Agricola-portaalin sopimus 2022

YHTEISTYÖSOPIMUS AGRICOLA SUOMEN HUMANISTIVERKKO -PORTAALIN TOIMINNASTA

1. Sopimusosapuolet

Helsingin yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Turun yliopisto humanistinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos

Oulun yliopisto, Oulun yliopisto historiatieteet

Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, poliittinen historia

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomen Historiallinen Seura

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksessa sovitaan Agricola Suomen humanistiverkko -portaalihankkeen (myöhemmin ’portaali’) toiminnasta.

Portaali on humanistisia tieteitä yleistajuistava verkkojulkaisu- ja palvelukokonaisuus, joka toimii tieteenaloja kokoavana ja yhteistoimintaa synnyttävänä foorumina.

Portaalin osoite on: https://agricolaverkko.fi/

Portaalin vastuulla on myös valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen koordinaatio ja tietohuolto. Verkko-opetusta toteutetaan sopimusosapuolten perustoimintana sekä yhteisellä erillisrahoituksella.

Sopimuksella uudistetaan Agricola-Suomen historiaverkon, myöhemmin Agricola- Suomen humanistiverkon ja Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen, myöhemmin Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen sopimukset ja kumppanuudet. Sopimukseen on sulautettu näiden kahden hankkeen vanhat sopimukset.

3. Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

4. Portaalin johtoryhmä

Portaalihanketta johtaa johtoryhmä, joka valitsee puheenjohtajan. Kukin sopimusosapuoli valitsee edustajan ja varaedustajan johtoryhmään, jolla on hankkeessa ylin päätäntävalta. Johtoryhmään voi kuulua myös muita humanistisen alan toimijoita, jotka johtoryhmä hyväksyy sopimusosapuoliksi. Sopimusosapuolten edustajat ovat äänivaltaisia jäseniä johtoryhmässä. Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään neljän sopimusosapuolen edustaja on kokouksessa paikalla. Johtoryhmä vastaa:

  1. Osahankkeiden toimeenpanosta vuosittaisen budjetin rajoissa
  2. Kurssien hyväksymisestä valtakunnalliseen opetustarjontaan
  3. Toimituskunnan ja portaalin päätoimittajan valinnasta
  4. Käytettävissä olevan rahoituksen jakamisesta ja perusteista

Portaalin kokoukset pyritään järjestämään vuorotellen eri laitoksilla ja verkkokokouksina, vähintään kerran vuodessa, jolloin kokouksen järjestelyvastuu on koordinaattorin avulla kokouspaikkakunnan laitoksella. Mikäli hanke ei ole budjetoinut matkakustannuksiin varoja, kustantaa kukin sopimusosapuoli itse matkakulunsa hankkeen kokouksiin.

5. Portaalin taloushallinto

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (myöhemmin ’Turun yliopisto’) toimii hankkeen koordinaatioyliopistona ja vastaa portaalin koordinoinnista, taloushallinnosta ja tietohuollosta.

5. Yhteistyön kuvaus

Portaalin toiminta jakautuu portaalin verkko-opetuksen organisointiin sekä julkaisu- ja palvelutoimintaan.

Verkko-opetusta rakennetaan yhteistyössä siten, että opetuksesta käytännössä huolehtivat johtoryhmän tai sopimusosapuolten perustamat tuotantotiimit, joiden laatimista kursseista johtoryhmä hyväksyy valtakunnalliseen opetustarjontaansa tulevan opetuksen. Sopimusosapuolten omaan opetukseensa valmistamia verkkokursseja otetaan yhteiseen tarjontaan kunkin sopimusosapuolen oman harkinnan mukaan. Johtoryhmä esittää opetuksen yliopistojen laitosten ja tiedekuntien hyväksyttäviksi normaalin hallintomenettelyn mukaisesti.

Portaalin toimitustyöhön perustettu toimituskunta johtaa julkaisu- ja palvelutoimintaa. Toimituskuntaan valitaan kustakin sopimusosapuolesta vähintään yksi edustaja. Portaalin päätoimittaja vastaa portaalin sisällöstä. Johtoryhmä valitsee toimituskunnan ja portaalin päätoimittajan.

6. Portaalin rahoitus

Portaalin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja apurahoilla. Jäsenmaksun suuruuden päättää portaalin johtoryhmä yksimielisesti. Turun yliopisto laskuttaa portaalin jäsenmaksun muilta sopimusosapuolilta. Laskutuskausi on yksi kalenterivuosi.

Turun yliopisto laskuttaa sopimusosapuolia osallistumisesta verkko- opetustarjonnassa oleville kursseille. Laskutusperusteena on kullekin kurssille hyväksytysti ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrä. Hinnoittelu on kurssikohtainen. Laskutuskausi on yksi kalenterivuosi. Lasku lähetetään viimeistään laskutuskautta seuraavan tammikuun aikana. Jos laskun summa on alle 100 €, laskulle lisätään pienlaskutuslisä 15 €.

7. Sopimusosapuolten oikeudet

Sopimus oikeuttaa sen osapuolia käyttämään täysimääräisesti kaikkia Agricola- portaalin palveluja, julkaisuja ja verkko-opetusta. Sopimus oikeuttaa sopimusosapuolet ottamaan omiin opetusohjelmiinsa kaikki hankkeen piirissä toteutetut verkkokurssit, sekä osallistumaan kurssien tuotantoon portaalin rahoituksella.

8. Sopimusosapuolten velvollisuudet

Sopimusosapuolet pyrkivät ottamaan verkkokursseja oman tarpeensa mukaan opetusohjelmiinsa ja ottamaan ne pitkäjänteisesti huomioon opetuksessaan ja budjeteissaan sekä kehittämään omaa osallistumistaan verkkokurssien tuotantoon ja käyttöön.

Sopimusosapuolet pyrkivät tiedottamaan hankkeen kurssitarjonnasta omille opiskelijoilleen opetusohjelmissaan mahdollisimman monia tiedotuskanavia käyttäen, kuten muutakin opetusta. Sopimusosapuolet pyrkivät osallistumaan aktiivisesti portaalin toimitustyöhön, palvelujen kehittämiseen sekä verkko-opetuksen kehitystyöhön, arviointiin ja raportointiin.

Turun yliopisto on portaalin koordinaatioyliopistona velvollinen huolehtimaan johtoryhmän kokoon kutsumisesta sekä hankkeen taloushallinnosta.

9. Opintosuoritusten hyväksi lukeminen

Portaalin toimesta annettu verkko-opetus katsotaan sopimusosapuolten väliseksi yhteistyöksi, jossa opintopisteet kirjautuvat sen laitoksen tai oppiaineen rekisteriin, jossa opiskelijalla on opiskeluoikeus. Joo-sopimuksen mukaisista opinto-oikeuksista kukin sopimusosapuoli päättää erikseen.

10. Tekijänoikeudelliset sopimukset

Sopimusosapuolet varmistavat, että portaalin käytössä on organisaatiokohtaisesti vaadittavat ja riittävät käyttöoikeudet verkkokurssien järjestämiseksi. Oikeuksista

verkostossa tuotettuun materiaaliin sovitaan kurssikohtaisesti erikseen kurssimateriaalin tuottajien kanssa. Hanke pyrkii neuvottelemaan sopimusosapuolille kurssien käyttö-, muuntelu- ja päivitysoikeudet erikseen sovittavien korvausten mukaan.

11. Kurssien käytännön järjestäminen

Kurssien hinnat määritellään kurssikohtaisesti ilmoittautuneiden opiskelijoiden mukaan. Johtoryhmä päättää portaalin kurssitarjonnasta kutakin lukukautta varten erikseen. Kursseille ilmoittautuminen ja opiskelijavalinnat hoidetaan sopimusosapuolten osoittamien vastuuhenkilöiden kautta.

12. Rahoituksen kohdentaminen

Portaalin johtoryhmä päättää käytettävissä olevan rahoituksen jakamisesta ja perusteista. Turun yliopisto huolehtii kustannusten seurannasta ja tilinpidosta.

13. Tietosuoja

Sopimusosapuolet sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Euroopan unionin ja kansallista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä (Tietosuojalaki 1050/2018 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679). Mikäli sopimusosapuolet käsittelevät hankkeessa henkilötietoja toisen sopimusosapuolen lukuun, sitoutuvat sopimusosapuolet tekemään siitä erillisen tietosuojasopimuksen.

Sopimusosapuolen vastuu tietosuojalainsäädännössä tarkoitetulle rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsäädännössä olevan vastaavan määräyksen mukaan.

14. Sopimusosapuolten vastuu

Sopimusosapuolet vastaavat välittömistä vahingoista, jotka johtuvat sopimusosapuolen tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Sopimusosapuoli ei vastaa kauppalaissa (355/1987) määritellystä välillisestä vahingosta. Sopimusosapuolen kumulatiivinen vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa 10 000 euroon.

15. Sopimuksen päättäminen

Sopimusosapuolella on oikeus irtisanoa sopimus yhden vuoden irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanoneen Sopimusosapuolen portaalin käyttöön päättyvät irtisanomisajan jälkeen.

Mikäli sopimusosapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja, eikä reklamaatiosta huolimatta korjaa rikkomusta, sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä viivytyksettä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

13. Sopimuksen tulkintaan liittyvät erimielisyydet

Riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti johtoryhmässä neuvottelemalla. Mikäli riitaisuuksia koskevissa neuvotteluissa ei päästä asiasta sopimukseen 60 päivän kuluessa, käsitellään tätä sopimusta koskevat riitaisuudet Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UTUsign-järjestelmällä / This document has been electronically signed with UTUsign.