haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri N,O,P
AGRICOLA


Naaburi: Kellä naaburin oikeus on, M. C. 7:2, 5.

  cosca hän mahta myydyn huonen lunasta, M. C. 7:1.
  jos huone eli tontti on naaburilda pois lohwastu, M. C. 7:3.
  jos naaburit rijtelewät paremmasta oikeudesta, M. C. 7:6.
  joca naaburins saran sisälleotta, Rak. C. 8:3.
  cuinga naaburit kyläsä mahtawat nautita jacamattomia tiluxia, Rak. C. 10: mingä ajan sisälle naaburi mahta lunasta pantixi pannun huonen, M. C. 9:3.
  naaburin oikeudesta caupungisa <340> tuomitze Raastupa oikeus, O. C. 6:3.
  nijn myös waiwasta ja rasituxesta cuin naaburi toiselda kärsimän pitä, O. C. 10:20.
Naimatoin: jos naimatoinda maatan, Pah. C. 53:1.
  jos nainut hänen maca: Pah. C. 55:1.
  sildä cuin kihlattu on, Pah C. 54:2.
Naimisen oikeus: on miehellä ja waimolla wihkimisen jälken, N. C. 10:1.
  cuinga se maan oikeuden jälken nautitan, N. C. 10:2, 3.
  caupuugin oikeuden jälken, N. C. 10:5.
  cuinga se perindö jaosa ulosotetan, Per. C. 12:3.
  nautitze myös se joca tuomion cautta on awiowaimoxi luettu, N. C. 10:7.
  ricotan puolison tapon cautta, Per. C. 6:3.
  huoruden cautta, N. C. 13:1.
  jos mies tuomiota wastan estä itzens wiheldä, N. C. 10:7.
Nainut mies eli waimo: jos se kihla itzens toisen canssa, Pah. C. 9:2.
  anda wihkiä itzens, Pah. C. 9:1.
  teke huorin naimattoman canssa: Pah. C. 55:1.
  sen canssa cuin kihlattu on, Pah. C. 55:2.
  toisen puolison canssa, Pah. C. 56:1.
  toisen maatun morsiamen canssa, Pah. C. 56:2.
Naittaja: cuca on, N. C. 1:2, 3. rijdat sijtä, N. C. 1:4.
  pitä kihlauxisa läsnä oleman, N. C. 3:1.
  jos hän kihla pijan cahdelle, N. C. 3:4.
  pitä tygösanottaman, ennen cuin awioskäsky wihkimisellä täytetän, N. C. 7:1.
  taita pijan puolesta tehdä esipuhen, N. C. 8:1.
  jos hän estä naimisen, N. C. 6:4.
  eli wihkimisen, N. C. 7:1.
Naurismaa: jos siellä warastetan, Pah. C. 40:5.
Nautindo ylimuistoinen: cusa se kelpa ja cuinga se osotetan, M. C. 15.
Nawetto: catzo pihatto.
Neitzyt: catzo pijca.
Näpisteleminen: cuiuga sen edestä sacotetan, Pah. C. 47:1.
Neuwot: salaiset Cuningan ja waldacunnan, jos ne ilmoitetan, Pah. C. 4:5.
Nimi: jos jocu petollisesti käyttä Cuningan nime, eli Cuningan käskynhaldian, eli myös Oikeuden, Pah. C. 8:1.
  ulospyhki, tygöpane, eli muutta toisen nimen eli sinetin, Pah C. 8:3.
  jos jocu kieldä kätens ja käsikirjoituxens, U. C. 4:2.
Nimitys mies: pitä kelwottoman tien ja sillan ylitze candaman, Rak. C. 25:15.
  nijn myös sen päälle, joca ei ole humalisto istuttanut, ja jos nimitys mies sen laimin lyö, Rak. C. 7:2.
  pitä metzän culon tygö tuleman, Rak. C. 15:6.
  nijn myös huonen catzelmusta pitämän, perindö ja Cruunun maalla, Rak. C. 27:1.
Nijni: catzo tuohi.
Nijttu: pitä perattaman ja ruocottaman, Rak. C. 6:1.
  cosca sen pitä suljetun oleman, Rak. C. 5:4.
  cuinga cauwan se pitä oleman suljettuna, Rak. C. 5:5, 6.
  jos se on metzittynyt, eli sioilda ylös caiwettu, Rak. C. 27:4.
  jos sen ylitze tehdän culcutie eli jalcapolcu, Rak. C. 25:9.
  jos talonpoica eli hänen wäkens siellä wahingoitetan, Pah C. 20:13.
Noituminen: sijtä, joca edesäns pitä noitumista, ennustuxia, lucuparannuxia, eli muita taicauxia, Pah. C. 2:1:2.
Nosta, eli tygönsä otta: cuinga se mahta nostettaa wedotuisa asioisa, joca ulosmitattu on, U. C. 3:5.
  eli se cuin tacawaarickoon pandu on, U. C. 8:4.
  jos se cuin woittanut on, ei tahdo nostaa sitä cuin ulosannettu on, eli ei taida tacausta panna, O. C. 26:7.
Nuckeroitzeminen: cosca ja cuinga se pitä Oikeuden päätöxen ylitze selitettämän, O. C. 16:1, 3, 4.
Nuotta: catzo calawesi.
Nurja kilpi: jos se waldacunda wastan cannetan, Pah C. 4:1. catzo petos waldacunda wastan.

Ojat: cuinga ne pandaman pitä, Rak. C. 4:2.
  walda ja tulwa ojat, Rak. C. 6:2.
  cuinga paljon uutta oja joca wuosi pitä caiwettaman, Rak. C. 6:2.
  cuinga sackoa wedetän kelmottoman ojan edestä, Rak. C. 27:4.
Oikeuden käyminen: ehkä cusa se aljetan pitä caicki perustuxet cohta edesannettaman, O. C. 14:3.
  jos wastajan sääty oikeuden käymisen alla muutetan, O. C. 10:13.
  erhetyxistä oikeuden käymisesä, O. C. 27:8. Lucu 25: 21.
  jos oikeuden käymisen hetki tuomarilda laimin lyödän, O. C. 9.
  oikeuden käymisen rauha, Pah. C 18. ja sen culutuxesta, O. C. 21:.
Olkia: catzo rehua.
Omaisus: catzo maa, huone, ja calu.
Orpanat: ei mahda otta toinen toistans awioxi, ellei Cuningas sijhen lupaa anna, N. C. 2:3.
  jos orpana maatan, Pah. C. 58:1.
Orwonholhoja: cuca oleman pitä, Per. C. 20:1, 2, 3.
  sijtä cuin orwonholhojan wallan alla seisoman pitä, Per. C. 19: cuca ei mahda olla orwon holhoja, Per. C. 20:8.
  esteistä sijtä, Per. C. 21:1.
  Orwon holhojain welwollisuus Per. C. 22: pitä tilin ja lascun tekemän, Per. C. 23: jos hän tule pacotetuxi myymään wallan alaisen <342> kijndiätä omaisutta, M. C. 4:8.
  jos hän maca pijan joca hänen warjelluxens alla on, Pah. C. 53:6.
  jos hän warasta wallanalaisen canssa, Pah. C 41:2.
  cusa holhojan päälle cannettaman pitä, O. C. 10:4.
Osa: perinnön jaosa pitä arpa heitettämän jocaisen osasta jos ei caicki waldiat ole, Per. C. 12:4.
  welielle on walda ottaa osans ensisti ulos, Per. C. 12:5.
Osallisus: pahategoisa, Pah. C. 61: jos usiammat yhdesä rijdasa owat osalliset, O. C. 10:7.
Osotus Kirja: wissin miehen päälle, jos ei se maxeta, U. C. 4:6.
Osto: on laillinen saando, M. C. 1:1.
  pitä kirjallisesti tapahtuman todistajain canssa, M. C. 1:2.
  ei mahda lapsiikäisen canssa päätettää, M. C. 4:7.
  ei saa tyhjäxi tehtää eli toiseen cauppaan muutettaa, M. C. 5:5.
  cauppa kijndiästä omaisudesta pitä julkisesti cuulutettaman, M. C. 4:1.
  ja tapahtuman ilman waatimusta eli petosta, C. C. 1:1.
  ei mahda jotain ostettaa toisen miehen waimolda, lapselda, eli palcollisilda, C. C. 1:8.
  jos jocu secoitta itzens toisen cauppaan, C. C. 1:6.
  jos warastettu calu ostetan, eli sildä josta epäluulo on, Pah. C 49:1.
  jos jocu tieten osta toisen calun, C. C. 12:12.
  jos caupasta rijta syndy ostajan ja myyjän wälillä, O. C. 10:5.
  cauppa ricko wuoromisen määrän, M. C. 16:15 cauppamiehen kiriat, cuinga nijllä on todenpuoli, O. C. 17:2.
  Petos ostosa ja caupasa, catzo pettä.
Otta eli jällens otta: cuinga mahta omans, Pah. C. 52:1.
Ottamisen walda ensisti: kellä se on perinnösä, Per. C. 12:5.

Paatti, catzo wenhet.
Pahantekiät: pitä kijnni otettaman ja wangiuteen pandaman, Rang. C 1:2.
  jos jocu nijtä sala ja huonesans pitä, Pah. C. 61:4.
Pahattegot: pitä oikeudesa edesannettaman, Rang. C. 1:1.
  ja tuomittaman siellä cusa ne tehdyt owat, O. C. 10. 21.
  nijstä jotca owat tehnet usiammat ricoxet, O. C. 10: 21.
  pahategoista caupungin maalla, O. C 10:19.
  jos jocu käske toista pahantecoon, Pah. C. 61:1.
  osallisudesta pahategoisa, Pah. C. 61:.
Pahennus catzo sorina.
Paimendaminen: sijhen pitä waimowäke pidettämän, Rak. C. 11:2.
  jos paimen pois cadotta eläimen, Rak. C. 11:3. <343> jos he metzänculon wallallens päästäwät, Rak. C. 15:3.
Palcka: sijtä taita puoli käydä welan maxoxi, U. C. 7:2.
Palcollinen: cosca ja cuinga se pestätän, C. C. 14:1.
  cosca sen pitä palweluxeens menemän, C. C. 14:4.
  ja cosca ylössanottaman pitä C. C. 14:10.
  pitä maahancaiwaman cuollen eläimen ja sen nylkemän, Rak. C. 22:5.
  jos se tappa lyö eli nimittele isändäns, Pah. C. 15: jos se tapetan tapaturmasta, Pah. C. 30:4.
  canda walkiata ulcohuoneseen, Rak. C. 24:3.
  mingä oikeuden alle se tule, O. C. 10:1.
  jos se näpistele eli warasta, Pah. C. 42:1.
Palon apu: sijtä pitä kihlacunnan miesten wälillä yhdistys tehtämän, Rak. C. 24: 6.
  cuinga ja keldä se annettaman pitä, Rak. C. 24:4, 5, 6.
Panetella: catzo walehdella.
Pantti: on laillinen saando, M. C. 1:1.
  jos maa pantixi pannan ja maxon päiwä on määrätty, M. C. 9. 1.
  jos ei päiwä määrätty ole, nijn pitä welcapäälle tiettäwäxi tehtämän, jos pantti laillisesti käytetän, M. C. 9:1.
  pantti taitan cuulutettaa ja arwattaa, ja mingä ajan sisällä se mahta lunastettaa, M. C. 9:3.
  jos maa eli huonet usiammalle pandixi pannan, M. C. 9:5.
  pandixi pandu calu ei mahda pahettaa, M. C. 9:8.
  cuinga irtain pantti mahta ylöscuulutettaa, arwattaa, lunastettaa eli myytää, C. C. 10:2.
  jos pantille wahingo tule, C. C. 10:4.
  jos petollinen pantti ulospannan, C. C. 10:5.
  jos pantti tuhlatan eli hajotetan, C. C. 10:7.
  jos jocu itze jotakin panttaa, U. C. 1:4.
  kijndiä pantti taita laillisesti käytettää, eli aneki sijhen haettaa, U. C. 5:5. 6.
  cuinga perilliset mahtawat pandixi pannun maan lunasta, M. C. 9.
Pappi: ja Pappila: jos Pappi wihki ne jotca ei mahda awioskäskyä raketa, N. C. 2:12.
  jos se wihki, joca ei ole Pappi, N. C. 2:12.
  jos Pappi wihki ennen cuin cuulutettu on laillisesti, N. C. 7:2.
  eli ennen cuin perinnön eroitus laillisesti tapahtunut on, N. C. 12:1.
  cuinga Papin lapset periwät, Per. C. 2:1.
  nijden naimisen oikeudesta jotca Pappein säädystä owat, N. C. 10:4.
  heidän testamentistäns, Per. C. 17:5.
  Pappilan rakennuxesta, Rak. C. 26:2.
  Kihlacunnan oikeuden tuomiota wastan huonen catzelmuxesa Pappilasa, on wetominen <344> myödenannettu, O. C. 25:1.
  Pappi on jahtikäskystä wapa, Rak. C. 23:2.
  ja kirkon nijn myös käräjä huonetten rakennuxesta, Rak. C. 26:4.
  caupungisa pitä Papille huone rakettaman, Rak. C. 26:3.
  omaisuden ylöskirjoituxesta Papin huonesa, Per. C. 9:1.
Parandaja: pitä caupungisa haawat catzeleman Pah. C. 39:1.
  parandajan palcka pitä caikisa haawoittamisen asioisa maxettaman, Pah. C. 39:4.
  parandajan palcalla ja läkityxillä, mikä etu on, C. C. 17:4.
Parannus: perindö maan ei mahda poisannettaa, Per. C. 17:1.
  sen pitä perinnön lunastaja ostajalle maxaman, M. C. 5:11.
Parta: jos toinen parrasta wedetän, Pah. C. 35:4.
Peldo: pitä hywin ruocottaman ja sonnittaman, Rak. C. 6:1.
  pitä uudesta ylösotettaman, cusa sijhen tila on, Rak. C. 27:4.
  cosca peldo pitä aidattuna oleman, Rak. C. 5:4.
  pitä suljettuna oleman, sixi cuin se corjatuxi tule, Rak. C. 5:5.
  jos sen ylitze tehdän culcutie eli jalan polcu, Rak. C. 25:9.
  jos peldoaset wäkiwallalla turmellan, Pah. C. 20:13.
  warcaudesta pellolda, Pah. C. 43:1.
Peniculman patzat eli kiwet: jos ne cukistetan, Pah. C. 21:9.
Perata ja ylös otta: pitä talonpoica pelloxi ja nijtuxi nijn paljon cuin ruocottaa ja wiljeldä taitan, Rak. C. 6:1.
  cuinga jacamattomat tiluxet mahta ylösotettaa, Rak. C. 10:4.
  jos ei uutta peldoa ole tehty eli jos nijttu on metzittynyt, cuinga sijtä sacotetan, Rak. C. 27:4.
  cuinga autiokylä ylösotettaman pitä, Rak. C. 3:.
Perindö: pitä eroitettaman ennen cuin leskimies eli leskiwaimo mene toiseen naimiseen: N. C. 12:1.
  rijdasta perinnön eroituxesa, N. C. 12:2. catzo Pappi ja wihkiä.
  Perindö: jälken wapamiehen ja talonpojan, Per. C. 2:1. jälken Papin ja Porwarin, Per. C. 2:1.
  ei mahda jaetta ennen cuin welca maxettu on, Per. C. 10:1.
  Perinnöstä lapsen jälken cuin sanotan cuolluna syndynen, waan sitten coetellan eläwänä syndynexi, Per. C. 5:1.
  nijden jälken cuin huorudesa eli salawuoteudesa synnytetyt owat, Per. C. 8:8.
  ei mahda otetta sen jälken jonga jocu ehdollans tappanut on, Per. C. 6:1, 2, 3. jos se salatan, Per. C. 9:7.
  Cuinga perindö jaettaman pitä, Per. C. 12: ottacon se cuin on lähimmäinen suculainen, Per. C. 14.
  perindö rijdat ratcastan siellä <345> cusa se cuollut on asunut, O. C. 10:2.
  pannan taldeen sijhen asti cuin se poisolewainen perillinen cotia tule, Per. C. 15:5.
  perindö jaco kirjat pitä caikilda perillisildä alle kirjoitettaman, Per. C. 12:11.
  ei mahda se perindötäns itze hallita joca ei ole täyttänyt yxicolmattakymmendä ajastaica, Per. C. 19:1.
  catzo rindaperindö, selkä perindö, siwuperindö ja lapsi.
Perindö lunastus: kellä sijhen oikeus on, M. C. 6: cuinga pericundaan tacaisin lunastettaa mahta, M. C. 5: pericundaan ostettu maa taita myös lunastettaa, M. C. 5:3.
  jos estettä tehdän lunastus oikeutta wastan, M. C. 5:11.
  jos pericundaan ostettu maa testamentin cautta pois annetan, Per. C. 17:3.
  Perindö lunastamisen rijdat caupungisa, pitä Raastupa oikeudelda ratcastaman, O. C. 6:3.
  cosca perindö lunastaja mahta lunasta pandixi pannun maan, M. C. 9:7, 9.
Perindö maa: mikä se on, M. C. 2:1.
  ei pidä sijtä toisin säättämän, cuin Laki woi, Per. C. 17:1.
  sen omaisuden pitä se maa eli muu irtain calu joca sen siaan pannan, Per. C. 17:2. M. C. 2:1.
  se taitan huomenlahjaxi annettaa, N. C. 9:4.
  sijnä ei ole cummallacan awiopuolisolla naimisen oikeutta, N. C. 10:2.
  se parannus cuin sen päälle tehty on ei mahda pois annetta, Per. C. 17:1.
  Cuinga se taitan wiljelemisexi ja nautitsemisexi annettaa, N. C. 16:1. M. C. 8:1.
  Ei mahda waihetettaa huonetta wastan caupungisa, M. C. 3:1.
Perillinen: cosca ei tietä cuca toisen jälken elänyt on, Per. C. 4:1.
  jos perilliset tappawat toinen toisens, Per. C. 6:6.
  perillinen taita lunasta pantixi pannun maan, M. C. 9:9.
  cuinga perilliset yhdesä olewat jacamattomasa omaisudesa, Per. C. 11:1.
  jos he istuttawat itzens omaisuden päälle ilman ylöskirjoitusta, Per. C. 9:6.
  jos hän on ulcomaalla, eli waldacunnasa caucana asuwa, nijn pitä tuomarin perinnöstä hänelle tietä andaman, Per. C. 15:4.
  misä oikeudesa perilliset mahtawat itzens tehdä perinnöstä wieraxi, O. C. 10:2.
  mihen lähimmäinen perillinen suostu, sen päälle ei mahda sitte caucaisemmat mitän puhua, Per. C. 18:4.
Perinnötöin: cuinga se tehdän joca wastoin wanhembans ja naittajans tahtoa anda itzens naimiseen, N. C. 6:1, 2, 3.
Perindötalonpoica, talo, maa: perindömaa on pantina colmen wuoden weron edestä, M. C. 17:3.
  jos ulos sugusta myydän, M. C. 4:5. <346> cuinga perindötalonpoica mahta metzäns nautita, Rak. C. 10:8 huonen catzelmuxesta perindömaan päälle, Rak. C. 27:1.
  perindömaan jaosta ja wähennyxestä, M. C. 4:9.
  mastopuu perindömaalla, pitä Cruunulle tarittaman, Rak. C. 10:3.
  perindötalonpoica mahta maanrijdasa itze otta asiansa ajajan, O. C. 15:5.
  mitä waarinotettaman pitä, cosca perindömaa ylöscuulutetan, josta Cruunu weron otta, O. C. 2:4.
Perustuxet: catzo todistuxet.
Pesti: catzo wuoro.
Pettä: petos welcamiestä wastan, C. C. 16:4. petollisella pantilla, C. C. 10:5. Caupasa, C. C. 1:4. Caupanyhteydesä, C. C 15:4.
  jos waimo wietellän kihlauxeen, N. C. 4:6.
  jos jocu pettä itzellens calua eli raha wäärällä nimellä ja kirjoituxella, Pah. C. 8:1.
  wäärän myntin ulos caupitzemisella, Pah. C. 7:2.
  jos jocu calu petollisexi tehdän C. C 1:9.
  jos se calu myydän, josa sitten wirhe löyty, C. C. 1:4.
  wäärästä wagasta ja mitasta, C. C. 8:2.
  jos toisen nimi eli kirjoitus, eli oikeuden tuomiokirja, eli Cruunun lascut wääräxi tehdän, Pah. C. 8:2, 3.
Petos waldacundaa wastan: cuinga se rangaistan, Pah. C. 4.
  sijtä tuomitze Howrätti, O. C. 8:2.
Pilcka, ja häwäistys: sijtä, joca laitta ja pilcka Jumalata, hänen pyhä sanans ja Sacramentejä, Pah. C. 1:1.
  eli teke nijden canssa pilamista, Pah. C. 1:2.
  rascasta Jumalan pilcasta tuomitze Howrätti, O. C. 8:2.
Pijlikirja: sen etu ja oikeus, C. C. 17:7.
Pihatto: pitä talonpojalda rakettaman, Rak. C. 2:1.
  se luetan colmen wuoden rakennuxexi, Rak. C. 27:3.
Pijca: seisocon holhojan wallan alla, Per. C. 19:2. taita tehdä testamentiä, Per. C. 16:2. pitä naittajalda anottaman, N. C. 1:1. catzo lapsiikäinen.
Pitäjän tupa: pitä caikilda pitäjän miehildä rakettaman, Rak. C. 26:1.
  siellä pitä myös tutkittaman jos äiti tapaturmasta on lapsen cuolliaxi maannut, Pah. C. 30:2.
Pois luopuminen: oikiasta opista, Per. C. 7:4. Pah. C. 1:3.
Poismennä: catzo matcusta ja matcamies.
Porata: se cuin luihca ja pora tiellä eli cadulla, Pah. C. 21:8.
Pormästari ja Raadi: jos he laimin lyöwät Raastupa päiwän, O. C. 9:3.
  epäcunniasta heitä wastan, O. C. 14:7.
  cuinga he mahtawat ulosmittauxen tehdä tuomion päälle, joca on saanut laillisen woiman, U. C. 1:3. catzo Raastupa oikeus.
Porwari: se cuin ei ole Porwari, ei saa käsityönwirca harjoitta, <347> eikä pitä awoinda puodia, C. C. 4:2.
  ei mahda olla cahdesa caupungisa yhtähawa, C. C. 3:3.
  eikä salaisella caupalla olla wieraille caupamiehille awullinen, C. C. 5:4.
  jos hän tiloitta itzens asuman maalla, N. C. 10:6.
  pitä kyytin ylös pitämän, Rak. C. 28:5.
Porwarioikeus: cuinga se mahta woitetta, L C. 3:1. cuinga se ylös sanotan, C. C. 3:5.
  Porwari oikeuden kirja, annetan Porwarille, C. C. 3:1.
Puhdista itzens warcaudesta: cuinga tehtämän pitä, Pah C. 49:2.
Puhdistus wala: cosca se päälle pandaman pitä, O. C. 17:30. päiwästä sijhen, O. C. 17:31.
Puodit, eli Rihcama cammiot: ei mahda Sunnundaina ja Juhlapäiwinä awattaman myymisen tähden, Pah. C. 3:8. ei mahda kengän muu pitä cuin Porwari, C. C. 4:2. ja käsityöhuoneita, C. C. 4:3.
Puosmanni: jos hän lyö eli solwaise ruotutalonpoicans, Pah. C. 15:8. pitä metzän culoon tuleman, Rak. C. 15:4.
Purje laita: cuinga lewiä se oleman pitä, Rak. C. 20:3. jos se täytetän eli tukitan, Pah. C. 21:2.
Purjehtiwaiset: catzo laiwamiehet.
Puu: hedelmätä candawaiset puut, mitkä ne owat, ja cuinga nijden tähden sacotetan, Rak. C. 13:1, 2.
  jos ne seisowat pellon eli nijtun esteexi, Rak. C. 13:4.
  cuinga ja cosca toisia istutettaman pitä, Rak. C. 13:5.
  cosca puu caatan, pitä ladwa ja oxat pois otettaman, Rak. C. 13:6.
  jos hedelmätä candawaiset puut huhdan polttamisen cautta wahingoitetan, Rak. C. 14:1. eli metzänculon cautta, Rak. C. 15:2.
  jos puita caatan, jotca suuriju rakennuxijn kelpawat, nijsä metzisä cuin wuorten töiden ala tulewat, Rak. C. 10:9.
  jos jocu turmele toisen hedelmiä candawaisia puita, eli nijtä cuin caunistuxexi istutetut owat, Pah. C. 20:11.
Puutarha: jos sieldä otetan hedelmitä wäkiwallalla, ja silloin tappelus nouse, Pah. C. 20:10. jos sieldä warastetan hedelmitä, Pah. C. 40:5.
Pyhäpäiwä: catzo Sabbathi.
Pyssy: jos se ladattuna jätetän luckimattomaan huoneseen, Pah. C. 29:6.
  jos se lauwastan coettelemata, eli lugunpitämättömästi pois pannan, ja wahingo sen cautta tapahtu, Pah. C. 28:1.
Pystyaita: jos se mahan rewitän eli turmellan, Pah. C. 20:12.
Päiwätyö: cuinga se ricosasioisa luetan, Rang. C. 5:1. yhteisisä rakennuxisa, Rak. C. 26:6.
Pääasia: mikä sitä seura tuomitan samasa oikeudesa, O. C. 10:12.
  pääasian canssa pitä yhtähywin päälle pidettämän, ehkä rijtacumpani nuckeroitzemisens selittä sitä päätöstä wastan joca <348> hänen wastoinkäändens ylitze langennut on, O. C. 16:4.
  Pääasiasta pitä myös se oikeuden jäsenistä luulonsa sanoman, joca on ollut erimielinen, rijtaweljen wastoin käännöstä, O. C. 23:5.
Päällecanda, Päällecandaja: cuinga oikeuden edesä päällecannettaman pitä, O. C. 14: muutamisa asioisa ei mahda muu cuin asianomainen päällecanda, Pah. C. 35:6.
  Pahategon päälle mahta se canda jonga Cuningan puolesta canda tule, Rang. C. 1:1.
  jos päällecandajalla on puolet todistuxet, olcon wiatoin syyttämisen edestä, Pah. C. 60:3.
  jos päällecandaja ei tule ensimmäiseen käräjään, O. C. 12:2.
  jos hän ei anna caipauskirjans sisälle Howrättijn määrätyllä päiwällä cosca sinne wedottu on, O. C 27:1.
  eli cosca Howrättijn haastettu on, O. C. 27:5.
  Päällecandajan pitä candeens laillisesti täyttämän, O. C. 17:33.
Päällepuhe: catzo canne:.
Pääkylä: mikä nijn cutzutan, Rak. C. 19:1.
Päämies: cosca hän cuole, nijn tehkön toimitusmies tilin, C. C. 18:8.
  asianajaja pitä oikeudelle tiettäwäxi tekemän, cosca pää-mies oikeuden käymisen alla cuole, O. C. 15:8.
Päätös: ei cuuluteta julkisesti, waan annetan ulos, nijsä asioisa, jotca ei ole haastetut eli wedotut, O. C. 24:6.
  mingä ajan sisälle päätös pitä lunastettaman, O. C: 24:7.
  Cuningan käskynhaldian päätöxestä, U. C. 2:6. cuinga muutos sijnä haettaman pitä, U. C. 9:1. catzo tuomio.
Pääwelca: sen päälle ei pidä mitän luettaman, ennen cuin caswo maxettu on, C. C. 9:5.
  cuinga caswo pääwelan tygö pannan, C. C. 9:7.
  kymmenes osa pääwelasta ricotan, cosca caswo otetan, caswon pälle, C. C. 9:6.
Pöki: catzo puu.
Pöweli: catzo teloittaja.

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti