Työpaikkailmoitus

Historian yliopistonlehtorin tehtävä

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos on Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen toistaiseksi 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän ala on historia. Tehtävään palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua tieteenalan muiden tehtävien hoitamiseen.

Historian yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta perustutkinnon kaikilla tasoilla sekä jatko-opinnoissa. Hyvää yhteistyökykyä edellyttäviin tehtäviin kuuluu osallistuminen opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön erityisesti humanistisen tiedekunnan historian koulutusohjelmien henkilökunnan kanssa. Yliopistonlehtori harjoittaa myös oman alansa tutkimustyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja suunnitelmat sekä taito tuottaa oppimateriaalia, ja tarvittaessa opetusnäyte. Yliopistonlehtorilta edellytetään laaja-alaisuutta, kykyä edistää kirjoitustaitoja ja ohjata arkistolähteille. Tässä tehtävässä tärkeää on kyky ohjata Suomen 1800- ja 1900-luvun historiaa käsitteleviä opinnäytteitä. Suomen historian tutkimuksessa oman maan historia nähdään osana Itämeren piirin ja koko Euroopan historiaa. Yliopistonlehtorin tulisi myös kehittää historia-alan digitaalisten tai määrällisten tutkimusmenetelmien opetusta. HOPS-ohjaus on olennainen osa toimenkuvaa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen liitetään (mieluiten pdf-tiedostoina):
1) ansioluettelo (enintään 4 sivua)
2) julkaisuluettelo
3) selvitys (enintään 5 sivua) hakijan opetuksellisesta asiantuntijuudesta ja opetuksen kehittämistä koskevista suunnitelmista
4) selvitys (enintään 3 sivua) hakijan tieteellisestä toiminnasta, ml. erikoistuminen historian tutkimuksen alueella ja hankittu tutkimusrahoitus

Edellä mainitut asiakirjat voi esittää myös yliopistoportfoliona.

Ohjeita asiakirjojen laatimisesta löytyy humanistisen tiedekunnan yleisistä ohjeista opetus- ja tutkimustehtäviin hakeville:
https://www.helsinki.fi/fi/humanistinen-tiedekunta/tiedekunta/ohjeita-op…

Hakijoita pyydetään valmistautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää hakuajan päätyttyä kärkihakijoita toimittamaan viisi valitsemaansa julkaisua arvioitaviksi, ja saapumaan haastateltavaksi sekä antamaan opetusnäyte.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 21.8.2017.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Niklas Jensen-Eriksen, p. 02941 23149, .

Lisätietoja yliopiston sähköisestä rekrytointijärjestelmästä osoitteesta

Hae viimeistään 21.08.2017

Hae paik­kaa

https://rekry.helsinki.fi/sap/bc/erecruiting/posting_apply?param=cG9zdF9pbnN0X2d…

Haku päät­tyy

maanantai, elokuu 21, 2017