haku Historian äärelle kartta
uutta hakemisto

Edellinen * Sisällys * Seuraava

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Registeri R,S
AGRICOLA


Raadimies: catzo Pormestari.
Raastupa oikeus: pitä joca wijcko pidettämän, O. C. 6:1.

  cutca asiat erinomattain pitä Raastupa oikeudelda ratcastaman, O. C. 6:1, 2.
  siellä pitä sisällekirjoitus, ylöscuulutus ja laisa käyttäminen tapahtuman, O. C. 6:3.
  jos ylöshuudosta siellä pois ollan, O. C. 25:12. catzo Pormästari.
Rahat: jos yhteisiä rahoja hucatan, Pah. C. 45:2.
  jos welcapää sano itzens rahatoinna olewan, U. C. 5:1: jos se cuin sackoa maxaman pitä, on rahatoin, Rang. C. 5:1.
  päällepuhe perindö maan lunastamisesa ei kelpa ilman rahata, M. C. 5:8.
  pannan myydyn perindö maan siaan, Per. C. 17:2.
  jos jocu pettä itzellens raha eli calua petollisella nimellä eli kirjoituxilla, Pah. C. 8:1.
Rajat ja kiwipykit: ne pitä <349> wijden kiwen canssa pandaman, M. C. 12:1.
  mingä caltaiset ne oleman pitä, M C. 12:1.
  wijsikiwisen pykin tykönä pitä yxi ulcomacaja oleman, ja sen jälken johdattajat eli osottajat, M. C. 12:2.
  jos ei rajoja eli kiwipykejä löydy, nijn uscottacon muut merkit, M. C. 12:3.
  jos ei eroituxia löydy kyläin wälillä, nijn olcon jocaitzella osans sijnä, M. C. 12:6.
  cuinga usein kylän miesten pitä raja juoxuns ylöskäymän, M. C. 12:7.
  cuinga se rangaistaman pitä joca rajoja lijcutta eli ylös repi, M. C. 13.
  tontin ja culcutien rajoista, M:C. 13:1.
Raippa witza: cuinga rangaistus nijllä luetan, Rang. C. 5:.
Rakennus: mikä colmen wuoden rakennuxexi luetan, Rak C. 27:3.
  Kircon rakennuxesta, Rak. C. 26:1.
  Pappilan rakennus, Rak. C. 26:2.
  käräjähuonen rakennus, Rak. C. 26:4.
  rakennuxesta wierasten holhojan talosa, Rak. C. 28:2.
  jos puutet on talonpojan rakennuxesa, Rak. C. 27:5.
  jos toisen rakennus wäkisin mahan rewitän, Pah. C. 20:12.
Rakennus caupungisa: pitä sillen tarittaman jonga peruxen päälle se rakettu on, M. C. 4:6.
  sencaltaiseen rakennuxeen on maan isännällä etu, C. C. 17:6.
Rakennuxen puutos: cuinga sen edestä sacotetan, Rak. C. 27:2. sen oikeudesta ja edusta, C. C. 17:6.
  misä tuomioistuimesa sijtä tuomitan, O C. 10:14.
Rangaistus: cuinga se rangaistaman pitä, joca ei woi sackoa maxa, Rang. C. 5:.
Rasitus: jos ulos tecoja eli muuta rasitusta pannan Cuningan alamaisten päälle, Pah. C. 44:1.
Rauha: kircon ja oikeuden käymisen rauhasta, Pah. C. 18: waimowäen rauhasta, Pah. C. 22.
  yhteisestä maa ja tie rauhasta, Pah. C. 21: cotorauhasta, Pah. C. 20:.
Rauha raha: annetan ennen cuin kijnne kirja caupungisa, M. C. 4:2.
Rehu: eläinden ei mahda ennen lähdendö päiwä talosta pois wietä, Rak. C. 27:10. jos se warastetan, Pah. C. 43:1.
Resolutioni: catzo päätös.
Ricos: cotorauhan ricos, Pah. C. 20:10.
  rauhan ricos, Pah. C. 18:2.
  wangeuden ricos, Pah. C. 19:1.
  Sabbatin ricos, Pah. C. 3:7.
  Cuningan walan ricos, Pah. C. 23: heimolaisuden rickominen, Pah. C. 59:8, 9.
  kiellon ricos, U. C: 9. lucu 8:7.
Ricosasiat: catzo pahateco ja asia.
Ricos asioisa, walituxesta: catzo walitus.
Riddare catzelmus: se haetan Cuningan tykönä, M. C. 14:3.
  mingä ajan sisällä se pitä anottaman ja mitä silloin täytettämän pitä. O. C. 25:10. <350> cutca sen toimittaman pitä, O. C. 25:10.
Rijhi: pitä rakettaman cusa metzä on, Rak. C. 2:1.
Rijta, rijdeldäwä: se cuin rij datoin on, ei mahda rijdeldäwän tähden ylöspidetyxi tulla, U. C. 2. 5.
  cuinga se rijdatoin mahta rijdeldäwästä eroitettaa lascuisa O. C. 24:2.
  jos rijdeldäwä on hywäin miesten ale lykätty, U. C. 4:15.
  jos usiammat owat yhdesä rijdasa osalliset, O. C. 10:7.
  cosca se asia sisälle haastettaman pitä jonga Cuningan käskynhaldia rijtaisexi löytänyt on, U. C. 2:5.
Rijtaweljet, rijtacumpanit: taitawat lykätä rijtansa hywäin miesten alla, U. C. 4:15.
  jos he wälikäräjästä suostuwat, O. C. 4:2.
  jos he ilman luwata pois oikeudesta lähtewät, O. C. 19:1.
  sillä on todenpuoli jolla on parhat todistajat, O. C. 17:20.
  rijta weljet mahtawat tuomarin cautta edespanna kysymyxiä todistajalle, O. C. 17:21.
  sijtä, joca tule rijtaweljesten oikeuden käymisen alla sisälle, ja tahto asiasa puhua, O. C. 18:.
Rindaperindö: Per. C. 1:1. Lucu 2:12.
Ruoca: catzo elatus.
Ruotu talon poica: jos lyödän eli solwaistan hänen Soltatildans, Pah. C. 15:8.
Ruotzin mies: jos cuolle ja jättä perillisiä ulcomaalle, Per. C. 15:1, 2.
  jos tappa Ruotzin miehen ulcomaalla, O. C. 10:22.
Rusthållari: jos lyödän Ryyttärildäns, Pah:C. 15:8.
Ruumis: sillä kärsi se rangaistusta joca ei woi sackoa maxa, Rang. C. 5:1.
  cuinga Ruumin rangaistus luetan, Rang. C. 5: nijden ruumisten catzelmuxesta, cuin tapetan, Pah. C. 28:6.
Ryyttäri: jos hän lyö eli nimittele Rusthållarians, Pah. C. 15:8.
  pitä metzänculon tygö tuleman, Rak. C. 15:4.
Ryöwydestä: Pah. C. 20:9.
  jos jocu lyö itzens ryöwämän maalla eli wedellä, Pah. C. 21:1.
  jos jocu ryöwä tulipalosa eli weden hädäsä, Pah. C. 21:5.

Saannot lailliset: mitkä ne owat, M. C. 1:1.
Sabbati, Pyhä päiwä: sijtä joca silloin jongun ricoxen teke, Pah. C. 3:6.
  jos työtä tehdän nijllä päiwillä, Pah. C. 3:7.
  silloin ei pidä cauppa tehtämän eli matcustettaman, Pah: C. 3:8.
  jos aica lange Pyhäpäiwän päälle sisälle andaa cannekirjan, O. C. 25:23.
  cuinga liki Juhlia taitan tuomioita ulosannettaa, O. C. 24:9.
Sacot: nijllä on wähin oikeus C. C. 17:16. Pah. C. 34:1.
  ne sacot cuin Cuningan käskyn haldia päälle pane on hänen yxinomans, U. C. 10:2.
  cuinga se rangaistan, joca rijtaasioisa ei woi uhca sackoa maxa, U. C. 10:1.
  eli sackoa, Rang C. 5: <351> cuinga sacot luettaman ja jaettaman pitä, O. C. 32: joca käräjän lopulla pitä ylöspano kirja sackoin eli rangaistus rahain päälle, Cruunun Woudilla annettaman, että hän ne mahta uloskiscoa, O. C. 2:7.
Saha mylly: catzo mylly.
Sairaus: catzo tauti.
Salaisesta cotowiemästä: Pah. C. 51:.
Salata: warcautta, Pah C. 41. 3. pahantekiän Pah. C. 61:4.
  jos jotacuta perinnön jaosa salatan, Per. C. 9:7.
Salatappo: Pah. C. 27:.
Salawuoteus: jos naimatoin mies macaa naimattoman waimoihmisen, Pah. C. 53:13 jos myckä waimoihminen maatan, eli palcka pijca isännäldäns, Pah. C. 33:4.
  jos houru waimoihminen eli lapsiikäinen maatan, Pah. C. 22:1.
  jos pijca maatan holhojaldans, Pah. C. 53:6.
  secannuxesta kihlauxesa ja awioskäskyn lupauxen alla, Pah. C. 54.
  lihallisesta secannuxesta orpanain canssa, Pah. C. 58: muisa kieltyisä polwisa, Pah. C. 59: sijtä cuin on salawuoteutta pitänyt usiammain canssa, Pah. C. 53:7.
  jos usiambi lapsi on sijtetty yhden naisen canssa, Pah. C. 53:8.
  cusa salawuoteudesta tuomittaman pitä, O. C. 10:9.
Sanansaattaja: jos jocu alamainen andaa itzens pidettää sanan saattajana wieralda Herraudelda, eli on wieralle sanansaattajalle awullinen, Pah. C. 4:7.
Sanoma: catzo huuto.
Sarca: jos leicatan eli nijtetän toisen sarasta, Rak. C. 8:1.
  jos jocu wäkiwallalla ajetan toisen saralle omastans, Pah. C. 20:13.
Satimet eläwiä wasten: pitä cuulutettaman, Pah. C. 29:4.
Sauna: pitä muista huoneista erinäns rakettaman, Rak. C. 2:1. jos jocu siellä warasta, Pah. C. 42:4. jos kylpewä tapetan, Pah. C. 12:2.
  Saunan edestä ei anneta palon apua Rak. C. 24:4.
Secoitettu: jos myydän puhtan edestä, C. C. 1:9.
Secannus järjettömäin luondocappalden canssa: sen rangaistuxesta, Pah. C. 10:1.
  aicomuxesta sencandaiseen cauhistuxeen, Pah. C. 10:2.
Selitys: selittä: Cuningan käskynhaldian tykönä, U. C. 2:1. Howrätisä, U. C. 9:2. O. C. 16:2. O. C. 27:8.
  tuomari mahta tuomionsa selittä, U. C. 3:2. O. C. 24:10, 11.
Selkä perindö: Per. C. 1:1. Per. C. 3:.
Sica: cuinga siat mahta terho metzään päästettää, Rak. C 12.
  jos siat yhdestä metzästä toiseen juoxewat, Rak. C. 12:3.
  cosca siat pitä rengastetut oleman, Rak. C. 11:4.
Sijrtä: jos jocu peräti sijrtä ulcomaalle, Per. C. 15:7.
  jos Porwari eli wapatoin mies muutta maja caupungista maalle, N. C. 10:6. <352> jos jocu tahto sijrtä kylän jacamattomalle maalle, Rak. C. 2:5.
  cosca lampuodin sijrtämän pitä, M. C. 16:5. Rak. C. 27:10. catzo lampuodi ja lähdendö päiwä.
Silda: se tule caikilda rakettawaxi, Rak. C. 25:8.
  cuinga lewiän sen oleman pitä, Rak. C. 25:2.
  jos puutos sijnä löyty, Rak. C. 25:10.
  ja wahingo sen cautta tapahtu, Rak. C. 25:13.
  hänen rangaistuxestans joca ei tule sillan rakennuxeen. Rak. C. 25:11.
  jos silda pala, eli wedenpaisumus sen pois wie, Rak. C. 25:14.
  jos jocu sillan purca eli turmele, Pah. C. 21:9.
Sildawoudi: perän catzo että siat rengastetan, Rak. C. 11:4.
  pitä päälle candaman cosca tie eli silda on kelwotoin, Rak. C. 25:15.
Sisällekirjoitus: anda edun pantixi pandusa maasa, nijden edella jotca caupan eli waihetuxen cautta sitten tahtowat sitä omista, M. C. 9:2.
  sisällekirjoitus usiammain edestä yhdesä ja samasa kihlacunnan käräjäsä eli yhtenä Raastupa päiwänä, anda caikille yhden oikeuden, C. C. 17:11.
  ei anna etuoikeutta, sitten cuin welantekiä cuollut, eli hänen köyhydens caikille tiettäwä on, C. C. 17:12.
  eikä myös muuhun cuin kijndiään omaisuteen, C. C. 17:12. O. C. 7:1.
  cuinga sisälle kirjoitus anottaman pitä, O. C. 7:1.
  ne edesotetan käräjän alusa, O. C. 2:3.
  ja pitä uudistettaman ennen cuin kymmenen wuotta edesculunet owat, O. C. 7:2.
Sisälle otta: jos maan isändä tahto jotakin cuin jacamatoin on, Rak. C. 10:4.
  jos jocu tahto canda toisen päälle sisälle ottoin tähden, Rak. C. 10:6.
Sitoa eli köyttää: ei pidä ketän joca ei ole syyhyn woitettu, Pah. C. 20:7.
Siwuperindö: Per. C. 3.
Soimu: oikeuden edesä, Pah. C. 60:1, 2.
  jos jocu soimatan petoxen edestä waldacundaa wastan, Pah. C. 4:4.
  cuca oikeus mahta tuomita soimusta oikeuden edesä, O. C. 10:24. 14:4.
  jos naimatoin waimoihminen syyttä nainetta miestä että hän on hänen maannut, Pah. C. 55:1.
Soimusanat: cuinga nijden edestä sacotetan, Pah. C. 60:6. isändä wastan, Pah. C. 15:3. ja esimiestä, Pah. C. 15:7.
Soltati: jos hän solwaise ruotu-talonpoicans, Pah. C. 15:8.
  pitä metzän culoon tuleman Rak. C. 15:4.
Solwaista: jos Cuningan käskynhaldia solwaistan, U. C. 1:5. eli rijtaweli hänen edesäns, U. C. 1:6.
  jos jocu solwaise rijtaweljens oikeuden edesä, O. C. 14:7.
  jos tuomari solwaistan, O. C. 14:7. <353> jos häpiällisesti puhutan Cuningasta eli Waldacunnan neuwonandaita wastan, Pah. C. 5.
  jos jocu solwaistan nijden Cuningan wircamiesten edesä, josa ei ole tuomioistuinda, O. C. 10:25.
Sorina ja pahennusta: jos kircosa tehdän, Pah. C. 3:4. teillä ja cadulla, Pah. C. 21:8.
Sormi: jos se pois hacatan, Pah. C. 34:2.
Sowindo: sillä on sama oikeus cuin käsikirjoituxella, U. C. 4:14.
  pitä oikeudelle ilmoitettaman, jos se tapahtu sitten cuin haastettu on, O. C. 20:1. jos se tule rijtaisexi, O. C. 20:5.
  jos rijtaweljet sopiwat ennen cuin asia tule Cuningan tygö, O. C: 30:15.
Sucu: lähimmänen suculainen on naittaja, N. C. 1:3.
  misä sucu polwisa awioskäsky kielty on, N. C. 2:1, 2.
  cuinga sucu luetan, Per. C. 1:2.
  cosca tuomarin suculaisus estä hänen tuomitzemasta, O. C. 13:1.
  ja cosca sucu sulke jongun todistamasta, O. C. 17:7.
Sucurutzaudesta: ja lihallisesta secannuxesta muisa kieltyisä polwisa, Pah. C. 59.
Sulcu: catzo mylly.
Suostuminen: miehen ja waimon, pitä naimisen kijnnittämän, N. C. 1:5.
  naittajan suosio waditan naimiseen, N. C. 6:.
Surmaminen: jos jocu itzens surma, Pah. C. 13:1.
  jos hän on tahtonut itzens hucata, Pah. C: 13:4.
  jos portto sikiäns surma, Pah. C. 16:3.
  jos jocu surma toisen myrkyllä, Pah. C. 17:1.
Susi: catzo wahingolliset eläwät.
Suden rita ja wercko: cuinga ja keildä pitä pidettämän, Rak. C. 23:2, 4.
Säteri eli istundo cartano: jos ei muu cuin yxi perinnöxi lange, Per C. 12:6.
  jos usiammat sijnä osa saawat, ja se ei taida hywin jaettaa, Per. C. 12:7.
  on wapa Pappilan rakennuxesta, Rak. C. 26:2.
  nijn myös käräjä huonen rakennuxesta, Rak. C. 26:4.

  Edellinen * Sisällys * Seuraava

Agricolaverkon vintti