Työpaikkailmoitus

Apulaisprofessorin (historia) tehtävä (Tenure Track)

Apulaisprofessorin (historia) tehtävä (Tenure Track), Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos, Joensuun kampus (vakanssi no 32290)

Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä apulaisprofessorin tasolta lähtien. Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa perusteella seuraavalle tasolle ilman hakumenettelyä. Tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin niistä kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi mahdollista. Apulaisprofessorin kutsutäyttö professorin tehtävään tapahtuu asiantuntijalausuntojen perusteella.

Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (hallintojohtosääntö 30 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Historian apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään valittavalla tulee olla valmiudet tehdä menestyksellistä tutkimusta, opettaa ja osallistua laitoksen kehittämiseen. Tehtävän tavoitteena on kasvattaa tieteenalan avainprofessori osaksi yliopiston tiedeyhteisöä. Valittavalta edellytetään kansainvälisellä ja korkeatasoisella tieteellisellä tutkimuksella osoitettu pätevyys tehtävään. Tällaista voi olla myös kotimaisilla kielillä ja kotimaisista aihealueista julkaistu tutkimus.

Tehtävä täytetään 1.1.2016 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen opetus- ja tutkimustehtävä (Tenure Track).

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 7 (3 834,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
– ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
– julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/)
– opetusansioiden portfolio ((http://www.uef.fi/fi/yhka/tiedekunnan-ohjeet)
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– hakijan merkittävimmät julkaisut täytettävän tehtävän kannalta (luettelo 10 merkittävimmästä sekä julkaisut liitetään kohtaan ’Valitut julkaisut’)
– tiivis yhteenveto tieteellisistä ansioista ja tutkimustyöstä (enintään 2 sivua; liitetään kohtaan ’Tieteelliset ansiot ja tutkimustyö’)

Julkaisuista ja niiden toimittamisesta: Mikäli julkaisuja ei ole mahdollista lähettää sähköisesti, ne on koottava luettelon mukaiseen järjestykseen niputetuksi kokonaisuudeksi ja toimitettava yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan johtavalle hallintopäällikölle hakuajan loppuun mennessä kolmena kappaleena.

Yhteystiedot:
Johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
PL 111, 80101 JOENSUU
(katuosoite: Yliopistokatu 2, Aurora h. 2098)

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.6.2015 sähköisellä hakulomakkeella.
 
http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat