijtä tuomittaman pitä, O. C. 10:20.
Waiwata: catzo kidutta.
Waiwasten huone: sen etu ja oikeus edes seisojain tykönä, C. C. 17:8.
Waiwasten tupa: pitä pitäjäldä rakettaman, Rak. C. 26:1.
  jos sieltä eli almukätkystä warastetan, Pah. C. 46:4.
Wala: tuomarin, O. C. 1:7. todistajan, O. C. 17:16.
  wääryttelemys wala, O. C. 14:9.
  puhdistus wala, O. C. 17:30.
  cosca Lalmannin oikeus langetta jongun walalle, O. C. 17:31.
  walalla taitan wastata, ja ei päällecanda, Pah. C. 17:34. catzo kirouxet. Cuningan walan-ricos, Pah. C. 18:1.
  mingä rangaistuxen ne ansainet owat, jotca Cuningan walan rickowat, Pah. C. 23:.
Waldacunnan Neuwonandajat: jos heillä wiran tähden jotain soimatan, eli puhutan ja kirjoitetan heitä wastan sitä cuin muutoin häwäisewäinen on, Pah. C. 5:2.
  sen ylitze tuomitze Howrätti, O. C. 8:2.
  jos esteitä heitä wastan edes tuodan, catzo esteet.
Waldakirja: cuinga se pitä ylöspandaman, O. C. 15:7. catzo kirja.
Walhehdella, walhe: sijtä cuin toisen päälle walhettele, Pah. C. 60: kirjoitta eli puhu oikeuden edesä sitä cuin hän tietä walhen olewan, O. C. 14:8.
Walitus: Cuningan käskynhaldian päätöxen ylitze, U. C. 9:1.
  nijden käskyläisten ylitze jotca ulosmittauxia toimittawat, U. C. 9:6.
  sen ulosmittauxen ylitze, cuin alaoikeuxille sallittu on, U. C. 9:6.
  kihlacunnan oikeuden päätöxen ylitze huonen catzelmuxisa, Rak. C. 27:9.
  harhailemisen ylitze oikeuden käymisesä, eli ricos asioisa, O. C. 27:8. <361> jos se cuin walituxet sisälle pannut on; wijwyttele laittamasa ne rijtaweljellens, O. C. 27:8.
  mingä ajan sisälle walituxet harhailemisen ylitze oikeuden käymisesä, eli ricos asioisa sisälle pandaman pitä, O. C. 25:5, 21.
Wallanalainen: catzo lapsiikäinen.
Walmistamatoin: jos jocu tule ylöshuutoon, catzo ylöshuuto.
Wangi: jos hän ehdolla irralle päästetän, eli wäkiwallalla ulos otetan, Pah. C. 19:1.
  jos wahtimies päästä hänen irralle, Pah. C. 19:3.
  jos wangi on uppiniscainen ja ei tahdo itzens walmistaa cuolemaan, Rang. C. 3:4.
  jos hän cuole wangeudesa, Rang. C. 2:1.
  jos hän on sairas eli waimo rascas, Rang. C. 3:6.
  wangin ylöspitämisestä, nijn myös wangitun waimon lapsen elatuxesta, Rang. C. 1:3, 4.
Wangihuone, ja kijnni otta: jos wangihuone ricotan, Pah. C. 19:1.
  kijnniotettaman pitä suuret pahantekiät, Rang. C. 1:2.
  joca anda jongun kijnni panna, pitä myös hänen elättämän, Rang. C. 1:3.
  cuinga wangius wedellä ja leiwällä luetan, Rang. C. 5:4.
  ja cuinga se luetan ilman wettä ja leipä, U. C. 10:1.
  wangihuone pitä jocaisesa käräjä paicasa oleman, Rak. C. 26:4.
Wangin wartia: jos hän salli sen cuin wangiuteen wedellä ja leiwällä tuomittu on nautita muuta juoma ja ruoca, Rang. C. 5:6.
Wanhemmat: owat naittajat, N. C. 1:2.
  heidän suostumisens pitä oleman naimiseen, N. C. 6:1.
  cuinga he periwät lapsiansa, Per. C. 3:1.
  jos he menewät toiseen naimiseen, N. C. 12:1.
  jos he owat andanet jotain ennen lapsillens, Per. C. 12:9.
  pitä curittaman lapsians wannomisen tähden, Pah. C. 3:2.
  jos he tappawat lapsens, eli heildä tapetan, Pah. C. 14:1.
  jos he lapsildans nimitellän, Pah. C. 14:3.
Wapamies: hänen naimisen-oikeudestans, N. C. 10:2.
  cuinga hänen lapsens perimän pitä, Per. C. 2:1.
  mahta pitä huonen catzelmusta talonpoicans canssa, Rak. C. 27:8.
  hänen oikeudestans welan maxoon ylöscandomieheldä, C. C. 17:8.
  wapamiehen perindö rijdoista, orwon holhomisesta, pesäerosta, eli tappeluxista, tuomitze Howrätti, O. C. 8:2.
Wapaus: sen nautitze lampuodi autio maalla, M. C. 16:9.
Wara: cuin caikenlaisten tecoin päälle lainatan, sen etu, C. C. 17:7.
Warcaus: ensimmäisen kerran, Pah. C. 40:1. toisen erän, Pah. C. 40:3. <362> colmannen ja neljännen kerran, Pah. C. 40:3.
  warcaus usiammilla paicoilla ja ajoilla, Pah. C. 40:2.
  Puutarhasa, caalimaasa, humalistosa ja nauris maasa, Pah. C. 40:5.
  jos usiammat ynnä warastawat, Pah. C. 41:1.
  jos warastetan cosca tulipalo on, wedenhätä, haaxicko, wäkiwalda, eli sannasa, Pah. C. 42:2, 4.
  jos hahdenhaldia, calunwetäjä, wierasten holhoja eli crouwari warasta, Rak. C. 28:12. Pah. C. 42:3.
  jos jocu warasta pellolla eli nijtulla, eli hewoisen, eli eläimen eli mettiäis patzan, Pah. C. 43:1, 2.
  warcaus calun pydyxistä eli jahti pydyxistä, Pah. C. 43:2.
  kircosa, kircon aidasa, ruumishuonesa, haudoisa, kircon ase-huonesa, waiwasten huonesa, eli almukätkösä, Pah. C. 46:1, 2, 3, 4.
  jos lapsiikäinen warasta, Pah. C. 50:1.
  cuinga warcauden perän pitä tiedustettaman, Pah. C. 52:2.
  asianomainen mahta walallans täyttää mitä häneldä warastettu on ja mingä werta se oli, O. C. 17:35.
  sijtä, joca on kätkenyt eli nautinnut warcan canssa, eli warcautta edesauttanut, Pah. C. 41:3.
  coto, warcaudesta Pah. C. 42:1.
Warjella eli wastata cauppa: pitä myyjän, M. C. 11:1. eli hänen perillisens, M. C. 11:5.
  jos saamamiehet owat usiammat, M. C. 11:3.
  joca ei tahdo cauppans warjella, tingatcon sen kirjasans, M. C. 11:6.
  cusa caupan wastaja haettaman pitä, O. C. 10:18.
Wastaja: hänen käteens pitä haasto laitettaman, O. C. 11:7.
  jos ei wastaja tule ensimmäiseen käräjään, O. C. 12:3. eli Lalmannin ja Raastupa oikeuteen, O. C. 12:5.
  jos wastaja tahto jotain wastan käändä, O. C. 16: cuinga hän taita andaa päällecandajan wastan cutzuttaa, O. C. 11:6.
  jos hän eteenkäändää jotain puhdistuxexens, wahwistacon sen todistuxella, O. C. 17:33.
  jos wastajan sääty on oikeuden käymisen alla muuttunut, O. C. 10:13.
Wastata: pitä sen itze ricosasioisa, jonga päälle cannetan, O. C. 15:1.
  muisa asioisa taitan asianajajan cautta wastattaa, O. C. 15:1.
  walalla taitan wastata waan ei päälle canda, O. C. 17:34.
Wastoin käännet oikeuden käymisesä: nijden ylitze mahta tuomari päätöxen anda, O. C. 16: ne pitä oikeuden käymisen alusa yhdellä kerralla edesannettaman, O. C. 16:5.
  cuinga näisä asioisa pitä nuckeroitzeminen selitettämän, ja walituxista tuomarin päätöstä wastan cuin nijden ylitze langetetan, O. C. 16:4.
Wastus: jos lambuodi joca <363> carannut on, asetta itzens wastuxeen, M. C. 16:8.
  jos wangi warjellan nijtä wastan jotca tahtowat händä kijnni ottaa, Pah. C. 19:1.
  jos pahantekiä asetta itzens wastuxeen, sitä wastan joca tahto händä kijnni otta, ja tule tapetuxi, Pah. C. 25:1.
  jos oikiasa hengen hätä tilasa toinen tapetan, Pah. C. 26:4.
Waunu: cuinga monda mahta waunusa aja cahden kyyti hewoisen canssa, Rak. C. 28:13.
Wedenpohjasta löytystä calusta, Pah. C. 48:2.
Weitzi: catzo miecka.
Welaxi andamisesta: rahasa eli calusa, C. C. 9.
Welca: cuollen miehen, cuinga maxetan, Per. C. 10:1.
  jos welca on tehty ennen awioskäskyä, N. C. 11:2. eli pariscunnasa, N. C. 11:3.
  jommancumman erinäisestä syystä, N. C. 11:4.
  welca mahta welcaa wastan cuitattaa, U. C. 4:7.
  jos rijta syndy welasta jon ga usiammat tehnet owat, O. C. 10:16.
  pitä maxettaman ennen cuin perindö eli testamenti ulos otetan, Per. C. 10:1.
  jos se on tietämätöin ja ilmandu sitten cuin perindö jaettu on, Per. C. 19:3.
  jos ei welota cahden kymmenen ajastajan sisälle, C. C. 9:12.
  cusa cuollen perilliset mahta weloittaa, O. C. 10:2.
  jos jocu welcoile sitä welcaa jonga hän maxetuxi tietä, C. C. 9:11.
Welcoa, welca: jos se welca welotan cuin tietän maxetun olewan, C. C. 9. 11.
  jos welca ei welota cahden kymmenen ajastajan sisälle, C. C. 9:12.
  ei mahda selkiä ja rijdatoin welca rijdeldäwän tähden ylös pidetyxi tulla, U. C. 2:5.
Welcakirja: sen edestä pitä welcapäätä etzittämän siellä cusa hän asu, U. C. 4:1.
  jos jocu sano itzens waadituxi welca kirja ulosandamaan, U. C. 4:3.
  selkiän welcakirjan päälle seura ulosmittaus, U. C. 4.:2.
Welcapää: cuinga hän mahta omaisudens yhtä haawa ylönanda, C. C. 16:1.
  jos hän on jongun wahingon cautta köyhtynyt, C. C. 16:2.
  tuhlamisesta, C. C. 16:3. jos hän carca, C. C. 16:5. pitä itzens salasa. U. C. 2:3.
  cosca hänen peräns mahta cuulutettaa, U. C. 8:14.
  taitan kijnni pidettä, U. C. 8:1, 2.
  jos hän ilman syytä kijnni pannan, U. C. 8:9.
  cuinga hänen omaisudens mahta tacawaarickoon panda, C. C. 16:6.
  jos hän Cuningan rauhalla on cotia tullut, C. C. 16:9.
  welcakirjasta pitä händä haettaman siellä, cusa hän asu, U. C. 4:1.
Welcamies: pitä oikeudelda sisälle cutzuttaman, cosca welcapää tahto omaisudens yhtähawa ylönanda, C. C. 16:1.
  welcamiesten edusta ennen <364> toinen toistans welcapään omaisuteen, C. C. 17: jos hän ano että welcapään perän mahta cuulutetta, C. C. 16:5. U. C. 8:14.
Welanalainen omaisuus: pitä tuomarilda tacawaarickoon pandaman, C. C. 16:1.
  käskynhaldialda kiellon alle eli tacawaarickoon, U. C. 7:3.
  cuinga welcamiehet saawat sijnä oikeudens ja etuns, C. C. 17:.
Welaxi otettu calu: cosca caswoa sijtä maxetan, C. C. 9:8.
Wenhen: pitäkön wierasten holhoja, Rak. C. 28:4.
  paatti laita on cahdexan kynärä, Rak. C. 20:3.
  se ei pidä tukittaman, Rak. C. 17:4.
  jos wenhe ilman luwata otetan, Pah. C 43:3.
  jos se wuorotan ennen cuin Jumalan palwellus Sunnundaina ja Juhlapäiwinä on lopetettu, Pah. C. 3:8.
Werinaarma: cuinga sentähden sackoa tehdän, Pah. C. 35:2.
Weräjä: pitä rakettaman ja ylöspidettämän, Rak. C. 5:1. jos macaa maasa, Rak. C. 5:4. eli cukistetan, Rak. C. 9:5. jos jocu culke sen läpitze ja ei sulje jälkensä, Rak. C. 9:5.
Wero: cuinga se osotetan maxetuxi, M. C. 17:2. cosca se ulosannettaman pitä, M. C. 17:1.
  maxamatoin, mikä etu ja oikeus sillä on, M. C. 17:3. C. C. 17:6.
  taitan otettaa woiton ja wahingon päälle caswon siaan raha lainasta, M. C. 9:7. C. C. 9:9.
  cuinga se mahta ylöspandaa ja myytää, C. C. 6:2.
  cusa rijta werosta tule ratcastawaxi O. C. 10:14. catzo caswo.
Wesi: wetten ylitze pitä talwi-tie wijtotettaman, Rak. C. 25:7. catzo calawesi.
Wesirakennuxet: joco ne oman eli toisen peruxen päälle raketut owat, cuinga naimisen oikeus nijsä luetan, N. C. 10:2.
  jos jocu wäkiwallalla otta wesirakennuxet sildä jonga kädesä ne owat, M. C. 18:1.
Weto, wedota: ei ole kelläkän lupa ricos asioisa wedota, O. C. 25:5.
  cuinga kihlacunnan tuomiota wastan wedottaman pitä, O. C. 25. 1.
  Lalmannin tuomiota wastan, O. C. 25:7.
  käminärin oikeuden tuomiota wastan, O. C. 25:11.
  Raastupa oikeuden, O. C. 25:15, 16.
  wedosta sijnä asiasa, josa usiammat osalliset owat, O. C. 25:18.
  wetorahat pitä tuomari, O. C. 25:19.
  nijtä ei maxeta sildä, joca Cuningan, jongun caupuugin, eli yhteisen cansan puolesta puhunut on, O. C. 25:8.
  jos rijtaweli luule wedon ilman syytä kieldyxi, O. C. 25:20.
  jos jocu ei tahdo wetoans täyttä, O. C 25:24.
  cuinga tuomio wedotuisa asioisa täytettämän pitä, O. C. 26:2, 3.
Wieras: catzo majamies.
Wierastenholhoja: pitä oleman caupungeisa ja maantien ohesa, Rak. C. 28:1.
  hänen welwollisudens matcustawaisia cohtan, Rak. C. 28:3, 4.
  ei mahda kyydittä toisen edestä, Rak. C. 28:6.
  jos hänellä wahingota tehdän hewoisten uloswuoromisella, eli majan lainamisella, Rak. C. 28:8.
  hänen rangaistuxestans, jos hän pettä majamiestä eli häneldä warasta, Rak. C. 28:12.
  jos hän warasta sijtä cuin hänellä on annettu culjettaa eli tallella pitää, Pah. C. 42:3.
  wäkiwallasta ja tappeluxesta wierau ja hänen wälilläns, Rak. C. 28:9, 10.
  wierasten holhojan talon rakennuxesta, Rak. C. 28:2. catzo waunu.
Wihkiminen, wihkiä: jos wihkiminen kieltän ilman syytä, N. C. 7:1.
  jos pappi wihki ennen cuin cuulutettu on, N. C. 7:2.
  eli ne jotca ei mahda awioskäskyä raketa, N. C. 2:12.
  jos se wihki joca ei ole pappi, N. C. 2:12.
  jos waimo wietellän wihkimiseen tundemattomalda mieheldä, N. C. 4:6.
  jos Pappi wihki leskimiehen eli leskiwaimon ennen cuin perinnön eroitus tapahtunut on, N. C. 12:1.
  jos nainut anda itzens wihittää naimattoman canssa, Pah. C. 9:1.
  eli sen canssa joca tuomarilda on selitetty jongun puolisaxi, Pah. C: 9:2.
  ennen wihkimistä ei mahda kihlacumpanit majaa yhteen muutta, N. C. 12:3. catzo Pappi.
Wihollinen: jos se lange äkillisesti maahan sisälle, Pah. C. 6:4.
  warcaudesta silloin cosca wihollinen ahdista, Pah. C. 42:2.
Wirca: jos se wäärinkäytetän muiden haittaxi ja wahingoxi, sildä joca Cuningan puolesta puhu, O. C. 29:3. Pah. C. 53:2.
Wircamies: jos hän otta lahjoja eli andimita wieralda Herraudelda, Pah. C. 4:6.
  jos hänen päällens kättä cannetan, Pah. C. 18:8.
  jos hän wiettele alammaisia calun cocomiseen, eli sencaldaista wastan otta, Pah. C. 44:3.
  jos Cuningan wircamiehet solwaistan siellä cusa ei ole tuomioistuinda, O. C. 10:25.
Wirhe: wirhe sacko maxetan asian omaiselle yxinäns, Pah. C. 39:3.
  cuinga wirheen edestä sackoa wedetän, Pah. C. 34:.
Wirta: catzo calawesi ja mylly.
Witza, witzaus: cuinga luetan, Rang. C. 5:.
Wuoden tulo, ja oma caswo: mahta jocainen myydä cusa hän tahto, C. C. 6:2, 3.
Woudi: catzo Cruunun woudi.
Wuoro, pesti: sijtä mahta maan isändä ja lampuodi keskenäns sopia, M. C. 16:1.
  elinajan wuorosta, M. C. 16:2. <366> wuorosta wissixi ajaxi, M. C. 16:3.
  jos talo cahdelle wuorotan, M. C. 16:16.
  cosca ja cuinga palcollinen pitä pestättämän, C. C. 14:1.
Wuoro: wuorosta, C. C. 13: jos maita ja cartanoita wuorolle otetan, M. C. 16:6.
  jos talo eli huonet caupun gisa wuorotan, M. C. 16:11.
Wuoronmäärä: sijtä taita maan isändä ja lampuodi sopia, M. C. 16:1.
  nijn cauwan cuin se päälleseiso, ei mahda maa ylössanottaa, M. C. 16:6.
Wuoronmäärä: nijn cauwan cuin se päälle seiso ei mahda lampuodi ulossanottaa, M. C. 16:2, 3.
Wuosi, ikä: cuinga wanhat ne oleman pitä jotca awioskäskyä raketa mahtawat, N. C. 1:6.
  cosca mies tule waldiaxi, Per. C. 19:1.
  se cuin ei ole täyttänyt 25. ajastaica, ei mahda orwoin holhoja olla, Per. C. 20:8.
  ja se cuin on 60. ajastajan wanha mahta sijtä wapaaxi päästä, Per. C. 21:1.
Wuorten työt: nijstä metzistä cuin nijden alla tulewat, Rak. C. 10:9.
  nijsä ei mahda cucan huhtaa polttaa, Rak. C. 14:5.
  ulcomainen mies ei siellä cauppa tehdä, C. C. 5:3.
  mitä wuortentöiden woimasa pitämiseen, käyttämiseen ja toimituxijn tule, käykön sen jälken cuin sijtä erittäin säätty on, O. C. 10:17.
Wäijyminen: sen rangaistus joca toista wäijy, Pah. C. 21:6.
Wäkiwalda: sijtä, joca otta toiselda maata, huonetta ja metzää wäkiwallalla, M. C. 18:1.
  täydestä wäkiwallasta eli ryöwydestä, Pah. C. 20:9.
  jos waimo wäkisin maatan, Pah. C. 22:1.
  jos wäkisin pois wiedän, Pah. C. 22:3, 4.
  jos toisen rakennus wäkisin maahan rewitän, Pah. C. 20:12.
  jos jocu wäkiwallalla kijnniotetan ja jäsen häneldä pois rewitän eli leicatan, Pah. C. 12:3.
Wälipuheista: maitten ja cartanoitten wuorolle panemisesa eli ottamisesa, M. C. 16:6.
Wäärä: jos jocu walitta Cuningan tykönä wäärän tuomion ylitze, O. C. 30:20.
  jos jocu wäärän edesandamisen cautta on laittanut itzellens Cuningan kirjan, O. C. 30:22.
  wääryttelemys walasta, O. C. 14:9.
Wäärin käyttää wircansa: atzo wirca.
Wäärin käyttää oikeuden käymistä: mitä sen päälle seura, O. C. 29:.
Wäärä wala, walapattoinen: cuinga rangaistan, O. C. 17:18, 19.
  ei kelpa todistajaxi, O. C. 17:7.
  wäärän walan tähden sacoitetan se joca ehdollans sala jotain omaisuuden ylöskirjoituxesa, Per. C. 9:7.
  tuomarin pitä waroittaman todistaja walapattoisudesta, O. C. 17:18. <367> sijtä joca on saattanut toisen wäärin todistaman, O. C. 17:18.
Wäärä lascu: pitä ojettaman ennen cuin maxo tapahtu U. C. 4:8.

Yhdesä asuwaisten oikeus: kellä se on, M. C. 7:2.
  cosca yhdesä asuwainen taita lunasta pandixi pannun huonen, M. C. 9:3.
  eli sen cuin myyty on, M. C. 7:1. catzo naburi.
Yhteisydet: cuinga ne mahta nautittaa, Rak. C. 16:1.
  Siellä ei mahda cucan huhtaa polttaa, Rak. C. 14:5.
  calawedestä siellä: Rak. C. 18:3.
  jos hedelmätä candawat puut siellä hacatan: Rak. C. 13:1.
  jos siellä löyty cuiwannut tammi eli pöki, Rak. C. 13:4.
  Rijdasta yhteisyden ja muun maan wälillä, O. C. 10:16.
Yhteiset huonet: cuinga ne rakettaman pitä, Rak. C. 26: jos rakennus jongun niscurin tähden tule seisahtaman, Rak. C. 26:6.
Yhteinen cansa: joca sen puolesta puhu, on wetorahasta ja tacauxesta wapa, O. C. 25:8.
Ylimuistonen nautinno: catzo nautinno.
Ylituomari: catzo Howrätti.
Ylöscuulutus, laisa käyttäminen: cuinga se mahta maalla tapahtua M. C. 4:1.
  cuinga huone ja tontti caupungisa cuulutettaman pitä, M. C. 4 2.
  caikisa cuulutuxisa pitä summa nimitettämän, M. C. 4:3.
  jos cuulutuxia wastan päälle puhetta tehdän, M. C. 5:8.
  cuinga kijndiä pantti mahta cuulutettaa, M. C. 9:3.
  irtaimesta pandista, C. C. 10:2: caicki cuulutuxet pitä Howrättijn sisälle lähetettämän, O:C. 7:3.
  lain käyttämisen rijdat caupungisa, pitä Raastupa oikeudelda ratcastaman, O. C. 6:3.
  mitä waarin otettaman pitä, cosca perindö maa cuulutetan, josta Cruunulle wero lange, O. C. 2:4.
Ylöscandomies: jos hän kääppi yhteisiä rahoja, Pah. C. 45:2.
  mikä oikeus ja etu ylöscannon welalla on, C. C. 17:8.
  cusa ylöscandomiestä haettaman pitä, sen wääryden tähden cuin hän ulosmittauxesa tehnyt on, eli epätasaisuden cautta ylöscannosa, O. C. 10:27.
Ylöshuuto: catzo edeshuuto.
Ylöslyckäminen: cuinga cauwan sillä myöden annettaman pitä, joca welanasioisa aicaa hake, U. C. 2:4.
  jos rijta weli pyytä asian ylöslyckämistä, O. C. 16:6.
  ulöslyckäys tuomiosta, O. C. 24:1.
Ylöskirjoitus: pitä caiken omaisuden ylitze tapahtuman, cosca jocu cuole, Per. C. 9:1.
  mingä ajan sisälle se tapahtua mahta, Per. C. 9:2, 3.
  ylöskirjoituxesta pitä uloskirjoitus <368> tuomarin tygö sisälle annettaman, Per. C. 9:4.
  cuinga sacotetan, jos ylöskirjoitus oikialla ajalla ei tapahdu, Per. C. 9:5.
  jos jotain silloin salatan Per. C. 9:7.
Ylönanda, pois carata: jos ylkämies carcaa pois morsiamens tykö jonga hän maannut on, N. C. 3:11.
  jos yxi puoliso toisen ylönanda, N. C. 13. 4.
  jos mies lähte waldacunnasta cutzumisens tähden ja on cauwan pois, N. C. 13:6.
  jos pandinoikeus toiselle ylönannetan, M. C. 9:6.
  jos welca kirjoitus ylönannetan toiselle, U. C. 4:5.
Ylössanoa, ylössanominen: cosca ja cuinga maa maalla ylössanottaman pitä, M. C. 16:5, 6.
  cosca huone ja cartano caupungisa pitä ylössanottaman, M. C. 16:13, 14.
Ylöslyöty julistus, oikeuden, jos se pois otetan, O. C. 24:5.
Yxinomat sacot: oikeuden, cuinga ne jaetan, O. C: 32:3.
Yxiwaldainen eli pijrittämätöin hallitus: jos jocu tahto sen waldacunnan sisälle saatta, Pah. C. 4:8.

Äändelemisestä: tuomion, O. C. 23: se joca alimmaisna istu sano ensisti luulons, O. C. 23:5.

Agricolaverkon vintti