haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri L,M
AGRICOLA


Lahja: catzo ando.
Lahjat: jos tuomari langetta wäärän tuomion lahjan tähden, O. C. 1:12.

  lahjat langetcon waiwaisille O. C. 1:12.
Lailliset esteet: catzo esteet.
Laina: pitä nijn hywänä tacaisin annettaman, cuin se otettin, C. C. 11:1.
  jos laina kieltän, C. C. 11:2.
  myydän se cuin lainattu on, C. C. 11:4.
  lainasta cuin usiammat yhdesä ottanet owat, U. C. 4:12.
Lain käyttäminen: catzo ylöscuulutus.
Laitta, catzo pilcka.
Laiwa: catzo alus.
Laiwa miehet: purjehtiwaiset: <334> he ottawat ensin palckans sijtä calusta cuin laiwoisa on, ja sitten laiwan wuoron, C. C. 17:5.
  jos purjehtiwaiset exytetän haxi rickoon, Pah. C. 21:2.
  jos wäkiwalda tehdän nijllä, jotca haaxi ricon kärsinet owat, eli jos ne haawoitetan eli pahoin runnellan, Pah. C. 21:3.
  jos tuli sytytetän randaunduneen aloxeen, eli jos sieldä jotakin ryöwätän, Pah. C. 21:4.
Laiwanwuoro: sen etu, C. C. 17:5.
Laki: sen oikian ymmärryxen ja perustuxen, pitä tuomari coetteleman, O. C. 1:11.
  laillinen seisocon, laitoin tacaisin käykön, M. C. 1:1.
  tietoin ja lain päälle pitä tuomio perustettaman, O. C. 24:3.
  Ulcomaan lakia ei mahda sijnä nimitettää, O. C. 24:3.
Lalmanni: Lalmannin käräjästä, O. C. 3.
  jos ei Lalmanni tule käräjään, O. C. 9:1.
  Lalmannin käräjään ei haasteta, O. C. 25:1.
  cuinga Lalmannin alla wedotan, O. C. 25:1.
  Lalmannin catzelmuxesta, M. C. 14:3.
  jos Lalmanni langetta jongun walalle, O. C. 17:31.
  cuinga Lalmannin tuomiota wastan wedotan, O. C. 25:7.
Lampuodi: ei mahda myydä hirsiä, puita ja muuta sencaldaista, Rak. C. 10:7.
  jos hän ilman luwata huhtaa poltta, Rak. C. 14:4.
  jos hän luule lijallista hänellä tapahtunen huonen catzelmuxesa, Rak. C. 27:8.
  jos ei hän rakenna lain jälken, M. C. 16:4.
  cuinga hän mahta talon ylös sanoa, M. C. 16:4.
  jos hän anda toisen nautita talon tiluxia, Rak. C. 8:5.
  mitä hän ei mahda talosta pois wiedä, Rak. C. 27:10.
  jos rakennuxesta jotain puuttu, Rak. C. 27:5.
Lapsen murha: Pah C. 16:.
Lapsen perindö: cuinga orwon holhoja mahta sijtä waarin pitä, Per. C. 22: sen etu ja oikeus C. C. 17:8.
Lapsi: joca cuolluna syndy, ei mahda periä, Per. C. 5. 1.
  maanculkian lapsista, P. C. 7.
  lapsista jotca salawuoteudesa, huorudesa, eli kihlauxesa sijtetän, Per. C. 8: wäkisin otetusta waimosta, Per. C. 8:6.
  ulcomaalla sijtetyistä, Per. C. 15:7.
  cuinga lapset caswatettaman pitä, cosca awioskäskyn ero tapahtu, N. C. 13:3.
  cosca mies ja waimo eroitetan wuotehesta ja leiwästä, Per. C. 15:1.
  syndyneistä sijnä awioskäskysä joca eroitetan, N. C. 5:3.
  Jos lapset tappawat wanhembans, Pah. C. 14:1.
  lyöwät eli nimittelewät heitä, Pah. C. 14:2, 3.
  jos äiti maca lapsens cuolliaxi, Pah. C. 30:2.
  jos lapselda jotacuta petoxella pois otetan, Pah. C. 42: 4. <335> tulewat sen oikeuden ala cuin heidän isäns, O. C. 10:1.
  jos lapsi nijn curitetan että se cuole, catzo curitta.
Lapsiikäinen: wallanalainen: sixi luetan se joca ei ole täyttänyt 21. ajastaica, Per. C. 19:1.
  nijn myös pijca, P. C. 19:2.
  jos wallanalainen ymmärtä, että holhoja ei hywin edes seiso hänen omaisuttans, P. C. 23:1.
  lapsiikäisen canssa ei mahda cauppa eli waihetusta päätettä, M. C. 4:7.
  cuinga orwoin holhoja mahta wallan alaisen kijndiän omaisuden myydä, M. C. 4:8.
  jos lapsiikäinen on perindö-lunastaja, M. C. 6:4.
  jos lapsiikäinen muutta rajakiwet, M. C. 13:2.
  tappa jongun, eli teke muun pahantegon, Pah. C. 31:1.
  cuinga hän sacotetan haawan ja wirhen edestä, Pah. C. 37:1.
  jos haucutellan warastaman, Pah. C. 41:2.
  jos häneldä jotain petollisesti otetan, Pah. C. 42:4.
  jos hän warasta, Pah. C. 50:1.
  jos nainen maatan joca ei ole täyttänyt 12. ajastaica, Per. C. 22:1.
Lascut: Cruunun, jos wääräxi tehdän, Pah. C. 8:2.
  pitkät lugunlascut taita tuomari anda hywildä miehildä selitettää, O. C. 24, 2.
Lautamies: cusa nijn cutzutan, O. C. 1:1.
  pitä aicaisin käräjään tuleman, O. C. 2:3.
  joca ylinnä laudasa istu, hänellä olcon yxi awain kihlacunnan arckuun, O. C. 2:7.
  Lautamies sacotetan cosca hän ei tule käräjään, O. C. 9:2.
  jos jocu kihlacunnan eli Lalmannin lautamiehistä hyljätän, O. C. 13:4.
  cosca seitzemän laudasa istu, silloin on Oikeus tuomion woipa, O. C. 23:1.
  jos lautamiehet eroittawat itzens kihlacunnan tuomarista eli Lalmannista, O. C. 23:2.
  lautamiehet saawat colmannexen kihlacunnan osasta sackorahoista, ja puolen oikeuden yxinomista, O. C. 32:3.
Leskimies, leskiwaimo: pitä lastensa perindö osan erittämän, N. C. 12:1.
  ei mahda toiseen naimiseen mennä, ennen cuin mies puolen wuotta ja waimo wuoden leskenä ollut on, N. C. 12:3.
  Leskiwaimo wallitcon itzens ja omaisudens, Per. C. 19:3.
  taita omaisudens canssa taata, C. C. 10:10.
  taita myös kijnni pandaa oman welansa tähden, U. C. 8:5.
  jos leski on pacotettu eroittaman osansa miehen osasta, O. C. 10:2.
Luu: jos se lyömästä särjetän, Pah. C. 34:3.
Luckari: on jahdista wapa, Rak. C. 23:2.
Luihca: catzo porata.
Lunasta, lunastus: jolla suurembi osa on istundo eli Säteri cartanosa, mahta ne <336> muut sijtä uloslunastaa, Per. C. 12:7.
  pandixi pannun maan lunastuxesta, M. C. 9:3.
  cuinga irtain pantti mahta lunastettaa, C. C. 10:2.
Luotus eli lautta; jos ei se ylöspidetä, Rak. C. 25:14.
Luwattomasta wiljellyxestä: pellosa ja nijtusa, Rak. C. 8: jacamattomasa eli toisen metzäsä ja maasa, Rak. C. 10: 1, 5. yhteisyxisä, Rak. C. 16:1, 3.
  Cuningan jahti paicoisa eli elickö tarhasa, Rak. C. 10:5.
  luwattomasta wiljellyxestä Cruunun maalla, tuomitcon kihlacunnan oikeus, O. C. 10:16.
  sijtä tuomitze se oikeus josa maa maca, O. C. 10:14.
  cuinga näisä tiloisa walitettaman pitä ala oikeuden päätöxen ylitze, O. C. 25:5. catzo metzä.
Luwattomat sanat: catzo solwaista.
Lykätä, nyhkiä, ja tuuppia: jos jocu lycki eli nyhki toista, Pah. C. 35:4.
  tuuppi eli lyö toista nijn että hän maahan lange ja saa cuoleman, Pah. C. 28:2.
  nyhki eli lycki toista kircosa, Pah. C. 18:4.
Lypsä: jos jocu lypsä toisen lehmän, lamban eli wuohen, Pah. C. 43:4.
Lyömä, jos jäsen poicki lyödän, Pah. C. 34. 1.
  jos toista cohden lyödän ja toinen saa haawan eli pois hackauxen, Pah. C. 34:5.
  jos jocu tule haawoitetuxi käsiwarteen eli reiteen, Pah. C. 35:1.
Lähdendö päiwä: maan lain jälken, M. C. 16:5.
  Caupungin lain, M. C. 16: 10.
  ennen lähdendö päiwä, ei mahda talonpoica eläimiä eli rehua talosta pois wiedä, Rak. C. 27:10.
Läkäri: catzo parandaja.
Läxiäis lahja: cuinga annetan, N. C. 16:1.
  cuinga ja cosca se tacaisin tuodan, N. C. 16:2, 3.
  sen etu ja oikeus C. C. 17:2.
Löytä, löytycalu: cuinga se pitä cuulutettaman, Pah. C. 48:1, 3, 4.
  jos ei se cuuluteta, Pah. C. 48:5.
Löytämisestä: ja löytöcalusta, Pah. C. 48.

Maa: jos se cahdella myydän, M. C. 4:4.
  sijtä jolla on walda myydä, waihetta eli toisen maata pandixi panna, M. C. 10: jos se wäkiwallalla otetan sildä, jonga kädesä se on, M. C. 18: rijta maasta ratcastan siellä, cusa maa on, O. C. 10:14.
  ei mahda tacawaarickoon pandaa, ennen cuin maan isändä cuultu on, M, C. 10:2.
Maancauppa: cuinga sen edestä sacotetan, C. C. 6.
  sijtä wedotan kihlacunnan oikeudesta Howrättijn, O. C. 25:3.
Maanculkia: hänen ja hänen lastens perinnöstä, Per. C. 7.
  sencaldainen ei kelpa todistajaxi, O. C. 17:7.
Maanherra: catzo Käskynhaldia.
Maan isändä: cuinga hän mahta nautita jacamattomia tiluxia, Rak. C. 10:1.
  jos hän tahto sisälle otta jotain cuin jacamatoin on, Rak. C. 10:4.
  hänellä on etu rakennuxijn hänen perustuxensa päälle, C. C. 17:6.
Maantapa: sen jälken mahta tuomari itzens ojeta cosca kirjoitettua Lakia ei löydy, O. C. 1:11.
Maanrijta: jos kylänmiesten wälille syndy, M. C. 11:7. Lucu 14:2.
  tuomitan sildä oikeudelda josa maa maca, O. C. 10:14.
  jos maan rijta nouse Porwarin wälillä ja Pääkylän, O. C. 10:19.
Maantie: catzo tie,.
Majamies: hänen omaisudens mahta wuoron tähden pidätettää, M. C. 17:5. U. C. 8:11.
  jos hän muutta calunsa pois, U. C. 8:12.
  taitan ulossanottaa, jos ei wuoro maxeta, M. C. 16:14.
  turmele huonet, M. C. 16:12.
  cusa majamiestä haetan elatuxen ja huonen wuoron welasta, O. C. 10:5.
Marckinasta: C. C. 7.
  cusa rijta ratcastan caupasta marckinalla, O. C. 10:5.
Masto puuta: ei mahda Cruunun maalla hacattaa, Rak. C. 10:3.
  perindö maalla pitä se Cruunulle tarittaman, Rak. C. 10:3.
Matcusta, matcamies: jos jocu mene ilman luwata pois oikeudesta, O. C. 19.
  jos jocu hacka, eli ricki murta matca miehen ajocalut, Pah. C. 21:7.
  cuinga matcamies mahta wierasten holhojalda edes autettaa, Rak. C. 28:3, 4.
  matca ei mahda aljettaa Pyhäpäiwänä, ennen cuin Jumalan palwelus on lopetettu, Pah. C. 3:8.
  jos wenhe eli hewoinen silloin wuorotan, Pah. C. 3:8.
Maxo: pitä määrättynä päiwänä tapahtuman, C. C. 9:2.
  jos ei päiwä sijhen määrätty ole, C. C. 9:4. U. C. 4:9.
  misä paicasa maxo tapahtuman pitä, U C. 4:10.
Mercki: jos käsityömies pane toisen merkin työns päälle, C. C. 1:11.
  jos pannan toisen merkin päälle, Pah. C: 49:3.
  yhteiset merkit jos ne cukistetan, Pah. C. 21:9.
Meri-oikeuden asiat: tuomitan Raastupa oikeudelta, O. C. 6:1.
  nijsä wedotan kihlacunnan oikeudesta Howrättijn, O. C. 25:3.
  mingä ajan sisälle weto siellä seurattaman pitä, O. C. 25:9.
Meriwijtat, osottajat: jos ylösotetan meren curilda, eli petolliset wijtat ylöspannan, <338> purjehtiwaisia exyttää, Pah. C. 27:2.
Mestarmanni: catzo teloittaja.
Metelin nostamisesta ja capinasta, Pah. C. 6.
Metzä: cuinga jacamatoin metzä nautitan, Rak. C. 10:1.
  luwattomasta wiljellyxestä toisen metzäsä, Rak C. 10:5 nijstä metzistä jotca wuorten töiden ala tulewat, Rak. C. 10:9.
  luwattomasta wiljellyxestä nijsä metzisä, jotca canpungein ymbärillä owat, Rak. C. 10:10.
  cuinga alaoikeuden päätöxen ylitze näisä asioisa, walitettaman pitä, O. C. 25:5.
  metzän warjelluxexi taitan uhca sacko eteen pandaa Rak. C. 10:5.
  catzo luwatoin wiljellys.
Metzänculo: Rak. C. 15: O. C. 25:5.
Metzän eläwä: jos cotona elätetän ja ei kijnni pidetä, waan wahingoittawat ihmisiä, Pah. C. 33:3.
  jos ne toisen eläimille wahingoo tekewät, Rak. C. 22:8.
  catzo wahingolliset eläwät.
Miecka, eli weitzi: jos paljastetan ja wedetän kircosa eli siellä cusa oikeutta pidetän, Pah. C. 18:3.
  jos miecka lainatan tappoon, Pah. C. 24:4.
Mielipuoli eli houru: pitä holhojan alla seisoman, Pah. C. 19:4.
  jos hän jongun tappa, Pah. C. 32:1.
  jos häneldä jotacuta wieckaudella pois otetan, Pah. C. 42:4.
  hän ei mahda cauppaa päättää, M. C. 4:7.
  jos jocu lihallista secannusta pitä hourun waimo-ihmisen canssa, Pah. C. 22:1.
Miehen hengen sacko: cuinga suuri se ou, Pah. C. 26:1.
Mies: nainut on waimon edeswastaja, N. C. 9:1.
  waimon omaisuus ei mahda seisoa sen welan edestä, cuin mies ennen awioskäskyä tehnyt on, N. C. 11:2.
  ei mahda myydä waimonsa kijndiätä omaisuutta, ilman hänen suosiotans, N. C. 11:1.
  jos hän lyö waimoans, Pah. C. 36:1.
  jos mies wetä jotain salaisesti pois waimoldans, Pah. C. 51:1.
  pitä seisoman holhojan alla sixi cuin hän on täyttänyt 21 ajastaica, Per. C. 19:1: ei saa myös ennen awiosskäskyyn itzens andaa, N. C. 1:6.
  jos hän waimons ylönandaa, N. C. 13:4.
  jos hän on eroon syypä, N. C. 14:1.
Mitta ja waaga: pitä oleman yhdencaldainen waldacunnasa, C. C. 8:1.
  sijtä, joca mitan ja waagan wääräxi teke, pitä sen cuin wääräxi tehty on, ja teke sillä wääryttä, C. C. 8:.
Murha: cuinga murhaja rangaistan, Pah. C. 12: <339> murhapoltosta, Pah. C. 11: lapsenmurhasta, Pah. C. 16.
Mustanema: cuinga nijden edestä sacotetan, Pah. C. 35:2.
Muuttaa majaa: catzo sijrtä.
Myckä waimo ihminen: jos hän maatan, Pah. C: 53:4.
Mylly, myllynpaicka: joilla sijnä osa on, Rak. C. 20:1.
  cosca uusi mylly rakettaman pitä, mahta se käräjäsä tiettäwäxi tehtä, Rak. C. 20:4.
  jos käytäitä otetan werottomaan myllyyn, Rak. C. 20:5.
  jos myllyt owat raketut ylembänä ja alembana wirrasa, Rak. C. 20:6.
  cosca sulcu lautta awattaman pitä, ja että saha myllystä nijn muodon waari pidetän, ettei lastut täytä wirtaa, Rak. C. 20:6.
  jos yxi tahto raketa myllyä ja ei toinen, Rak. C. 20:1.
Mynti: jos se leikellän, wääräxi tehdän eli ulos caupatan, Pah. C. 7: mingä myndin eli rahalugun jälken sacot luetan, O. C. 32:1.
Myrcky: jos jocu sillä murhatan, Pah. C. 17:1.
  jos jotakin myrkytetän, eli myrckyä walmistetan sillä wahingota tehtä, Pah. C. 17:2.
  jos portto ulosaja sikiäns, Pah. C. 16:3, 4.
  ei mahda myrckyä myytää muille cuin uscottawille, Pah. C. 17:4.
Myydä: Myyjä: jos maa eli huone cahdelle myydän, M. C. 4:4.
  jos cahdelle yhtä myydän, C. C. 1:5.
  jos calu myydän josa wirhe on, C. C. 1:4.
  myyjä on wacuutettu edustans sijnä maasa cnin myyty on, sijhen asti cuin laillinen seisomus päälle tule, M. C. 11:2.
  se cuin maalda myytäwäxi sisälle tuodan, pitä caupungin turulle ja satamoihin wietämän, C. C. 4:5.
  sijtä, joca toisen maan myydä taita, M. C. 10.
  mies ei mahda myydä waimonsa kijndiätä omaisutta, ilman hänen suosiotans, N. C. 11:1.
Myöhän tulla: Käminärin oikeuteen, O. C. 14:2.
  Raastupa oikeuteen, O. C. 25:12.
  Howrättijn, O. C. 27:2.
Myötä andaminen: catzo Läxiäis lahja.

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti