haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri IJ,K
AGRICOLA


Jacaa: joca tahto jacaa kylän jacamattomia tiluxia, etzikön Oikeudelda jacoa, Rak. C. 10:4.

  cosca pääkylän miehet jacawat metzän ja taca-maan, nautitcon myös uusi kylä osans, Rak. C. 19:4.
Jacamatoin: kylän keto ja tiluxet, cuinga nautitan, Rak. C. 10.
  perillisistä, jacamattomasa pesäsä, Per. C 11.
Jahti, Jahti-käskyä: pitä caickein totteleman, Rak. C. 23:2.
  cutca sen edestä wapahdetut owat, Rak. C. 23:2.
  jos jahti-käsky laiminlyödän, Rak. C. 23:3.
Jahti-paica Cuningan: luwattomasta wiljellyxestä siellä, Rak. C. 10:5.
  jos hedelmätä-candawaiset puut siellä hacatan, Rak. C. 13:2.
Jahti-palwelja: pitä pyytämän ulosjuurittaa pojat, sijhen aicaan cuin wahingolliset eläwät poikiwat, Rak. C. 23:6.
  pitä tuleman metzän-culoon, Rak. C. 15:6.
  nijn myös catzella ne puut, cuin yhteyxisä hacatan, Rak. C. 13:4.
Jalca-polcu: catzo tie.
Jerwi: jos toinen syöstän eli lykätän jerween eli wirtaan, Pah. C. 24:7. catzo cala-wesi.
Ilmain jälken, pitä kylä laskettaman, Rak. C. 1:1.
  ellei caicki maan-isännät suostu, ei mahda kylä haiotettaa, joca oikein ilmain jälken laskettu on, Rak. C. 1:4.
Imettäjä: jos hän pane lapsucaisen wiereens wuotellen, Pah. C. 30:2.
Immissioni, eli Anecki: cuinga se welcamiehelle annetan kijndiään omaisuteen, U. C. 5:5.
  Anecki taitan haettaa pantijn, joca kirjallisesti pandu on, U. C. 5:6.
Johto-walkeita: jos ei nijtä ylöspidetä, Pah C. 21:2.
Irtainen calu: taita Maanlain jälken poisannettaa, Per. C. 17:4.
  pitä arwattaman silloin cosca ulosmittaus tapahtu, U. C. 5:3.
  cuinga irtain pantti mahta myytäwäxi käydä, C. C. 10:2.
Irtain luoto: olcon hänen, joca sen maahans kijnnittä, M. C. 12:4.
Isändä: jos tapetan, eli hosutan ja lyödän, Pah. C. 15:1, 2.
  nimitellän, Pah. C. 15:3.
  ylöncatze sanoista eli käytöxistä isändä wastan, Pah. C. 15:4. <329> jos isändä macaa palca-pijcans, Pah. C. 53:4.
Isändäin catzelmus: cuinga se pidetän, M. C. 14:1.
Istundo-cartano: catzo Säteri.
Itzens-surmajasta: Tuomari pitä coetteleman jos hän tahdollans on itzens hucannut, eli jos se pään-heicoudesa tapahtunut on, Pah. C. 13:1.
  cosca sen ruumis mahta teloittajalda metzään wietää, eli muilda ihmisildä haudattaa, Pah. C. 13:1.
  jos ei tietä cuinga se cuollut huckunut on, Pah. C. 13:3.
  jos se cuin itzens hucata tahto, ei saa sijtä cuolemata, Pah. C. 13:4 jos jocu taita hänen hengens pelasta, Pah. C. 13:2.
Julmista sisu-töistä, Pah. C. 12.
Jumalan-palwellus: jos se ylöncatzotan, Pah. C. 3:3.
  ei mahda matca aljetta, ennen cuin Jumalan-palwellus on lopetettu, Pah. C. 3:8.
  jos weitzi wedätän eli miecka paljastetan Jumalan-palwelluxen alla, Pah. C. 18:3.
  nyhki eli lycki toista, toru ja rijtele Jumalan-palwelluxen alla, Pah C. 18:4.
Juonittelemus: Cuningasta eli Waldacunda wastan, Pah. C. 4:1.
  jos tietän että petollisia juonia hanckeisa on, Pah. C. 4:3, 4.
Juopunut: jos se itzens kihla, N. C. 4:7.
  jos jocu tule juowuxisa Kirckoon, Pah. C. 3:4.
  mene juowuxisa HERran Ehtolliselle, Pah. C. 3:5.
Jutut kirjalliset: cuinga ne Oikeudenkäymisen-asioisa pitä walmistettaman, ja rijta-weljillen ulosannettaman, O. C. 22.
Jäsen: jos rambaxi tule, yön ja wuoden sisällä, sitte cuin jocu haawoitettu on, Pah. C. 39:3.
  jos toinen wäkiwallalla kijnni-otetan, ja silmät ulosrewitän eli jäsen häneldä poisleicatan, Pah. C. 12:3.

Kelwotoin, awioskäskyyn, N. C. 13:8.
Kettu, catzo wahingolliset eläwät.
Kieldo: lähtemästä paickacunnasta, U. C. 8:10, 11.
  kiellon alle myytämästä eli hajotettamasta, taita myös kijndiä ja irtain calu pandaa, U. C. 8:6.
  kiellon-ricos, U. C. 1:9 Lucu 8:7.
Kihlata, Kihlaus: cuinga se tapahtuman pitä, N. C. 3:1.
  jos muu kihla cuin oikia naittaja, N. C. 3:3.
  jos naittaja kihla pijan cahdelle, N C. 3:4.
  jos se kihlatan cuin ennen on kihlattu, N. C. 3:5.
  jos mies kihla itzellens caxi, N. C. 3:5.
  eli tietämätäns sen cuin ennen kihlattu on, N C. 3:6.
  sen, jota hän langouden tähden ei saa naida, N. C. 3:6.
  jos jocu juowuxisa itzens kihlaa eli petoxella sijhen wieteldy on, N. C. 4:7.
  on sijhen waadittu, N. C. 4:1.
  eli petetty, N. C. 4:6. <330> jos molemmilla on syy kihlauxen eroon, N. C. 3:7.
  jos mies macaa morsiammens, N. C. 3:9.
  andawat toinentoisellens lahjoja, ja jombicumbi cuole, N. C. 3:8.
  jos nainen maatan awioskäskyn-lupauxella, N. C. 3:10.
  jos mies carcaa morsiamens tykö, jonga hän maannut on, N. C. 3:11.
  jos kihlacumpaneilla on tarttuwainen tauti, N. C. 4:2.
  jos jombicumbi on salawuoteudella rickonut, N. C. 4:3.
  jos kihlacumpanit tahtowat eritä, N. C. 4:4.
  jos wiha nouse heidän wälilläns, N. C. 4:5.
  jos mies lähte itzewaldaisesti morsiamens tykö, N. C. 4:8.
  jos waimo wihkimisen jälken tule sijhen sidotuxi, että toinen ennen kihlausta on hänen maannut, N. C. 13:7.
  kihlacumpanit ei pidä ennen wihkimistä muuttaman itzens yhteen asuman, N. C. 12:3.
  jos jocu itzens kirjallisesti kihla, N. C. 3:2.
  lihallisesta secannuxesta kihlauxesa, Pah. C. 54.
  jos nainut mies macaa toisen maatun morsiamen, Pah. C. 56:2.
  jos kihlattu teke yhdenkertaisen huoruden, Pah. C. 55:2.
  jos morsian wäkisin poiswiedän, Pah. C. 22:3.
  cusa kihlaus-rijta ratcastaman pitä, O. C. 10:8.
Kihlacunda: cuinga kihlacunnan-catzelmus pidetän, M. C. 14:1.
  kihlacunda wetä sackoa salataposta, Pah. C. 27:1.
  jocaitzesa kihlacunnasa pidetän Käräjä, O. C. 2:1.
  kihlacunnan-arcusa kätketän raamatut ja sinetti, O. C. 2:7.
  cuinga kihlacunnan-osa sacoisa jaetan, O. C. 32:3.
  cuinga rijdat kihlacundain wälillä ratcaistan, M. C. 14:5.
Kihlacunnan-Tuomari: cusa ja cosca hänen pitä Käräitä pitämän, O. C. 2:1.
  misä järjestyxesä hän asiat eteens-otta, O. C. 2:3.
  pitä tilin tekemän kihlacunnan osasta sacko-rahoisa, O. C. 2:7.
  ja tuomion ulosandaman, ennen cuin hän Käräjästä lähtä, cosca se anotan, O. C. 24:5.
  pitä neuwoman Lautamiehiä asioista, O. C. 23:2.
  tehkön Lalmannille tiettäwäxi ne asiat, joisa wedottu on, O. C. 25:6.
  pitä Cuningan Käskynhaldialle ilmoittaman, cosca kijndiä omaisus ylöscuulutetan, josta Cruunulle wero lange, O. C. 2:4.
  Kihlacunnan-Tuomarin tuomio-kirjasta, O. C. 2:6.
Kihlacunnan-woudi: catzo Cruunun-woudi.
Kiduttaa, waiwata: ei mahda ketän tunnustuxeen kidutettaa ja waiwattaa, O. C. 17:37.
  jos se tapahtu, Pah. C. 20:8.
Kijnne-kirja: ulosannetan sitte cuin cuulutuxet on tapahtunet, M. C. 4:1, 2. <331> pitä tuomio-kirjan sisälle kirjoitettaman, M. C. 4:2.
  ei anneta ulos, ennen cuin päälle-puhen ylitze tuomittu on, M. C. 5:8.
  jos kijnne-kirja cadotetan, M. C. 4:10.
  sijnä pitä nimitettämän tontin pituus ja leweys caupungisa, M. C. 4:2.
Kijnnipitämisestä, catzo tacawaaricko.
Kimalaiset: jos ne löytän, Rak. C. 21:2.
  jos ne löytän eli hucutellan toisen tiluxilda, Pah. C. 48:4.
  jos mättiäis-patzas warastetan, Pah. C. 43:2.
Kircko: sinnä ja sieldä pitä jocaisella rauha oleman, Pah. C. 18.
  jos jocu siellä lyö, nyhki el lycki toista, rijtele, eli wetä weitzen, paljasta miecan, Pah. C. 18.
  caickein pitä Kirckoa rakendaman ja ylöspitämän, Rak. C. 26:1.
  mikä etu Kircolla on welcans ulossaamiseen edesseisojalda, C. C. 17:8.
  jos jocu lyödän Kircko-aidasa, Pah. C. 18:5.
  Kircko-warcaudesta, Pah. C. 46.
  jos jocu tule juowuxisa Kirckoon, Pah. C. 3:4.
  sorinasta siellä, Pah. C. 3:4.
Kirja: jos toisen kirja awatan, ja mitä sijnä kirjoitettu on uloshajotetan, Pah. C. 8:4.
  Kijnne-kirja, cuinga se annetan maalla ja caupungisa, M. C. 4:1, 2.
  cauppa-kirja pitä Oikeuden edesä näytettämän, M. C. 4:1.
  sen jälken tule se myytty maa tacaisin lunastettawaxi pericundaan, M. C. 5:1.
  ei mahda allekirjoitettaa perindö-lunastajalda, ilman ehdota, M. C. 5:9.
  kirja ja täysiwalda pitä hänellä oleman, joca myy eli pantixi pane toisen miehen maan, M. C. 10:1.
Kirjat, Kirjoitusten-waihetus: cuinga se mahta Cuningan Käskynhaldian tykönä tapahtua, U. C. 2:1.
  Kihlacunnan, Lalmannin, Käminärin- ja Raastupa-oikeudesa nijsä wähemmisä caupungeisa, O. C. 14:1.
  cuinga rijta-weljein kirjoituxet tehtämän pitä, O. C. 14:5.
  kirjoitusten-waihetuxesta Raastupa-oikeudesa, nijsä suuremmisa caupungeisa, O. C. 25:13. Howrätisä, O. C. 27:2, 4.
  sinnä pitä caicki caipaus-kirjat cahdenkertaisesti sisälle-annettaman, O. C. 27:6.
  joca kirjoituxen on käsittänyt, pitä nimens nijden ale paneman, O. C. 15:10.
  sijtä, joca petosta teke, eli wäärinkäyttä toisen kirjoituxet, Pah. C. 8.
  Pää-kirjat pitä Oikeudesa osotettaman, cosca nijn waaditan, O. C. 14:4.
  jos jocu kirjoitta Oikeuden edesä, sitä cuin hän tietä ei toden olewan, O. C. 14:8.
Kirous: Jumalan-palwelluxen alla, istuwan Oikeuden edesä, cocouxisa, ja yhteisillä caduilla, Pah. C. 3:1. <332> jos jocu kiro picaisudesta eli malttamattomudesta, Pah. C. 3:1.
  jos lapsi-ikäinen kiro, Pah. C. 3:2.
  jos jocu wannomiseen ulospuhke Cuningan Käskynhaldian tykönä, U. C. 1:6.
Kylä: cuinga se uudesta raketan, Rak. C. 1:1. autiokylästä, Rak. C. 3.
  kylän jacamattomat tiluxet, cuinga ne nautitan, Rak. 10:1.
Kymmenesten aitta: keneldä se rakettaman pitä, Rak. C. 26:5.
Kyytitziä: jos matcamies hänen syyns cautta tule wijwytetyxi, Rak. C. 28:7.
  jos hän warasta matcamieheldä, Rak. C. 28:12.
  warasta sijtä cuin hänen taltens annettu on, Pah. C. 42:3.
  catzo wierasten holhoja.
Käden lyöminen: pitä tapahtuman ennen cuin kijnne kirja caupungisa, ulosannetan, M. C. 4:2.
Käminärin oikeus: mitkä asiat siellä tuomitan, O. C. 5:1, 2. cosca se on tuomion woipa, O. C. 23:1. cuinga sinne haastetan, O. C. 11:5.
  ylös huudon aica, O. C. 14:2.
Käräjä: cosca ja cusa kihlacunnan käräjä pitä pidettämän, O. C. 2:1.
  cuinga cuulutettaman pitä, O. C. 2:2.
  misä järjestyxesä asiat edes otettaman pitä, O. C. 2:3.
  cosca erikäräjä eli wälikäräjä mahta pidettää, O. C. 4.
  Lalmannin käräjästä, catzo Lalmanni.
Käräjä huonet: pitä joca kihlacunnan rakendaman, Rak. C. 26:4.
  siellä pitä myös wangihuone oleman, Rak. C. 26:4.
Käsi: jos jocu kätens eli kirjoituxens kieldä, U. C. 4:2.
  käsikirjoituxet ja muut raamatut, jos ne wääräxi tehdän, Pah. C. 8:2:3. Catzo kirjoituxia.
Käsikirja: maxettawaxi pandu sillen jolla se on, cuinga se ulosmitatan, U. C. 4:4.
  jos se wääräxi tehdän eli ricki rewitän, Pah. C. 8:3.
  selkiän ja kieldämättömän päälle, pitä ulosmittaus seuraman, U. C. 4:2.
  jos se jätetän toiselle, U. C. 4:5.
  jos jocu kieldä käsikirjans eli kätens, catzo käsi.
Käsityömies: jos hän myy eli pandixi pane sen cuin hänelle tehtäwäxi annetan, C. C. 12: 12.
  teke jotakin petollisexi, C. C. 1:9.
  pane toisen merkin oman työns päälle, C. C 1:11.
  jos hän tahto cauppamiehexi tulla, C. C. 3:4.
  hänellä on etu saada waiwansa palckaa sijtä calusta cuin hänen tykönäns on, C. C. 17:3.
Käskyläiset: jos ne cuin käywät Cuningan wircamiesten eli Oikeuden asioita solwaistan, ja jos he wääryttä tekewät, Pah. C. 18:9. <333> ei saa ulosmittausta tehdä, ilman käskytä, U. C. 1:3.
  ne jotca Cuningan käskynhaldialda pidetän käskyjä, ja asioita toimittamasa, pitä oleman wannotetut, ja jos he welwollisudens laimin lyöwät, U. C. 1:7.
  Jos huonesa palwelewa sala jotain omaisuden ylöskirjoittamisesa, Per. C. 9:7.
  ne jotca oikeuden asioita käywät, taitawat todista sijtä cuin he toimittanet owat, O. C. 17:11.
  jos palcollinen eli muu käskyläinen warasta, näpistele eli jotain tuhla, Pah. C. 42:1.
Käskynhaldia Cuningan: hän mahta caicki ulosmittauxen asiat toimittaa, U. C. 1:1.
  jos hän solwaistan, U. C. 1:5.
  hänen käskyns wircans toimituxis pitä jocaitzen totteleman, U. C. 1:9.
  yxi olcon toisella awullinen U. C. 1:9.
  pitä andaman kirjallisen päätöxen, U, C. 2:6.
  jos hän wijpy laittamasta tuomiota täytetyxi, U. C. 3:3.
  cuinga muutosta hänen päätöxesäns etzittää mahta, U. C. 9 mitkä sacot hänellä tygö langewat. U. C. 10:2.
  taita anda welcapään perän cuulutta U. C. 8:14.
  teke ylituomarille tiettäwäxi cosca tuomio suurein ricosten ylitze täytetty on, Rang. C. 3:5.
  taita kieldää kijndiän ja irtaimen calun myytämästä, U. C. 8:6.
  taita myös kieldää sen jota etzitän pois lähtemästä paickacunnasta, U. C. 8:10, 11.
  hänellä on myös walda watia sitä cuin wastahacoinen on täyttämän welwollisuuttans, U. C. 5:11.
  jos Cuningan käskynhaldia aicomuxesta teke walittawalle wääryttä, U. C. 9:5. O. C. 1:12.
Köyhyys: welcapään, coetelcon tuomari mingä cautta se on tullut, C. C. 16:2.
  sijtä cuin köyhydens tähden ei woi maxa ne rahat, cuin häneldä silloin waaditan, cosca hän hake että Cuningas mahdais Howrätin tuomion ylitzen catzoa, O. C. 30:6.
Köyttä: catzo sitoa.

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti