haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri T,U
AGRICOLA


Tacaisinwoittaminen: cuinga se nautitze, joca on pois ollut ja haaston laimin lyönyt, O. C. 12:3, 4.

  ei ole myöden annettu Lalmannin ja Raastupa oikeuxisa, O. C. 12:5.
  tacaisin woittamisesta ulosmittauxen asioisa, U. C. 2:2.
Tacat ja walkian siat: pitä nijn laitettaman, että walkian wahingo mahdais estetyxi tulla, Rak. C. 24:1.
  kelwottoman tacan edestä sacotetan talonpoica, Rak. C. 27:2.
Tacaus: pannan sen omaisuden edestä cuin nostetan, U. C: 3:4, 5, 6.
  pangon se itze edestäns joca ei woi tuomiota täyttä, U. C. 3:6.
  cuinga se pannan wedotuisa asioisa, U. C. 26:1. <354> cuinga se, joca toisen tacaa, maxaman pitä, C. C. 10:8, 9, 10, 11.
  hengen asioisa ei mahda tacausta otettaa, Rang. C. 1:2.
  Cuningan käskynhaldian tule tacauxen coetella, O. C. 26:8.
  jos jocu mene tacauxeen itze personan edestä, C. C. 10:12.
Tacausmies: maxa sen cuin welcapää ei woi, C. C. 10:10.
  pitä myös maxaman cosca welcapää itzens salasa pitä, C. C. 10:8.
  jos hän on ottanut toisen welan päällensä nijncuin omansa. C. C. 10:9.
  jos tacausmies cuole, C. C. 10:10.
  cuinga tacaus miehet hywäxi tutan, O C. 26:8.
Tacawaaricko, kijnni paneminen: cuinga se myöden annetan, U. C. 8:1.
  sen welwollisudesta jolle se myöden annettu on, U. C. 8:3.
  taitan tacausta wastan ricotta, U. C. 8:4.
  jos sisälle tulo eli wuoro tacawaarickoon pannan, U. C. 8:6.
  jos se cuin tacawaarickoon pandu on, ilman luwata nostetan, U. C. 8:7.
  jos walitetan sen ylitze että jocu ilman syytä on kijnni pidetty, U. C. 8:9.
  jos welcapää ei taida maxa nijn mahta hän kijnni pandaa, U. C. 5:10.
  maa ei mahda tacawaarickoon pandaa, ennen cuin maan isändä cuulttu on, M. C. 10:2.
  perindömaan lunastus rahat ei mahda tacawaarickoon pandaa, M. C. 5:10.
  kieldo caupungista pois lähtemästä, ei mahda kijnni panemisexi luettaa, U. C. 8:10.
  Howrätti taita tacawaarickoon tuomita, cosca Cuningan käskynhaldian päätöxen ylitze walitetan, O. C. 8:2.
Taicaus: catzo noituminen.
Taldecalu: sijtä pitä waari pidettämän nijncuin omasta, C. C. 12:2. jos jocu parembata tietoans wastan kieldä taldecalun, C. C. 12:9.
  se otetan ensisti ulos welca-miehen codosta, C. C. 17:2.
Talonpoica: catzo lampuodi ja Perindötalonpoica.
Tammi: catzo puu.
Tapa: tawallisuus: maan tawan jälken mahta Tuomari itzens ojendaa, cosca kirjoitettua lakia ei löydy, O. C. 1:11. totutun tawan jälken, ojendacon cukin itzens ylös sanomisesa ja pois lähdennösä, M. C. 16:5.
Tapaturma: taposta cuin tapaturmasta tapahtu ja tapaturman sacosta, Pah. C. 29: haawoittamisesta tapaturman cautta, Pah. C. 38:1.
Tappaja: pitä cohta kijnni otettaman, Rang. C. 1:2.
  jos hän tapetan cosca händä kijnni otetan, Pah. C. 25: jos hän carca, Pah. C. 26:1.
Tappelus ja lyöminen: jos toinen lyödän sinisexi taicka werisexi, Pah. C. 35:2.
  jos toiselle corwapuusti lyödän, Pah. 35:3.
  se jota ensin lyödän wetä puolda wähemmän sacon, Pah. C. 35:5.
  jos toista lyödän nijn että luu särjetän, Pah. C. 34:3. <355> jos tappelus tapahtu kircosa eli cusa oikeutta pidetän, Pah. C. 18:3.
  kirckoaidasa eli käräjä siasa, Pah C. 18:5.
  tuomarin eli wircamiehen päälle, Pah. C. 18:8.
  Oikeuden käskyläisten päälle, Pah. C. 18:9.
  jos toista lyödän yhteisellä tiellä eli cadulla, Pah. C. 21:7.
  jos toinen nijn lyödän, että hän sen cautta cuole, Pah. C. 24:9. Lucu 39:2.
  jos se lyödän joca itziäns ei taida warjella, Pah. C. 12:2.
  tappeluxesta wapamiesten wälillä, tuomitze Howrätti, O. C. 8:2.
  jos jocu lyö isändätäns, Pah. C. 15:2. eli esimiestäns, Pah. C. 15:6.
  jos mies lyö waimoans, eli waimo miestäns, eli isändä palcollistans, Pah. C. 36: catzo lyömä ja haawa.
Tappo: wanhembain, Pah. C. 14:1. isännän eli esimiehen, Pah. C. 15:5. lapsiikäiseldä, Pah. C. 31:1. hourulda, Pah. C. 32: jos lapsiikäinen, kylpewä, uiwa, eli macawa tapetan, Pah. C. 12:2.
  tappo tahdolda, Pah. C. 24:1. äckirijdasa, Pah. C. 24:10. syyn cautta, ilman aicomusta tappaa, Pah. C. 28: Tapaturmasta, ilman syytä, Pah. C. 29.
  Salataposta, Pah. C. 27.
  jos tuomari eli muu wircamies tapetan, Pah. C. 18:8.
  nijn myös rascas waimo, Pah. C. 22:7. Lucu 29:5.
  jos jocu käske toista tappaman, eli anda itzens sijhen palcattaa, Pah. C: 24:2, 3.
  jos tappo tapahtu silloin cosca Cuningan wala ricotan, Pah. C. 23.
Tarittaa: pitä perindö maa cosca se ulcona pericunnasta myydän, M. C. 4:5.
  cosca rakennus toisen peruxen päälle caupungisa myydän, M. C. 4:6.
  huone caupungisa taritan naaburille, M. C. 7:1.
  Mastopuu perindö-maalla Cruunulle, Rak. C. 10:3.
Tasaminen: jos se perinnösä haetan, Per. C. 13: pitä haettaman siellä cunsa perindö langennut on, O. C. 10:3.
Tauti ja sairaus: on laillinen estet, O C. 12:1.
  tarttuwainen tauti on syy awioskäskyn eroon, N. C. 13:8. nijn myös kihlauxen, N. C. 4:2.
  jos palcollinen sairasta, C. C. 14:9.
Teloittaja: on otettu Cuningan suojelluxeen, Rang. C. 4:1.
  jos hän teke merkillisen wian cosca pahantekiä rangaistan, Rang. C. 4:2.
  jos hänen päällens käydän, Rang. C. 4:3.
Terhometzä: cuinga yhteinen nautitan, Rak. C. 12:1. ja yxinoma, Rak. C. 12:3, 4.
  jos terhot warastetan, Pah. C. 40:5.
Testamenti: keldä ja cuinga se tehtämän pitä, Per. C. 16: taitan muuttaa ja tacaisin otetaa, Per. C. 16:3.
  mitä testamentixi taitan annettaa, Per. C. 17:1, 2, 3, 4. <356> cuinga paljon maan lain jälken, Per. C. 17:4.
  ja cuinga paljon caupungin lain jälken ja Papeilda, Per. C. 17:5.
  jos enämmän annetan cuin laki sano, Per. C. 17:7.
  mitä sen tule waarinotta, joca testamentin saannut on, Per. C. 18: cuinga sen päälle puhutan, Per. C. 18:3:4.
  cusa sen ylitze caupungisa tuomitan, O. C. 6:5.
  Howrätti tuomitze wapamiehen testamendistä, O. C. 8:2.
Tie: cuinga se kyläsä pandaman pitä, Rak. C. 4:1.
  kircko ja myllytiestä, Rak. C. 4:1.
  cuinga lewiä maantie oleman pitä, Rak. C. 4:1. Lucu 25:2.
  caickein pitä tietä tekemän, Rak. C. 25:8.
  jolla kelwotoin tie on ja ei tule tien tekemiseen, Rak. C. 25:11.
  jos joku teke itzellens culcutien eli jalca polgun toisen pellon eli nijtun ylitze, Rak. C. 25:9.
  jos jongun päälle yhteisellä tiellä caratan, Pah. C. 21:7.
  jos siellä ilkiwaldaisudesta poratan eli luihcatan, Pah. C. 21:8.
  cuinga talwitie wijtotettaman pitä, Rak. C. 25:7.
Tiluxet: naaburin, jos sisälle otetan, Rak. C. 8:3.
  cuinga kylän jacamattomat tiluxet nautitan, Rak. C. 10:.
Todistaja: todistaa: caxi todistaja owat täysi todistus, ja yxi käy puolesta, O. C. 17:29: ei mahda cucan estä itziäns todistamasta, O. C. 17:5.
  cutca ei mahda todistaa, O. C. 17:7.
  jos rijtacumpani soima todistajalle jotain, O. C. 17:8.
  eli etzi asiata hänen canssans, O. C. 17:15.
  jos rijtacumpanit tahtowat anda sen todistaa, joca estettäwä olis, O. C. 17:14.
  todistajain wala, O. C. 17:16.
  todistaja pitä walapattoisudesta waroitettaman, O. C. 17:18.
  sijtä joca lupausten cautta on saattanut toisen wäärin todistaman, O. C. 17:18.
  cuinga todistajat pitä cuulleldaman, O. C. 17:21, 22.
  kirjallisesta todistuxesta, O. C. 17:26.
  jos todistaja jotain sala, O. C. 17:27.
  todistaja mahta haastettaa, eli otettaa canssans, O. C. 17:3.
  wastan käännöstä eli estestä todistajaa wastan, O. C. 16:4. Lucu 17:7.
  jos todistajain puhet owat toinen toistans wastan, O. C. 17:20, 25.
Todistuxet: pitä caicki edestuotaman oikeuden käymisen alusa, O. C. 14:3.
  jos jocu ehdollans pidättä ne tykönäns, O. C. 14:3.
  kirjallisista todistuxista, O. C. 17:1, 26.
  täydestä ja puolesta todistuxesta, O. C. 17:29.
Toimitusmies ja asianajaja: jos hän mene edemmäxi cuiu hänellä uscottu on, C. C. 18:2.
  jos hän käyttä itzens wilpistelewäisesti, C. C. 18:3.
  nautitcon waiwans palcan <357> ja mitä hän culuttanut on, C. C. 18:5.
  pitä toimituxestans tilin ja lugun tekemän, C. C. 18:8.
  pitä wastaman jos hänelle jotain hallittawaxi uscottu on, O. C 10:4.
Tontti: cuinga se kyläsä laskettaman pitä, Rak. C. 1:1.
  joca talolla pitä sijnä osa oleman, Rak. C. 1:2.
  cuinga tontin päälle rakettaman pitä, Rak. C. 2:1.
  tontin rajasta, M. C. 13:1.
Torppa, torppari: pitä jahtijn tuleman, Rak. C. 23:3. ja suden ritaa rakendaman, Rak. C. 23:4.
Tucustus: Pah. C. 35:4.
Tulipalo: catzo wahingo walkia ja murha poltto.
Tulli: sijtä joca otta corkemba tullia, cuin päälle pandu on, Pah. C. 44:1.
  jos caluja tullisa myydän, C. C. 4:5.
Tundematoin mies: jos hän pettä waimon kihlauxeen, N. C. 4:6.
  tundematoin ja wieras ei mahda todistaa, O. C. 17:7.
Tunnustus: jos wangi tunnusta toisen pahategon wangiudesa, Rang. C. 3:4.
  tunnustuxeen ei pidä ketän kidutettaman ja waiwattaman, O. C. 17:37.
  jos jocu petollisesti tunnusta päällens hengen asian, Pah. C. 13:5.
  oman tunnustuxen päälle, hengen asioisa, ei pidä ketän langetettaman, ellei nijtä asian haaroja löytä, cuin tunnustuxen wahwistawat, O. C. 17:36.
Tuomari: ei mahda wircaan astua, ennen cuin hän walansa tehnyt on, O. C. 1:7.
  ei sa panna toisen siansa tuomitzeman, ilman luwata, O. C. 1:9.
  jos hän langetta wäärän tuomion, O. C. 1:12.
  jos hän laimin lyö oikeuden käymisen ajan, O. C. 9.
  cosca hän mahta hyljättää, O. C. 13:1.
  jos hän todistajaxi anotan, O. C. 17:12.
  jos hän tapetan, uhatan, lyödän, eli hänellä annetan häpiällisiä sanoja, Pah. C. 18:8.
  jos händä solwaistan, O. C. 14:7.
Tuomio: pitä perustusten ja lain päälle kijnnitettämän, O. C. 24:3.
  maan tawan päälle cosca kirjoitettua lakia ei löydy, O C: 1:11.
  pitä julkisesti cuulutettaman, O. C. 24:5, 9.
  cuinga se pitä ylöspandaman, O. C. 24:3.
  mingä ajan sisälle se pitä lunastettaman, O. C. 24:7. catzo päätös.
Tuomio kirja: sillä on todenpuoli jos maankirjat turmelduwat, eli catowat, M. C. 4:10.
  sijhen pitä catzelmuxet maan rijdoisa, sisälle wedettämän, O. C. 2:6.
  pitä kihlacunnan tuomarilda Howrättijn lähetettämän, O. C. 2:6.
  nijn myös Lalmannilda, O. C. 3:5. <358> Käminärin oikeuden tuomio-kirjasta, O. C. 5:2.
  nijn myös Raastupa Oikeuden, O. C. 6:6.
Tuomion ricos: cuinga sen edestä sackoa wedetän, O. C. 28:.
Tuomio woipa: cosca ja cuinga itzecukin oikeus on tuomio woipa, O. C. 23:1.
Tuomioistuin: maalla ja caupungisa, O. C. 1: laillisesta tuomioistuimesta cusakin asiasa, O. C. 10: ei mahda yxikän asia, mualla cuin oikiasa tuomio istuimesa ylösotettaman, ehkä rijtaweljet toisesta yhteen sopia tahdois, O. C. 10:11.
Tuomion erhetys: cuinga sen ylitze mahta walitetta, O. C. 25, 21.
Tuomita: mahta oikeus asiasa, cosca laillisesti haastettu wastaja ei tule oikeuteen, O. C. 12:3, 4.
Tuohi: taitan jacamattomasa metzäsä otettaa huonen tarpexi, waan ei myytäwäxi, Rak. C. 10:1. jos otetan toisen metzäsä, Rak. C. 10:5.
Turpeita: cuinga leicattaman pitä jacamattomalda maalda, Rak. C. 10:2.
  jos toisen maalda otetan, Rak. C. 10:5.
Turu: caupungin turulle ja satamoihin, pitä caicki myytäwät calut wietämän, C. C. 4:5.
Tutkita, tutkindo: se pitä tapahtuman jocaisesta warcaudesta erittäin paicallans, Pah. C. 40:2.
  cuinga tiedustettaman pitä sen tykönä joca warcaudesta on epäluulon alla, Pah. C. 52:2.
  ei mahda cucan, itze otetusta wallasta, nijn muodon tiedusta, Pah. C. 52:2.
  pahategosta pitä tutkittaman siellä, cusa se tapahtunut on, O. C. 10:21.
  Ala oikeus lähettä Howrättijn tutkinnons rascaisa pahategon asioisa, O. C. 25:5.
  misä asioisa alaoikeus ainoastans tutki ja Howrätti tuomitze, O. C. 8:2.
Tuulen caatamat: pitä wähittäin pois perattaman, Rak. C. 13:6.
  ja poltto puixi otettaman ennen cuin tuoret puut caatan, Rak. C. 10:8.
Tyhjä walitus: Cuningan käskynhaldian päätöxen ylitze, U. C. 9:4.
  tuomarin päätöxen ylitze cosca rijtaweli on jotain oikeuden käymisesä wastan käändänyt, O. C. 16:2.
Työ: jos jocu sijhen langetetan, N. C. 5:1.
  jos jocu pacotetan sencaldaiseen työhön, josa hengen waara on, Pah. C. 28:4.

Uhcasacko: sen taita tuomari eteenpanna luwattoman wiljellyxen tähden metzäsä, Rak. C. 10:5.
  ja Cuningan käskynhaldia, cosca hän syyn sijhen löytä, U. C. 1:9. Lucu 2:1. Lucu 5:11.
  taita sen eteen panda joca estele itzens todistamasta, O. C. 17:5. <359> cuinga se rangaistan, joca ei woi uhca sackoa maxa, U. C. 10:1.
Ulcokyläinen maan cappale, eli erinäinen maan tilca:.
Ulcomaan mies, wieras: hänen perindö oikeudens, Per. C. 15:2.
  cuinga hän mahta cauppa tehdä, C. C. 5: se cuin hänen huonesens otta ja ei cohta edes anna, C. C. 5:1.
Uloshuuto: cuinga tapahtuman pitä, U. C. 5:4.
Uloskirjoituxet: nijstä todistuxista, cuin oikeuden eteen osotetan, pitä uscottawilda miehildä wahwistetut oleman, O. C. 14:4.
Ulosmittaus: cuinga haettaman pitä, U. C. 2: ulosmittauxesta tuomioitten päälle, U. C. 3.
  welcakirjoitusten, käsikirjoitusten ja hywäin miesten päätösten päälle, U. C. 4.
  cuinga ulosmittaus tapahtuman pitä, U. C. 5.
  mikä sijtä eroitettaman pitä, U. C. 7: ulosmittauxesta wedotuisa asioisa, O. C. 26:2.
Ulostecoja: catzo wero.
Uuden kylän oikeudesta: Rak. C. 19:.
Uudet perustuxet: cuinga ne mahta Cuningan tykönä edes-annettaa ja cusa nijden ylitze tuomitan, O. C. 31:3.

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti