haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri E,F,H
AGRICOLA


Edeshuuto eli Ylöshuuto: jos jocu on estetöinnä pois, cosca hän Ala-oikeudelda edeshuutan, O. C. 12:2.

  jos hän on silloin pois Käminärin-oikeudesta, eli tule walmistamatoinna, O. C. 14:2.
  Ylöshuudon-aica Käminärin-oikeudesa, O. C. 14:2.
  jos Ylöshuuto Raastuwasa laiminlyödän, O. C. 25:12.
  Ylöshuudon-aica Raastupa-oikeudesa Tuckhulmisa, O. C. 25:14.
  samasta ajasta Howrätisä, ja cosca se siellä laiminlyödän, O. C. 27:2, 5.
Ehtollinen: catzo HERran Ehtollinen.
Elatus: cuinga se nautitze, joca kijnni-pannan, Rang. C. 1:3.
  kijnni-pannun welcapään elatuxesta, U. C. 8:13.
  lasten elatuxesta ja ylöscaswattamisesta, cosca awioskäskyn ero tapahtu, N. C. 13:3.
  nijden, cuin salawuoteudesa, huorudesa eli kieltyisä polwisa, synnytetän, Per. C. 8:7.
  lasten elatuxesta, cosca äiti wangeudesa istu, Rang. C. 1:4.
Elicko-tarha Cuningan: luwatoin wiljelemys siellä, Rak. C. 10:5.
  jos hedelmätä-candawaiset puut siellä hacatan, Rak. C. 13:2.
Eläin: jos se löytän toisen pellosa ja nijtusa, Rak. C. 9:1.
  rijdellän, jos se on laillisesti sisälle-otettu, Rak. C. 9:2.
  jos eläin, cuin kijnni-otettu on, poisotetan, Rak. C. 9:4.
  päästetän ehdolla toisen peldoon eli nijttuun, Rak. C. 9:6.
  jos pahanelkinen eli hillimätöin eläin teke wahingota, Rak. C. 9:8.
  eläin eli carja ei pidä toisen laitumesa paimenettaman, Rak. C. 11:1.
  jos toisen eläin lyödän, nijn että se cuole, Rak. C. 22:1.
  jos se ehdolla haawoitetan, Rak. C. 22:2.
  tapaturmasta tapetan, Rak. C. 22:3.
  sijtä, joca palcan edestä paranda eläindä eli suonda iske, Rak. C. 22:4.
  jos eläimellä on tarttuwa tauti, Rak. C. 22:5. <324> jos eläin cuoletta toisen eläimen, Rak. C. 22:7.
  saa wahingo toisen kelwottoman sillan cautta, Rak. C. 25:13.
  jos pahanelkinen eläin haawoitta eli tappa ihmisen, Pah. C. 33:1.
  jos wuorolle pandu eläin tautijn cuole, Rak. C. 12:2.
  jos eläin löytän, Pah. C. 48:3.
  jos se warastetan ulcona kedolla, Pah. C. 43:1.
  cuollen eläimen pitä palcollisen maahan caiwaman eli nylkemän, Rak. C. 22:5.
Ero kihlauxen: catzo kihlaus ja kihlata.
Ero awioskäskysä: cosca se tapahtu, ja cuinga lapset silloin caswatettaman pitä, N. C. 13.
  cosca ero wuotehesta ja leiwästä tapahtu, N. C. 14.
Esi-mies: jos hän tapetan, Pah. C. 15:5.
  lyödän, nimitellän, häristetän eli solwaistan, Pah. C. 15:6, 7.
Esipuhe: ennen awioskäskyä, pitä sisälle-kirjoitettaman, N. C. 8:1.
  jos ne tehdän ulcomaalla, N. C. 8:2, 3.
Esteet: mitkä owat lailliset, O. C. 12:1.
  ne pitä poisolewaiselda perilliseldä osotettaman, Per. C. 15: 4, 5, 6.
  jos Tuomarilla on esteitä, O. C. 1:10.
  jos welca tehdän epäildäwäxi, U. C. 2:5.
  esteistä awioskäskyä wastan, N. C. 7:3.
  Tuomaria wastan, O. C. 13:1.
  jos Tuomari säädyttömästi hyljätän, O. C. 13:2.
  jos estet on laillinen Tuomaria wastan, O. C. 13:3, 4.
  jos Lautamies hyljätän, O. C. 13:4.
  esteistä todistajaa wastan, O. C. 17:7.
  jos Waldacunnan Neuwonandajata tahdotan nosta ilman perustusta, O. C. 30:14.
  eli sen cuin asian Cuningan tykönä edeswetä, O. C. 30:14.
  esteistä perinnösä, Per. C. 14.
  ja ulosmittaus-asioisa, U. C. 2:5.
Etu: welcamiesten ennen toinentoistans, C. C. 17.
Etu-osa: sen jälken-eläwäisen puolison, N. C. 17:1.
  otetan ensin ulos perinnön-jaosa, Per. C. 12:3.
Executioni: catzo ulosmittaus.
Expensit: catzo culutuxet.

Fiscali: catzo asianajaja.
Fältskäri: catzo parandaja.

Haastaa, Haasto: cuinga se ylöspandaman ja annettaman pitä, O. C. 11:1.
  haastosta suusanalla, O. C. 11:2.
  usiambain päälle yhdesä ja samasa asiasa, O. C. 11:3.
  mingä ajan sisällä se mahta wastajalle toimitettaa, O. C. 11: 4, 5.
  cosca ja cuinga wastancutzumus tapahtuman pitä, O. C. 11:6.
  cuinga se pitä wastajalle toimitettaman, O. C. 11:7. <325> cuinga cuollen perilliset haastettaman pitä, O. C. 11:8.
  haastosta julkisen ylöslyömisen cautta, O. C. 11:4.
  haastettaa mahta mies, cosca hän waimonsa ylönanda, N. C. 13:4.
  eli lähte pois hänen tyköns, N. C. 13:6.
  julkisen ylöslyömän cautta cutzutan welcamiehet sisälle, näyttämän oikeudensa welcapään omaisuteen, C. C. 16:1.
  Lalmannin-oikeuteen ei haasteta, O. C. 25:1.
  jos ei haastoa totella, O. C. 12:3.
Haawa: jos jocu haawoitetan caswoon eli caulaan, Pah. C. 34:1.
  jos sormet eli warpat poislyödän, Pah. C. 34:2.
  cuinga liha-haawoista sacotetan, Pah. C. 35:1.
  wähemmistä haawoista, Pah. C. 35:2.
  cuinga lapsi-ikäinen haawoittamisesta sacotetan, Pah. C. 37:1.
  haawoittamisesta tapaturmasta, Pah. C. 38:1.
  cuinga haawat pitä catzeldaman ja holhottaman, Pah. C. 39:1.
  jos haawoitettu cuole, Pah. C. 39:2.
  caikisa haawoittamisen asioisa, maxetan parandajan palcka, este, culutus, ja kiwun ja särkemisen edestä, Pah. C. 39:4.
  jos se haawoitetan joca ei taida itziäns warjella, Pah. C. 12:2.
Haaxi-ricko: catzo laiwamiehet.
Halco-puita: jos toisen metzäsä hacatan, Rak. C. 10:5.
  jos jacamattomasta metzästä myydän, Rak. C. 10:1.
  jos warastetan, Pah. C. 40:5.
Harhaileminen Oikeudenkäymisesä catzo Oikeudenkäyminen.
Haucutella: jos waimo miehensä tykö haucutellan, eli tytär wanhembittens, Pah. C. 22:5.
  jos lapsi-ikäinen haucutellan warastamaan, Pah. C. 41:2.
  jos jocu sano että hän on haucuteldu eli pacotettu andamaan welcakirjoituxen ulos, U. C. 4:3.
Haureuden edesauttamisesta: cuinga se rangaistan, Pah. C. 57.
Hautaminen: mikä etu ja oikeus hautamisen custannuxella on, C. C. 17:4.
  nijden hautamisesta cuin wangeudesa cuolewat, Rang. C. 2:1.
  ja heidän jotca mestatan, Rang. C. 3:7.
  eli nijden cuin äcki-rijdasa toinentoisens tappawat, Pah. C. 24:10.
  hänen, cuin itzens surma, Pah. C. 13.
Hedelmä: catzo puu-tarha.
Hedelmätä candawaiset puut, catzo puu.
Heimolaisuus: cuinga se luetan, N. C. 2:8.
  cohdastans alas- ja ylösastuwasa heimolaisudesa on awioskäsky kieltty, N. C. 2:4.
  misä siwu-heimolaisudesa se kieltty on, N. C. 2:5.
  eli toisesa heimolaisudesa, N. C. 2:6.
  cuinga salawuoteuden tähden <326> heimolaisudesa sackoa wedetän, Pah. C. 59:7, 8, 9.
  mikä heimolaisuus Tuomarin-istuimesta estä, O. C. 13:1.
  ja todistajan todistamasta, O. C. 17:7.
Heinä: catzo rehu.
Heittää: jos kiwi eli cangi heitetän sinne josa ihmisiä edesä on, että jocu saa sijtä cuoleman, Pah. C. 28:1.
  jos sencaldaista sinne heitetän, josa se tapahtua mahta, ja jocu cuitengin sijtä saa cuoleman, Pah. C. 29:2.
  jos kiwi eli tango toisen huoneseen heitetän, Pah. C. 20:6.
Hengi, Hengen-asia: pitä ilman wijwytystä Oikeudes edesannettaman, Rang. C. 1:1.
  ne asiat, jotca hengeä coscewat, pitä Howrätildä tutkittaa sisälle-lähetettämän, O. C. 25:5.
  itzens surmajasta, Pah. C. 13.
  jos jocu taita sen hengen pelasta, cuin itzens hirttänyt on, Pah. C. 13:2.
  Tuomion täyttämisestä hengen asioisa, Rang. C. 3.
Herneitä: jos pellolda warastetan, Pah. C. 40:5.
HERran Ehtollinen: jos jocu juowuxisa eli ripittämätä mene HERran Ehtolliselle, eli sitten cuin hän Papilda on waroitettu sieldä itzens pois pitämän, Pah. C. 3:5.
Hewoinen: sen pitä wierastenholhojan pitämän, Rak. C. 28:4.
  jos kyyti-hewoinen pahasti menetetän, Rak. C. 28:11.
  cuinga suuri paino mahta yhden hewoisen perän pandaman, Rak. C. 28:13.
  hewoisen-caupasa pitä coetus-aica oleman, C. C. 1:4.
  nijstä, cuin hewoisten canssa cauppa tekewät, C. C. 6:4.
  jos hewoinen nautitan lainamata eli wuoromata, Pah. C. 43:3.
  jos kedolla warastetan, Pah. C. 43:1.
Hirsiä: jos myydän jacamattomasta metzästä, Rak. C. 10:1.
  jos muiden tiluxilla hacatan, Rak. C. 10:5.
  jos lampuodi myy ilman luwata, Rak. C. 10:7.
Hirsi-puu: sijhen hirtetän waras, joco se on mies eli waimo, Pah. C. 40:3.
Holli-kyyti, Rak. C. 28:5.
Hospitali: catzo waiwasten-huone.
Houru: catzo mieli-puoli.
Howrätti: mitkä asiat sen tuomittawaxi erinomattain tule, O. C. 8:2.
  cuinga Oikeudenkäymisen-asiat siellä päähän käytetän, O. C. 27.
  sen tuomiota wastan taitan Cuningasta haetta, O. C. 30:1.
  misä asioisa Ala-oikeuxet pitä Howrättijn lähettämän tutkinnons ja tuomions, O. C. 25:5.
  jos Howrätin Tuomionhaldiat laiminlyöwät Oikeudenkäymisen-päiwän, O. C. 9:4.
Humalisto: cuinga istutettaman ja woimasa pidettämän pitä, Rak. C. 7.
  jos sieldä warastetan, Pah. C. 40:5.
Huomen-lahja: pitä ennen wihkimistä luwattaman, N. C. 9:2. <327> pitä miehen osasta ulosotettaman, N. C. 9:3.
  cuinga paljon huomenlahjaxi taitan annettaa, N. C. 9:4.
  jos ei huomenlahja luwattu ole, N. C. 9:7.
  ricotan huoruden cautta, N. C. 13:1.
  sen otta waimon perilliset, cosca mies tappa waimons, Per. C. 6:3.
Huonen-catzelmus: pitä joca colmas wuosi pidettämän, Rak. C. 27:1.
  pidetän ennen cuin talonpoica pois-sijrtä, Rak. C. 27:7.
  cuinga wapanmiehen talonpojan canssa pidetän, Rak. C. 27:8.
  jos ei sijhen tydytä, Rak. C. 27:9. catzo rakennus.
Huonet: pitä talonpojan woimasa pitämän ja rakendaman, Rak. C. 2.
  wähemmällä maalla taita olla wähemmät huonet, Rak. C. 27:3.
  jos isändä jouduis huonettomaxi, M. C. 16:15.
  jos ei sillä jonga tykönä ulosmittaus tapahtu, ole muuta huonetta tygö käytäwätä, U. C. 5:8.
  jos isändä lupa huonen parata, ja ei sitä tee, M. C. 16:12.
  cuinga se caupungisa ylössanottaman pitä, M. C. 16: 13, 14. catzo Yhteiset huonet.
Huonen-wuoro: cosca se maxettaman pitä, M. C. 17:5. sen etu, C. C. 17:5.
  wacuutuxexi sen edestä taita calu pidettää, U. C. 8:11.
  eli maja-mies kijnni pidettää, U. C. 8:12.
  cusa rijdat huone-wuorosta ylösotettaman pitä, O. C. 6:1.
Huoruus: yhdenkertaisesta huorudesta, ensimmäisen kerran, Pah. C. 55:1.
  toisen, colmannen ja neljännen kerran, Pah. C. 55:3.
  sen canssa, cuin kihlattu on, Pah. C. 55:2.
  jos se teke yxikertaisen huoruuden, joca on kärsinyt rangaistuxen salawuoteuden edestä, Pah. C. 55:4.
  cahdenkertaisesta huoruudesta, Pah. C. 56:1.
  huoruuden tähden mahta awioskäsky eroitettaa, N. C. 13:1.
  sacoista yhdenkertaisen huoruuden edestä ottacon se syytöin puoliso asianomaisen oikeuden, Pah. C. 55:6.
  jos nainut mies syytetän naimattomalda waimo-ihmiseldä, yhdenkertaisen huoruuden tähden, Pah. C. 55:1.
Huhtaa polttaa: pellosa, nijtusa ja syöttöhaasa, mahta jocainen polttaa kelwotoinda metzää, Rak. C. 14:1.
  cuinga se ulcona aidasta mahta tapahtua, Rak. C. 14:2.
  wapalla maalla mahta isändä itze huhtaa poltta, Rak. C. 14:4.
  mitä sen pitä waarin-ottaman, joca tahto huhtaa polttaa, Rak. C. 15:1. catzo Yhteys.
Huuto: jos nouse rascaasta ricoxesta, nijn pitä Eri-käräjä pidettämän, O. C. 4:1.
  jos paha sanoma toisesta julistetan, <328> ilkiästä aicomuxesta, Pah. C. 60:4.
  häwäistys-kirjasta, joca coske toisen hywään nimeen ja sanomaan, Pah. C. 60:5.
  se, cuin sanoman on uloslewittänyt ricosasioisa, ei mahda todistaa, O. C. 17:7.
Häwäistys-kirja: jos se kirjoitetan ja julistetan, Pah. C. 60:5.
  sijtä tuomitan siellä, cusa se edesannetan, O. C. 10:23.
Hywät miehet: jos asia on lykätty heildä ratcastawaxi, U. C. 4:15. catzo lascut.

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti